מטרות ארגון רשמיותניהול תקין בתוקףשנת ניהול תקין אחרוןדיווח בשלוש שנים אחרונותמספר ארגוןשם הארגוןמחזור שנתי
ליזום + לתכנן + לבצע ולממן תוכניות ופרויקטים בתחומי החינוך + הרווחה והבריאות + בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית + ובין היתר + לקדם מוביליות חברתית בתחומים אלו + לגייס שותפים פילנתרופיים בישראל ובחו"ל למימון משותף של תוכניות ופרויקטים חברתיים הקשורים לתחומי פעילותה של עמותת קרן רש"י + הרחבתם והבאתם לקיימות + לתמוך בהפעלת תוכניות בתחומי החינוך + הרווחה + הבריאות וקליטת עולים באמצעות עמותות בת או באמצעות גופים אחרים + לסייע לפרויקטים וגופים בעלי מטרות דומות באמצעות מתן שירותים מקצועיים בנושאי תכנון + בנייה + ייעוץ משפטי וכדומהכן2021כן580180941עמותת קרן רש"י (ע"ר)5337000001
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510557705המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ)2268238992
לעסוק בכל התחומים הקשורים בחינוך ולבצע כל פעילות הנדרשת לשם כך + לעסוק בפעילויות חינוכיות לכל הגילאים + מגילאי אפס ועד לאוניברסיטאות + הן בתחומי החינוך הפורמלי והלא פורמלי + לעסוק בקידום ההישגים הלימודיים והנגישות להשכלה גבוהה + לאתר גופים נזקקים ופרוייקטים פילנטרופיים לקבלת תרומות מתורמים נוספים + לגייס תרומות ולתת תרומות לגופים נזקקים ולפרוייקטים פילנטרופיים הפועלים למטרה ציבורית וללא כוונת רווח + לקיים מעקב אחרי תרומות שניתנו לגופים שונים בישראל על ידי העמותה ו/או על ידי תורמים נוספים + העמותה תפעל לקידום הרווחה והבריאות ותבצע כל פעילות הדרושה לשם כךכן2021כן580418564העמותה לתפנית בחינוך- מיסודה של קרן רש"י (ע"ר)1165360003
להכשיר מחנכים בעלי נסיון למערכת החינוך בישראל ובתפוצות באמצעות הקמת מוסדות או גופים המתאימים למטרות אלה + להכשיר עולים חדשים על מנת להפכם למחנכים ומנהיגים במערכת החינוך בישראל + לעודד מחקר בהתפתחות מנהיגות חינוכית בישראל ובתפוצות + קידום קורסים ומתן מילגות לסטודנטים + לקדם החינוך היהודי בישראל ובתפוצות + להכשיר ולפתח מנהיגות + קידום איכות החיים + התרבות + החינוך + החברה והמנהיגות בכוונה להביא לשינוי ושגשוג של מדינת ישראל + להבטיח המשכיות ייחודית על - ידי קידום מודעות של ערכים יהודיים + לעודד מחקר בחינוך יהודי תוך שיפור ופיתוח מיומנות בחינוך + להכשיר מחנכים בחינוך בכלל ובחינוך יהודי בפרט + שיפור החברה בישראל באמצעות קידום מנהיגות חברתית + חינוכית + עסקית ונבחרת + יצירת שיתוף פעולה פורה בין המגורים השוניםכן2021כן580213627קרן מנדל - ישראל (ע"ר)1025290004
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520002320מוזיאון תל אביב לאמנות (חל"צ)666550005
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510237894חברת בית יציב ב + ש בע"מ - חברה לתועלת הציבור627453556
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512287350החברה לפיתוח תיאטרון + מוסיקה + אמנות ומחול - חולון בע"מ (חל"צ)613150007
לשמש ככלי למימון פרויקטים במגוון תחומים + חינוכיים + מדעיים + חברתיים + הכשרה מקצועית + מחקר + תרבות ורווחהלאכן580618890קרן מיימונידיס ישראל (ע"ר)551328288
להקים + לקיים ולנהל מוסדות לחינוך מקצועי כללי בישראלכן2021כן580024966כפר הנוער ע"ש ב + צ + מוסינזון (ע"ר)537790009
לקדם + לפתח + לעודד + ליזום + להרחיב ולהעמיק את היצירה + את הפעילות הספרותית והאמנותית ואת פעילות הקולנוע והתיאטרון והחדרתן לציבור הרחבכן2021כן580035756קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות + תל אביב (ע"ר)5009137810
מימון ותמיכה בגופים הפועלים למטרות ציבוריות כמשמעותם בתוספת השנייה לחוק החברות + תשנ"ט – 1999לאכן516057510קרן שיתוף תורמים (קשת) די + איי + אף בע"מ (חל"צ)4673400011
ליזום + לארגן + להפיק ולנהל מופעים + אירועים ופעילויות בתחום האופרה ובתחומי תרבות ואמנות אחרים + בארץ ובחול + להקים ולנהל בניין לאופרה ולמופעי תרבות ואמנות בתל אביב + לסייע + לעודד וליזום כתיבת יצירות מקוריות אופראיות ואחרות ע"י אמנים ישראליים ולהפיקן + להקים ולקיים סדנאות תרבות + להגביר את תודעת תרבות האופרה והאמנות בישראל + להפיץ את פעילות העמותה בארץ ובחו"ל + לקבל תרומות וכספים ולבצע כל פעילות לקידום מטרות העמותהכן2021כן580099638האופרה הישראלית - תל אביב-יפו {ע"ר}4491400012
חינוך וסיוע לעולים + הפעלת מוסדות חינוך + חינוך להעמקת הזהות היהודיתכן2021כן580264208שובו - RETURN (ע"ר)4390472213
חיזוקו של העם היהודי כגוף לאומי + תוך הדגשת מרכזיותה של ישראל בחיי העם היהודי וחיזוק ההמשכיות היהודית של קהילות ישראל בעולםכן2021כן580037158מכבי תנועה עולמית (ע"ר)4309900014
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514638576קרן טראמפ בע"מ (חל"צ)4269900015
הגברת המוטיבציה לשירות במסגרות מובחרות ובמסלולי קצונה + טיפוח מודעות לדמוקרטיה + סובלנות + ציונות ואהבת הארץ בקרב נוער מלש"ב + הגברת המוטיבציה לשירות במסגרות מובחרות ובמסלולי קצונה + טיפוח מודעות לדמוקרטיה + סובלנות + ציונות ואהבת הארץ בקרב נוער מלש"ב + חינוך נוער וצעירים לאזרחות פעילה + התנדבות ומעורבות חברתית + העלאת נוער על נתיב ההצלחהכן2021כן580336659נוער מוביל שינוי (ע"ר)4260629616
לקיים ולנהל מכללה ברמת-גן ו/או בכל מקום אחר ללימודים אקדמיים (בכפוף לדרישות על-פי כל דין) ולימודים אחרים + בשיתוף עם אוניברסיטאות + גופים ממלכתיים + רשויות עירוניות ואח' + או עם חלק מהם וכן באופן עצמאי + לסייע לתלמידי המכללה הנזקקים במלגות או כל סיוע אחר כפי שיוחלט ע"י העמותה מעת לעת בהתאם למקורות הכספיים שיעמדו לרשותה + לשמש מקום הוראה והדרכה של תלמידי האוניברסיטה הפתוחה + החל משנה"ל תשנ"א + אם ובמידה שהדבר יוסדר בין העמותה לאוניברסיטה הפתוחה + להעסיק עובדים + פרופסורים + מרצים + מורים + וכיו"ב לשם ביצוע מטרות העמותה + לבצע פעולות מחקר ולעשות מחקרים ופעולות פיתוח בתחומי טכנולוגיה + מדע ואומנות + לסייע כספית ובכל דרך אחרת לאגודת הסטודנטים של המכללה + לפי שיקול דעתה של העמותה מעת לעת + וכן לעשות כל פעולה אחרת שמוסדות העמותה ימצאו לנכון לעשותה בתחומים הבאים: הענקת מלגות ו/או מענקי מחקר לסטודנטים + לדוקטורנטים ולחוקרים + ונקיטת פעולות לעידוד המחקר המדעי בישראלכן2021כן580180412מכללת רמת -גן (ע"ר)4183463617
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלאכן510812357קרן קלור לישראל (חל"צ)4120009918
לעסוק בכל התחומים הקשורים בחינוך ולבצע כל פעילות הנדרשת לכך + לעסוק בפעילויות חינוכיות לכל הגילים בתחומי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי + לעסוק בקידום ההישגים הלימודיים והנגישות להשכלה גבוהה + לגייס תרומות עבור פעילות העמותה והפעלתה + לאתר ולתת תרומות לגופים נזקקיםכן2021כן580530806יכולות - מייסודה של קרן רש"י (ע"ר)4073472219
לפעול לצמצום פערים ולשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך + ובמערכות תרבות וחברה נוספות + בין השאר ע"י: חשיפת תלמידים ואחרים + בעיקר באזורי פריפריה + לתכניות העשרה ייחודיות + הוספת שעות להארכת יום הלימודים + לפעול לקידום כל חלקי החברה בשטחי אמנות + תרבות וכיו"בכן2021כן580415917קרב יוזמות בחינוך (ע"ר)4045271320
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512295353חברת התזמורת הפילהרמונית הישראלית (חל"צ)3962700021
לפעול לקידום החינוך בין העדות השונות + כל הפעילות החינוכית תתבצע בהתאם לפקודת החינוך (נוסח חדש)וחוק הפיקוח על בתי הספר תשכ"ט-1969 + לפעול להכשרה מקצועית והעמקת הידע המקצועי בקרב כל בני העדות + לפעול לשיפור הידע בשפות שונותכן2021כן580344851עמותת עידן השלום להכשרה + קידום + אחווה וחינוך (ע"ר)3917681422
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510658735מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)3831375923
להכשיר הנדסאים וטכנאים בתחומים השונים + בהתאם לצרכי המשק + לרבות מסלולי המשך ומסלולים מתקדמים + לערוך קורסים והשתלמויות בתחומי הטכנולוגיה והמינהל השונים + לקיים מכינה טכנולוגית וקורסים להשלמת ושיפור בגרויות ו/או לעמידה בתנאי הקבלה של בית הספר + להכשיר מורים בתחומי הטכנולוגיה והמינהל השונים + לפעול להפצת ידע ומידע + בכתב ובעל פה + בתחומי הטכנולוגיה השונים + לפתח אמצעי הוראה והוצאה לאור של ספרות טכנית מקצועיתכן2021כן580025344בית הספר הארצי להנדסאים (ע"ר)3661322424
להגיש עזרה כספית ואחרת למכון ויצמן למדע בישראל + תמיכה במכון במתן סטיפנדיות + תרומות ומענקים לאנשי מדע ומחקר של המכוןכן2021כן580027951אגודת ידידי מכון ויצמן למדע בישראל (ע"ר)3594600025
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513590844דרומה צפונה - תיקון עולם בע"מ (חל"צ)3513300026
הקמת מפעל חינוכי שייעודו הכשרת נוער אתגרי והשלמת לימודיו התיכונייםכן2021כן580397180עמותת נירים (ע"ר)3478600027
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510987415עולמית (עולם של שליחות) בע"מ3403263628
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520001322חברת הגמנסיה העברית הרצליה בעמ (חל"צ)3388100029
להקנות הכשרה כללית ומקצועית לנוער עולה ולנוער ישראליכן2021כן580026060הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה של הסוכנות היהודית והדסה (ע"ר)3356100030
להעמיד ולהעניק תמיכה וסיוע לאוכלוסיות נזקקות ובסיכון במדינת ישראל + חינוך ושיקום באמצעות סדנאות להכשרה מקצועית ועזרה נפשית + ליווי וסיוע לנזקקים כלכלית + מתוך כוונה להחזירם למסלול חיים נורמלי ולהוציאם ממעגל של תלות בתמיכה חיצונית + מתן שירותי פיקוח על תרומות + עם או בלי תמורה + שיכללו: איתור יעדי תרומות + בניית תוכנית תרומות המבוססת על ביצוע אבני דרך + גיוס מקורות מימון + בקרת ביצוע התכניות + הפעלת תוכניות בחינוך בארץ ובתפוצות + פעולות התמיכה והסיוע וכן הפעילויות בתחומי השיקום + הליווי והסיוע + יבוצעו בין במישרין ובין באמצעות העברות לתאגידי מלכ"ר אחרים העוסקים בתחומים אלו; בין באמצעות מענקים כספיים + בין במתן שירותים + ובין באמצעות מתן הלוואותכן2021כן580496123ידידות טורונטו (ע"ר)3322666031
עידוד וקידום מצויינות בחינוךכן2021כן580114536המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (ע"ר)3305572532
פיתוח מנהיגות וצמצום פערים ע"י פיתוח + העצמה ורישות משתתפי התוכניות בעלי פוטנציאל מנהיגותי תוך למידה + התנסויות ומסגרות פעילות שונות + עשייה חברתית משמעותית ומתן מלגות; הובלתם והכשרתם למיצוי יכולותיהם האישיות ולהשפעה חברתית מקיפה על מנת שיהפכו להיות מחוללי שינוי לצמצום פערים וליצירת חברה צודקת בעלת חוסן חברתי + בניית וניהול מערכות למידה ומסגרות פעילות שונות + עבור צמצום פערים ופיתוח אישי של משתתפים בעלי פוטנציאל מחוללות שינויכן2021כן580399913שותפויות אדמונד דה רוטשילד (ע"ר)3280649633
לפעול להקצאת כספים + אשר הוקצבו על ידי מדינת ישראל + לצורך סיוע בפתרונות לבעיות הנובעות מהעלאת גיל הפרישה + עקב חקיקת חוק גיל הפרישה + התשס"ד-2004כן2021כן580469880מעגלים - הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים (ע"ר)3178377134
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520035908מוזיאון ארץ ישראל - תל - אביב (חל"צ)3174575435
לתרום לחנוכם בריאותם ורחוותם הכללית במיוחד של יהודים בעיקר במדינת ישראל לקחת חלק באופן פילנטרופי בפעולות חינוך חברה בריאות ורווחה בע בעיקר של יהודים במדינת ישראלכן2021כן580010890כל ישראל חברים (ע"ר)3132700036
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514480888קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ)2965767837
להבטיח את המשך הפיתוח + ההפצה והשימוש של התיאוריה הנודעת בשם "תורת כושר השתנות האדם והשיטות השימושיות הנגזרות מתיאוריה זו"כן2021כן580163830מכון פוירשטיין (ע"ר)2899135938
להפיק + לארגן ולנהל הצגות + מופעי אמנים + תיאטרון ואמנות הבמה על כל צורותיה + לקיים בבית ליסין בתל-אביב + ובמקומות אחרים + הצגות ומופעי במה לטיפוח אמנות ותרבות בכלל + וערכי הציונות + תנועת העבודה הישראלית בפרטכן2021כן580084713תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף (ע"ר)2845296339
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512158668החברה לפיתוח גני תקוה בע"מ (חל"צ)2822843340
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510628647התנועה הקיבוצית - נכסי תרבות בע"מ (חל"צ)2818376941
הקמה וניהול של מוסדות חינוך לנוערכן2021כן580394062תימורה - תכנית חינוכית לנוער (ע"ר)2785758042
תכנון וביצוע מחקרים + ניסויים ומיזמים חינוכיים ופעילויות שונות בתחום מדעי החברה ומדעי ההתנהגות + תוך שימת דגש מיוחד על בעיות ילדים + נוער וקהילה + הפעלת מרכז בחינות (בגרות ואחרות) המיועד לייעל את מערך הבחינות והבוחנים + תוך שיפור איכותי של שאלוני הבחינות באמצעות בדיקה + ניתוח והערכת תוקפם ומהימנותם של פריטי השאלותכן2021כן580052124מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (ע"ר)2777976643
לפעול לקידום החינוך + מחקר רפואי ומדעי + החברה הרווחה + האמנות והתרבות בישראל באמצעות פרוייקטים לבד ו/או יחד עם ארגונים אחרים + וכן מתן מענקים לארגונים הפועלים בתחומים התואמים את מטרות העמותהכן2021כן580503118קרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר)2761122944
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510490451חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר (חל"צ)2688100045
לעסוק בכל עיסוק חוקיכן2021כן513899153החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)2648600046
לקדם את ההוראה והמחקר במדעי המתמטיקה בא"י + לתת מענקי מחקר ולהעסיק חוקרים במדעי המתמטיקה + להעניק מילגות לתלמידים וסטודנטים + לעסוק בעניני חינוך + תרבות והשכלה בתחום מדעי המתמטיקה + לעסוק בשיפור הוראת מדעי המתמטיקהכן2021כן580144590המרכז הישראלי לקדום מדעי המתמטיקה (ע"ר) ISRAEL CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF T2587948847
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510121593כפר- צבי סיטרין בע"מ (חל"צ)2565336748
מטרות ציבוריות בלבד: יצירת מציאות בה כל ילד בישראל יזכה לחינוך איכותי אשר יאפשר לו לבחור את עתידו ללא קשר לרקע ממנו הוא בא + קידומם ופיתוחם של ילדים + בתי ספר ופעילויות שונות בפריפריה החברתית או הגאוגרפיתכן2021כן515674901חותם - לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בע"מ (חל"צ)2557886249
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510623788חברת בית החינוך המשותף חוף השרון ע"ש פולין והלר בע"מ (חל"צ)2539280450
פעילות לקידום תרבות של כבוד + סובלנות ופירגון בחברה בישראל בכלל ולכבוד לאדם + לרוחו ולדעותיו בפרט + עריכת סדנאות + מפגשים וכנסיםכן2021כן580277481רוח טובה (ע"ר)2522800051
ביצוע פרויקט של הקמה + ניהול והפעלה של קריה אשר תשמש ללימודים בתחום הטכנולוגיה + המדע וההנדסה ולמטרות מקצועיות + חברתיות + ותרבותיות לציבור ההנדסאים והטכנאים + ארגון וקיום לימודים והדרכה בתחומי הנדסה + טכנולוגיה ומדעים שוניםכן2021כן580179646הנדסאים תל אביב (ע"ר)2469600052
לפעול וליזום כל פעולה שתביא לצמצום הפערים החברתיים בקהילה + וזאת באמצעות ייזום של פעילויות בתחום החינוך + התרבות והפנאי + ייזום פעילויות העשרה בקהילהכן2021כן580364347חינוך לפסגות (ע"ר)2418482153
הקמה והפעלת מרכזי חינוך + גני ילדים + בתי ספר יסודיים + חטיבות ביניים + בתי ספר על יסודיים + הקמה והפעלת מרכזי טיפול + ייעוץ והכוונה לנוער בסיכון + להורים ולמורים + חונכות לנוער בסיכוןלא2020כן580540599חינוך ומסורה (ע"ר)2407402154
לייסד ולנהל מוסד חינוכי על יסודי כולל בית ספר חינוכי במקום ופנימיה לבנים ולבנות לשם הכשרתן ההשכלתית והמקצועית + להקים ולהפעיל מעונות יום + גני ילדים + בתי ספר יסודיים + תיכוניים ועל תיכונייםכן2021כן580029064סמינר באר יעקב ע"ש שמואל ופאני וולפסון (ע"ר)2400291955
ליזום + להקים ולנהל מוסדות חינוך + תרבות ורווחה לזכרה ולעילוי נשמתה של פרידה לאהכן2021כן580342871אוהל פרידה לאה (ע"ר)2370057356
עידוד יצירתם של סרטים ישראליים איכותייםכן2021כן580151033קרן הקולנוע הישראלי (ע"ר) ( + ISRAEL FILM FUND (R + A2352122857
לעודד הפקתם ושיווקם של סרטים ישראליים + המופקים על ידי חברות הפקה ישראליות ו/או בשיתוף עם חברות הפקה זרות + להשקיע בפיתוחם הראשוני של פרוייקטים לסרטי קולנוע כאמורכן2021כן580358190קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר)2326557058
הקמת מוסדות חינוך: בתי ספר + גני ילדים + ארגון חסד למשפחות נזקקות מקרב ילדי בית הספר + חוגים והעשרה + סדנאות לילדים + הקניית לימודים והעשרה בכל תחומי החינוך והטכנולוגיהכן2021כן580570877קינג סולמון סקול (ע"ר)2308564159
להפיץ ולהגשים את רעיונות הנוער והקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" לארגן את הנוער בישראל ולחנכו חינוך ציוני סוציאליסטי לקראת הגשמה בחיי קיבוץ ולפעול כל פעולה תרבותית מדינית וכלכלית שתדרש למטרות אלוכן2021כן580001659הסתדרות השומר הצעיר בישראל (ע"ר)2287372760
טיפוח החינוך המקצועי והטכנולוגי במדינת ישראלכן2021כן580075257המרכז לחינוך מקצועי (ע"ר)2286749061
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510085145נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע"י תל יצחק בע"מ (חל"צ)2270723562
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510164023בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו (חל"צ)2262100063
לערוך ולקיים בכל דרך פעולות שונות לקידום החינ וך ההכשרה וההשתלמות הטכנולוגית בישראלכן2021כן580020600אתגר- מכללה להנדסה וטכנולוגיה מיסודה של הסתדרות ההנדסאים בישראל (ע"ר)2252600064
חינוך בנות קרית ספר + הקמת בית ספר ללימוד בשפת אידיש + תמיכה במשפחות נזקקות + פעילות רווחה + הפעלת חוגים לבנות בשעות אחרי צהרייםכן2021כן580290484מכון אוהל דבורה קרית ספר (ע"ר)2238593565
להקים מבנים למוסדות ציבור וצרכי הקהילה הבעל שם טוב המוקמת על ידי עמותת איגוד מתנדבים לעזרה צדקה וחסד בפתח-תקוה + בשכונת עמישב בפתח- תקוה או בסביבתה הקרובה + לנהל ולהפעיל את כל חיי הקהילה בקרית הבעש"ט עפ"י תוה"קכן2021כן580289197מוסדות הבעש"ט פ"ת (ע"ר)2159191466
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520016312קרן ברל כצנלסון (חל"צ)2140400067
ניהול ואחזקת מכללת בית רבקה + סמינר למורות + הכשרת נשים וגברים להוראה ע"פ רוח חב"דכן2021כן580231819מכללת בית רבקה (ע"ר)2120352168
קידום המוסיקה העכשווית בעיקר בתחומי הג'אז והמוסיקה הקלה + פיתוח היכולת היצירתית בתחומי הביצוע + ההלחנה + העיבוד + האילתור ההקלטה וההפקה המוסיקלית + פיתוח ההבנה והיכולת התיאורטית ועידוד המחקר והחדשנות הטכנולוגית בתחומים הנ"ל + הגברת הביקשו למוסיקה עכשווית ויצירה מוסיקלית מקומית + הגברת מעורבותם של הסטודנטים הלומדים בבית הספר ושך בוגריו + בתעשיית המוסיקה בישראל + קידומם ומתן תמיכה מקצועיתכן2021כן580085371רימון בית ספר למוסיקה (ע''ר)2103009969
להבטיח המשכיות יהודית על ידי קידום מודעות של ערכים יהודיים + לעודד מחקר בחינוך יהודי תוך שיפור ופיתוח מיומנות בחינוך + לתמוך + לרבות תמיכה כספית וכלכלית ולקדם פעילות של עמותות אחרות או ארגונים אחרים אשר להן מטרות הדומות במהותן למטרות העמותה + לשמש כגוף לקבלה והעברה של כספים ותרומות לקידום החינוך + התרבות והחברה במדינת ישראל + ולבקר ולפקח לפי קביעתה על אופן השימוש בכספים אלוכן2021כן580607836הקרן המיוחדת של קרן מנדל (ע''ר)2065400070
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510341993תיאטרון עירוני חיפה בע"מ (חל"צ)1936200071
קידום דרכי למידה + הוראה ופיתוח תכניות לימודים + עידוד פרויקטים חינוכיים פדגוגיים + פיתוח דרכי מינהל חינוכי + בדיקה וביקורת של מערך המקצועות הנלמדים בבתי הספר + פיתוח שיטות ויחסי גומלין בין עובדי חינוך לבין עצמם ובינם לבין התלמידים + מחקר ופיתוח של כל תחום הנוגע לחינוך ולפיקוח במוסדות חינוךכן2021כן580529410עמותה פדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל מיסודם של חברי ארגון המ1884500072
הקמה + פיתוח והפעלה של מסגרות ומוסד חינוכי לרבות פנימייה + ומתן מענה לקהילות טיפוליות לנפגעי סמים בישראל + באמצעות חינוך + שיקום ושילוב בני נוער בסיכון לסמים- בחברה + כגורמים עצמאיים הלוקחים אחריות + קידום אוכלוסיית המטופלים נפגעי הסמים בזמן ואחרי הטיפול + בקהילה השיקומית עד לשיקומם המלא + כולל מתן תמיכות קיום + סיוע למשפחותיהם והסתייעות בהם + קידום הידע + המחקר והמיומנות בנושא הטיפול בקהילות טיפוליות למתמכרים לסמים + ולמניעת התדרדרות של מבוגרים ובני נוער בסיכון- לסמים + תוך שיתוף פעולה ומפגש בין אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל + העוסקים בשירותים + בהוראה ובמחקר בתחום בטיפול בבעיות ההתמכרותכן2021כן580259810רמות יהודה (ע"ר)1846962673
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510526999מוסדות חנוך ותרבות פנימייתי מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)1812500074
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514109164החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין בע"מ (חל"צ)1804282975
ניהול ואחזקה של בית הספר התיכון ע"ש תלמה יליןכן2021כן580171544מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעים ע"ש תלמה ילין (ע"ר)1801700076
קידום קליטת הנוער העולה + קליטה חברתית + קליטה לימודית + גישור פערים בין הנוער העולה לישראלים + הענקת תודעה יהודית ושייכות לעם ישראל ולהסטוריה שלו + קירוב משפחות העולים למשפחות הוותיקות ויצירת קשרים אמיצים ביניהם + סיוע לילדים ובני נוער בסיכון ולמשפחות במצוקה עולים וותיקים כאחד + סיוע וליווי נוער + צעירים ומשפחות בהכשרה והכוונה לתעסוקה + פיתוח מנהיגות נוער וצעירים בקהילה + הכשרות מקצועיות לאוכלוסיות נזקקות + מלגות להשכלה גבוהה וקורסים מקצועיים + מלגות לתלמידים לשם השלמת השכלה ו/או סדנאות העשרהכן2021כן580197796"ידידים" למען הנוער והחברה (ע"ר)1760742477
קידום בני נוער ברחבי הארץ במטרה לצמצם פערים חברתיים ולהגדיל מוביליות חברתית באמצעות פעילות חינוכית + עזרה לקהילה ברחבי הארץ בתחום החינוך והלימוד לבחינות הבגרות + קידום וטיפוח השאיפה והחתירה למצוינות והישגיות של בני הנוער במדינת ישראלכן2021כן580446524הזנק לעתיד (ע"ר)1668343978
להקים ולהפעיל פרוייקט תיאטרוני אשר עובדיו יהיו עולים חדשיםכן2021כן580190080תיאטרון "גשר" (ע"ר)1629600079
שיפור וקידום החינוך המדעי בתל-אביב יפו + הקמת ואחזקת מרכז להוראת מדעי הטבע לתלמידי בתי הספר בתל-אביב יפוכן2021כן580137305חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי + תל-אביב יפו (ע"ר)1623806480
א + קידום ותמיכה באמנות במרחב הציבורי + באמנים + בסטודנטים לאמנות ופעילויות אמנותיות אחרות + ב + קידום האמנות והעמקת חשיפתה לקהל הרחב באמצעות תערוכות + תחרויות + הרצאות + מאמרים ופרסומים + מפגשי עמיתים + חינוך והוראת האמנות ופרוייקטים חברתייםכן2021כן580365849קרן פלומס לאמנות (ע"ר)1623778781
קידום נושא טיפול בילדים בסיכון בישראל + ובמיוחד קורבנות להתעללות והזנחה + הכשרת אנשי מקצוע בתחום זה ופרוייקטים בתחום + בין השאר + באמצעות: הקמת מכון להכשרה של עובדים בתחום ילדים בסיכון + ארגון כנסים + סדנאות ופעילות מקצועית אחרת + תיאום מדיניות בין גורמים הפועלים בתחוםכן2021כן580470706מכון חרוב (ע"ר)1598890082
פעילות חינוכית לפעוטות בגני ילדים ומעונותכן2021כן580532224אתגרים בחינוך (ע"ר)1583915683
הקמת והפעלת להקת מחול מקצועית למחול מודרני אמנותי באשקלון + כמו כן טיפוח היצירה הכוריאוגרפית הישראלית המקוריתכן2021כן580215333עמותת הכוריאוגרפים (ע"ר)1583814584
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514942564כפר הנוער בן יקיר בע"מ (חל"צ)1543900085
להקים תיאטרון אמנותי רפרטוארי בשפה היידיש + להפיק הצגות בשפה האידיש מהרפרטואר היהודי הקלסי ומספרות מחזות היידיש בת ימינו ולהציגן בישראל ובתפוצותכן2021כן580116515"יידישפיל" - תיאטרון היידיש בישראל1533251286
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515596013טריביו חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)1515396187
להעלות הצגות והפקות בנושאים חברתיים על מנת לעודד מחשבה בנושאי השעה ונושאים שעל סדר היום החברתי והציבורי ממבט ההומאני בצורה אוביקטיבית להעלות הצגות והפקות בנושאים חברתיים + על מנת לעודד מחשבה בנושאי השעה ונושאים שעל סדר היום החברתי והציבורי + ממבט הומאנ ובצורה אובייקטיבית + העמותה תוכל גם להעלות הצגות והפקות ללא תמורה + או בתמורה מופחתת לגופים ומוסדות על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הועד המנהלכן2021כן580276764תיאטרון השעה הישראלי (ע"ר)1515350388
לייסד להחזיק ולנהל מוסד לחינוך מוסיקלי קונסרבטיון למוסיקה ובתי ספרכן2021כן580021897הקונסבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א (ע"ר)1506922489
העצמת בני נוער בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל + העלאת נתוני ההכוון למסגרות בעלות אופי של העצמה ערכית לאחר לימודי התיכון בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל + ליווי הבוגרים לאחר שירותם הצבאי לבחירת מסלול חיים משמעותי + ערכי ומקצועי- לימודי + העמקת הזהות היהודית והישראלית במדינת ישראל + (הנ"ל בהתאם לאמור בהבהרת העמותה מיום 23 + 1 + 18)כן2021כן580326999הרחבת המעגלים (ע"ר)1492022490
לייצג את המבצעים של יצירות מוסיקליות מכל סוג ומין בכל הנוגע למימוש והגנה על זכויותיהם מכוח חוק זכויות מבצעים - התשמ"ד-1984 - ומכוח כל דין אחרלאכן580083079"עילם" - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים1468808391
קיומה + קידומה ושגשוגה של להקת בת-שבע למחול מודרני + קיומו של צוות רקדנים וכוריאוגרפים מובחר + הכנת עתודה של רקדנים וכוריאוגרפים ללהקה ופיתוח כושרם ואישיותם לצורך הלהקה + עידוד מעורבות וצפיה של קהל מירבי במחול מודרניכן2021כן580111185להקת מחול בת-שבע (ע"ר)1420377192
לעסוק בפעילויות חברתיות + אמנותיות + תרבותיות + בדוריות וציבוריות למען טיפוח ערכי החבה + אמנות + תרבות + בידור וחיי ציבור לתושבי ירושלים בעיקר + אך גם לתושבי מקומות אחרים + לנהל + להחזיק + לארגן + להפעיל ולפתח + במסגרת מטרות העמותה את הנכסים הידועים כחאן הירושלמי הנמצאים בככר רמז 2 + ירושלים + ליזום + לנהל + לארגן + לפקח ולהשתתף בתערוכות + ירידים + תצוגות + סימפוזיונים + ועידות + פרסומים + הופעות + הצגות + מחזות + קונצרטים וכל מופע אמנותי תרבותי + חברתי וציבורי אחר + לפתח ולעודד פעולות תרבות וחינוך + לקבל רשיונות וזכיונות ולפעול על פיהם בקשר עם העמותה והשגתן + להתקשר בחוזים עם כל אדם + להעניק רשיונות וזכיונות וליצור כל יחס משפטי ככל שייראה לעמותה לנכון להשגת מטרותיה + לעשות כל מיני פעולות שיש להן קשר או היכולות לעזור בהשגת מטרות העמותה כולן או במקצתןכן2021כן580051902מרכז החאן (ע"ר)1400221793
להפעיל ולנהל בירושלים את מוזיאון המדע על שם ברנרד בלומפילד לעודד ולפתח את הפצת המדעים בקרב הציבור בכלל ובקרב הנוער בפרטכן2021כן580213023מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים (ע"ר)1394070994
קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה + קידום ידע עיוני ומחקרי בתחומי עיסוקם של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה ובתחום יחסי העבודה + קיום השתלמויות + לימודים וקורסים למען העשרת הידע והמידע של חברי העמותהכן2021כן580102713העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה (ע"ר)1367161595
ליזום + לייסד + לארגן + לפתח לנהל ולהפיק הצגות תיאטרון לפי תוכנית שתעובד ותורכב על ידי האגודה באופן עצמאי או בתאום עם מוסדות החינוך הפורמלי והלא פורמלי או מוסדות אחרים בארץ ולהעלות הצגות אלו על במות במסגרת תוכנית לימודכן2021כן580013167תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער (ע"ר)1365247996
קידום זכויות האדם באמצעות חינוך לדמוקרטיה ולהעצמת הדמוקרטיה בישראל ובעולםכן2021כן580330660המכון הדמוקרטי - חברה וחינוך (ע"ר)1350492197
לייסד + להקים + לנהל ולהחזיק מוסדות + מכונים ובתי מלאכה לשיקום מקצועי של מוגבלים בכושר עבודה + תוכניות לימודים מיוחדות ומחוסרי תעסוקה אחרים היכולים להסתייע בשרותי המרכזכן2021כן580074953מכללת גל (ע"ר)1342646298
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513541573הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל בע"מ (חל"צ)1339095799
העמקת תודעת אמנות הקולנוע בקרב הציבור הרחב + לשמש בית פלורליסטי לקולנוע הישראלי וליוצריו + ולהוות מקום מפגש לאנשי מקצוע ושוחרי קולנוע באשר הם + לקיים מפעל מנויים + להפעיל פרוייקט חינוך + לקיים ימי קולנוע ארוכים + סדנאות והשתלמויות + להקרין סרטים ישראליים ומרחבי העולם + לקיים רטרוספקטיביות של יוצרים ואנשי קולנוע + לקיים פסטיבלים ושבועות בינלאומיים לקולנוע + לקיים קורסים שונים + להוציא לאור כתב עת לעינייני קולנוע וספרי קולנוע + להקים ולטפח ארכיון ומרכז לשירות הציבור הרחב ומרכזי מידע בחו"ל + לתת במה ליוצרים צעירים לסרטים נסיוניים ולכל חידוש בתחום + לקיים פעילות קולנועית ברחבי המדינה + לרכז פעילות הטלוויזיה הקהילתית בתל-אביב ובפריפריה + לקיים קייטנות קולנוע + לקיים תחרויות שונות ליוצרי קולנוע + לחלק פרסיפ ליוצרים מצטייניםכן2021כן580002053סינמטק תל - אביב (ע"ר)13202000100
העלאת מספר הזכאים לתעודות בגרות + העלאת מספר המתגייסים לצה"ל לשרות איכותי + חינוך לערכים ולמעורבות חברתית + עידוד מנהיגות אישית ועיסקית בקהילה + פעילות סעד + העברת כספים לגופים אחריםלמימון פרוייקטים חינוכיים + קידום בני נוער וצעירים לקראת שילובם המיטבי בחברהכן2021כן580399004לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר (ע"ר)13102764101
הפעלת התזמורת הסימפונית ירושלים + פעילות אמנותיתכן2021כן580122034תזמורת סימפונית ירושלים (ע"ר) THE JERUSALEM SYMPHONY ORCHESTRA (R + A + )13006000102
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510873938חב' מוסדות חנוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה מיסודה של הסוה"י (חל"צ)12734945103
פעילות לקידום החינוך לתרבות ואמנות המחול + תמיכה ועידוד למחול ויוצרים + פיתוח המודעות אצל נוער לנושא המחולכן2021כן580321016עמותת ורטיגו למחול - ירושלים (ע"ר)12671410104
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510225733המגבית היהודית המאוחדת לישראל בע"מ (חל"צ)12438237105
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512481235הרוח הישראלית - המגבית הישראלית בע"מ(חל"צ)12381215106
לספק שרותים ספרניים לספריות ציבוריות ואחרות + להכין לספרנים את הכלים המקצועיים לתפעול נכון ויעיל של הספריותכן2021כן580030260מרכז הספר והספריות בישראל (ע"ר)12187499107
יצירת רשת של תורמים ישראלים אשר תתמוך הן בשיפור איכות התרומות שלהם והן בהגדלת שיעור התרומות שלהם + הרחבת פוטנציאל שיתוף הפעולה בתחום הפילנתרופיה בישראל ויצירת סינרגיה בפעילות הפילנתרופית של חברי רשת התורמים בישראל עם הפעילות בתחום זה מחוץ לישראלכן2021כן580502672רשת התורמים (ע"ר)12114105108
ליצור ו/או לתמוך בתוכניות מחוללות שינוי בחברה הישראלית בתחומי החברה + הרווחה והתרבות וכן לעסוק בפעילויות חינוכיות לצורך שיפור וחיזוק החינוך בחברה הישראלית + כגון סדנאות מנהיגות לבני נוער + פרוייקט תמיכה באימהות צעירה + מתן מלגות לפעילים אשר פועלם מוקדש ליישום מטרות העמותה + מתן תמיכה מקצועית ו/או כספית לגופים ו/או לפרטים הפועלים לקידום מטרות העמותהכן2021כן580469039קרן חרו"ת - חברה + רווחה ותרבות (ע"ר)12108778109
קידום מעמד אוכלוסיות נזקקות באמצעות המחשב למטרות חינוך + פנאי ופיתוח מיומנויות מקצועיותכן2021כן580409191מחשבה טובה (ע"ר)12012231110
העמותה תפעל לחיזוק בתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל + על ידי ביצוע ותמיכה בתכניות בשיתוף פעולה עם בתי הספר + אשר יעצימו את המנהלים + הצוותים + התלמידים וההורים + יעודדו הישגים ויבנו קהילות סביב בית הספר + והכל במטרה לחזק את מערכת החינוך בישראלכן2021כן580622538תובנות בחינוך (ע"ר)12011596111
המועצה תהווה מסגרת גג לטיפול ולקידום נושאים המשותפים לכלל המכינות הקדם צבאיות החברות בה + לטובת כל החברות במועצה + ולקידומו של מפעל המכינות הקדם צבאיות + לרבות ע"י הרחבת מספר המשתתפים במכינות וסיוע למכינות קד"צ חדשות להתייצב ולהתחזקכן2021כן580508364מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות-ישראליות (ע"ר)11975980112
לעודד + לקדם ולפתח את תעשיית הסרטים הישראלית + לעודד + לתמוך ולעזור ליזמים ישראליים + בהפקת סרטים בינלאומיים בישראללא2021כן580105823הקרן לעידוד הסרט הישראלי (ע"ר)11799074113
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513830778קרן-שמש מקבוצת עוגן בע"מ (חל"צ)11797659114
העלאת רמת ההוראה במתמטיקה ופיסיקה בארץ + סיוע בקליטת מורים למתמטיקה ופיסיקה עולים מחבר העמים + הכנת חומר למתמטיקה ופיסיקה בבתי ספר + הקמה + יסוד + ניהול ותפעול של גני ילדים ובתי ספר אינטגרטיבייםכן2021כן580218949מופת - קבוצה לקידום הוראה (ע"ר)11700696115
קידום ופיתוח התרבות האנדלוסית + בכלל זה הפעלתם של מוסדות ומפעלי תרבות לאומיים כדלקמן: המרכז לפיוט ולשירה אשדוד ובו מרכזי לימוד מקצועיים לפיוט ומוסיקה אנדלוסית חזנות ושירת הבקשות; פסטיבל תור הזהב; פסטיבל אשדוד שירה; פרס תור הזהב; מרכז מטרוז' למוסיקה אתנית -לוד; המקאם-ירושלים; התזמורת האנדלוסית הישראלית (כפוף להחלטה מקבילה בחברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד שבמסגרתה פועלת כיום התזמורת); תחרות נגינה על עוד; תחנת רדיו פיוט; הוצאה לאור של כתבים מהמורשת האנדלוסית היהודית; הקמת והפעלתו של בנין המרכז לתרבות אנדלוסית ולפיוט בישראל שישמש בית למפעלי תרבות אלה ואולם קונצרטים וגלריה לתערוכותכן2021כן580181741המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל (ע"ר)11692969116
לקדם + לפתח ולשווק את השימוש בתקשורת מחשבים כאמצעי למידה לצעירים ומבוגרים + לפתח + לקדם ולשווק את רעיון בית הספר הוירטואלי במסגרת מערכת החינוך + לפתח ולקדם את רעיון השימוש במאגרי מידע ותקשורת מחשבים במערכת החינוך + לפתח ולקדם את רעיון השימוש בתקשורת מחשבים לשם חיזוק הקשר והזיקה עם הקהילות היהודיות בעולם ועם גורמים אחרים בעולם + לפתח ולקדם באמצעות מחשבים + אינטרנט + הוראה והדרכה ובדרך חוויתית ולימודית + את התרבות והמסורת היהיודית והציונות המורכבת מקשת מגוונת ורחבה של תחומים ונושאים + לפתח ולקדם את המחקר בכל הקשור בנושא למידה מתוקשבת + לפתח ולקדם באמצעות יזום ועריכת אירועים + כנסים + השתלמויות + סמינרים + פסטיבלים + סימפוזיונים + הרצאות + הדרכות + ימי עיון + סדנאות ודיונים את התרבות המסורת והמורשת היהודית והפיוטית + הפצת התרבות היהודית בציבור הרחב + לפתח + לשווק + לקדם ולהפיץ תוכנות מחשב למטרות חינוך + לפתח + לרכוש + למכור ולערוך מאגרי מידע ממוחשביםכן2021כן580344638עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב (ע"ר)11484889117
לסייע לילדים במצוקה כלכלית ובריאותית + במסגרת הסיוע העמותה תתמוך ותעניק + כמידת יכולתה עזרה ותמיכות למשפחות הנזקקות + לעודד מעורבות חברתית של הציבור בסיוע לילדים במצוקה + להפיק וליישם תוכניות חינוכיות לטיפוח רוח ההתנדבות + ועזרה הדדית לילדים במצוקה בחברה הישראליתכן2021כן580419877קרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריביטש ז"ל (ע"ר)11385802118
גיבושה + ניהולה והפעלתה של להקט בלט קלאסי- בשם "הבלט הישראלי" + ליזום לארגן + לקיים ו/או לנהל בית ספר למחול ובין היתר לאמן + ללמוד להקנות ידע מקצועי מגיל צעיר עד להכשרה לרקדנים מקצועיים + להעשיר ולפתח את דור העתיד על יסוד ערכים של כבוד + עזרה לזולת + אסתטיקה והכרת תחומי התרבות והאמנויות + ליזום הופעות של הבלט הישראלי בקרב הקהל הרחב בכלל ובין התלמידים והנוער בפרט + בכל חלקי הארץ ואף ייצוג המדינה בהופעות בחו"ל + להפיק יצירות מקור ולשחזר כוריאוגרפיות של אמנים בעלי מוניטין + פיתוח תוכניות ופרוייקטים בתחום המחול בכלל ובאמנות הבלט הקלאסי בפרט + פיתוח ועידוד פרוייקטים למצויינות ואיכות במחול + להוות אישיות משפטית הרשאית לקבל ולהחזיק ברכוש דניידי ולא דניידי + לצרכי מטרות העמותה ולרשום על שמה את הרכוש הזה על פי הוראות כל דין + לאמץ + ליצור ולקיים קשרי גומלין עם עמותות דומות או גופים נוספים ואחרים העוסקים בתחום המחול + מוסיקה ואמנויות הבמה בישראל ואף מחוצה להכן2021כן580049955הבלט הישראלי (ע"ר)11380072119
להקים ולנהל מוסד חינוך לבנות העמותה שנוסדה למטרת חינוך ותרבותכן2021כן580344976אולפנא לבנות - קרית חינוך שעלבים - נוף איילון (ע"ר)11181762120
לפתח ולהקים בית חינוך בתל אביב + לפעול בתחום החינוךכן2021כן580431260שונשוני - גן ובית ספר אחר בתל אביב (ע"ר)10762889121
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514556661נטע שעשועים בע"מ (חל"צ)10759926122
הקמה + הפעלה וניהול בית ספר דמוקרטי בלב השרוןכן2021כן580361301העמותה ליסוד וניהול בית הספר הדמוקרטי בלב השרון (ע"ר)10595315123
ליזום + לארגן + לנהל ולהפיק אירועי תרבות בתחום המוזיקה בכלל והאופרה בפרט + לקיים פעילות חינוכית + לרבות הקמת והפעלת בית ספר + סדנאות + כינוסים וסמינרים שמטרתם לחנך ולהכשיר דור צעיר של מוזיקאים וזמרי אופרהכן2021כן580327740המרכז למוסיקה ע"ש פיליציה בלומנטל (ע"ר) THE FELICJA BLUMENTAL MUSIC CENTER10541658124
פעילות למניעת נשירת נוער ממסגרות חינוך נורמטיביות + פעילות להכשרת צוותי הוראה וחינוך לתוכניות עבודה מול נוער בסיכון + פעילות בתוך הקהילה להעלאת מודעות בנושאים הקשורים לנוער בסיכון + תכניות לליווי ותמיכה לחזרה לתיפקוד של ילדים + נוער וצעיריםכן2021כן580434272מניפה - מנוף לחיים (ע"ר)10507081125
לקדם יצירת קולנוע וטלויזיה איכותיים על ידי יוצרים ובכלל זה עיסוק בקולנוע תיעודיכן2021כן580234870הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר)9981065126
חינוך והסברה בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות + כדי להביא לביטחון מרבי לאזרחי מדינת ישראל וכדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה בטוחה ודמוקרטית של העם היהודי ברוח ערכי מגילת העצמאות + באמצעות: קמפיינים + כנסים ופרסומיםכן2021כן580601144מפקדים למען ביטחון ישראל - בכירי מערכת הביטחון למען הסדרים מדיניים - ביטחוניים (9896651127
להעמיק את תודעת השואה והמרד בקרב העם היהודי בארץ ובחו"ל + להעלות פרשיות החורבן ועמידת העם בתקופת מלחמת העולם השניה + לשמש גל- עד לגולה היהודית שנחרבה + לטפח את מורשת התנועות החלוציות בגולה + להנציח את זכרו של מקונן השואה יצחק קצנלסון ז"ל + החזקת מוזיאון עם תצוגה קבועה ועם תצוגות מתחלפות + הפתוח למבקרים ומקיים פעולות הסברה והנצחה + החזקת ארכיון ובו תעודות + צילומים + סרטים ודברי אומנות הקשורים בתקופת השואה והמרד + וספיחיה + יזום ופרסום עבודות מחקרהעוסקות בשואה ובמרד + קיום ימי עיון וסדרות לימוד בנושאים הקשורים בשואה ובמרד + קיום מרכז חינוכי לתלמידי בתי- ספר והשתלמות למורים + הוצאה לאור של פרסומים פריודיים וספרים על חורבן קהילות ישראלבאירופה הנאצית וגילוייהמרד היהודי נגד הצורר + יזום והפקה של סרטי תיעוד + קיום עצרות - עם בימי זכרון לשואה ולגבורה + הקמת אחדות של שוחרי בית לוחמי הגיטאות בארץ ומחוצה להכן2021כן580046134בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (ע"ר)9768503128
העלאת ההישגים של ילדים יוצאי אתיופיה תוך התחייבות לקדם הישגים של כלל תלמידי בתי הספר האחרים + הובלת תהליכים פדגוגיים לשיפור משמעותי של תהליכי הלמידה בבתי הספר ושיפור בהישגי הלומדים + הכנסת כלי ניהול ופדגוגיה שיאפשרו למנהלות לתמוך בתהליכי הלמידה ויובילו למצויינות ניהול ומנהיגות פדגוגיתכן2021כן580504686המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר)9739397129
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513720755מנשר - לאמנות בע"מ (חל"צ)9312872130
טיפול בכל העניינים הקשורים לניהול בית הספר טביתא ביפו + לרבות אך לא רק + העסקת מורים וצוות אדמיניסטרטיבי + תשלום משכורות והוצאות למיניהם + גביית שכר לימוד מהתלמידים + התקשרות עם עיריית תל אביב ומשרדי ממשלה לרבות משרד החינוך והתרבות + קידום רמת החינוך ביפו ובאזור וכל פעילות אחרת הדרושה לניהולו התקין של בית הספר + בית הספר חרט על דגלו לקדם דו קיום ביפו ובאזורכן2021כן580500601בית ספר טביתא ביפו (ע"ר)9211714131
זיהוי צרכי הנוער ההומו-לסבי-ביסקסואלי וטראנסג'נדר בישראל + מתן מענה לצרכי הנוער והצעירים ההומו-לסבי-ביסקסואלי וטראנסג'נד בישראלכן2021כן580426369עמותת איגי (ע"ר)9200620132
קידום מודעות חברתית של עובדי המדינה + פיתוח אחריות ומנהיגות חברתית + העשרת הידע של עובד המדינה בתחומי דיני עבודה + כלכלה ובתחום המנהל והשירותים בשירות המדינה + קידום הידע של עובדי המדינה בפעילויות משרדי הממשלה ורשויות השלטון וקשרי הגומלין בין הגופים השוניםכן2021כן580481687העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה (ע"ר)9198905133
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514837145קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ (חברה לתועלת הציבור)9152000134
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513956458סטנד ווית' אס אינטרנשיונל בע"מ (חל"צ)9122597135
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513564724שוברים שתיקה בע"מ (חל"צ)8872395136
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513044594קרן ברנקו וייס - ישראל בע"מ (חל"צ)8653125137
הקמת סמינרים לבנות בירושלים ובכל חלקי הארץ והפעלתם + הקמת קרנות לסיוע לתלמידות הסמינרים הנ"לכן2021כן580345577סמינר בעלזא (ע"ר)8504406138
להקים ולנהל מדרשה ישראלית למנהיגות חברתית + להפעיל מכינה קדם צבאית + להפעיל תכנית הכשרה והשתלמות לראשי ומנהלי תכניות למנהיגות + לרבות סגל בכיר של מכינות קדם צבאיות + מתן מלגות לחניכי תכניות שמפעילה העמותה + לסייע בהקמת מנהיגות בקהילות בארץ ובעולם (בהתאם לאמור במכתב העמותה מיום 26 + 11 + 18)כן2021כן580374643עין פרת - המדרשה למנהיגות חברתית (ע"ר)8503879139
פעילות גימלאים להתנדבות במערכת החינוךכן2021כן580486413ידיד לחינוך (ע"ר)8388864140
קיום + ניהול והחזקת בית-ספר דרמטי + יצירת קדרים חדשים של שחקנים לבמה העברית + מתן אפשרות לצעירים עובדים ולחיילים בשרות פעיל ללמד את אמנות המשחק במגמה מקצועית + הקמת קרן לחלוקת מלגות ו/או חלוקת מלגות לתלמידי העמותה לצרכי מימון שכ"ל ומחיהכן2021כן580101152סטודיו למשחק - עמותה לטפוח אמנות הבמה (ע"ר)8307691141
לקבל לבעלותה + לקיים ולנהל בית ספר להכשרת שחקנים + אמנים ומקצועות הבמה + להרחיב ולשנות את היקף תכניות ביה"ס + מעת לעת + בתחומי האמנויות והתרבות השונים + כולל פעילות נוער + שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בתחומי אמנויות ההבמהכן2021כן580042901"בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה (ע"ר)8243019142
לפתח ולקיים תוכנית לימודית-חברתית-תרבותית + אשר תקנה לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה השכלה תיכונית פורמלית + ואשר תאפשר לבני הנוער לקבל זכאות לתעודת סיום שתיים עשרה שנות לימוד ו/או תעודת בגרות + לחשוף בני נוער במצבי סיכון ומצוקה לאמנויות + לקדם ולפתח את מימוש יכולתיהם של בני הנוערכן2021כן580542579עמותת מוזות - בית ספר תיכון לאמנויות (ע"ר)8158982143
הקמת גני ילדים המקדמים ומשלבים ילדים עם צרכים מיוחדים + שילוב ילדים עם לקויי שמיעה במסגרת חינוך רגיל + יצירת מסגרת חינוך ייחודית ואיכותיתכן2021כן580413011גן מקשיב (ע"ר)8044438144
1 + לחבר + להפיץ + להנציח מסורות מוסיקליות מגוונות ממזרח ומערב (פיוט ושירה אנדלוסים ועוד) וכן + להרכיב מהן יצירה מוסיקלית חדשה השואבת מהן ומנגישה אותן בשפה עכשווית לקהל יעד רחב + 2 + הפעלת "תזמורת ירושלים מזרח ומערב" (להלן – "התזמורת") על כל מרכיביה + צוות אומנותי + צוות מוסיקלי + צוות מנהלי וכל צוות שנדרש בכדי לקדם את פועלה של התזמורת + 3 + עידוד פעילות בתחומי היצירה לקידום פועלה של התזמורת בין השאר באמצעות הלחנה + עיבוד + ביצוע הופעות בארץ ובעולם + הקלטות + פעילות דיגיטלית + שיתופי פעולה לרבות עם רשויות מקומיות + רשויות אקדמיות + גורמים עסקיים + גורמים פרטיים וכל גורם שיימצא לנכון וכל פעילות שיכולה לתרום להפצתה וליצירת שדה תרבותי מוביל ע״י התזמורת + 4 + פיתוח ועידוד פעילות מחקר המוסיקה והאקדמיזציה של השדה המוסיקלי + לרבות הפיוט והשירה לרבות + חינוך ולימוד השפה המוסיקלית בגילאים רכים לצורך יצירת שדה מוסיקלי + 5 + גיוס כספים להגשמת מטרות העמותה + 6 + ניהול והקמת אגודת ידידיםכן2021כן580086270תזמורת ירושלים מזרח ומערב (ע"ר)7989460145
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514729334המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)7803482146
לסייע בקידום החינוך ובשילוב החברתי של ילדים ומבוגרים יוצאי אתיופיה + לפעול לשיפור הקשר בין מוסדות החינוך לבין תלמידים יוצאי אתיופיה ולבין הוריהםכן2021כן580295962פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יוצאי אתיופיה (ע"ר)7755102147
להקים + לממן ולהפעיל מעבדות מתקדמות ניידות (מעבדות-אוטובוס) למתן חוגים ושיעורי העשרה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בכל רחבי הארץ ובעיקר במקומות קטנים ומבודדים + קידום והרחבת הפעילות והמטרות באמצעות עמותות וגורמים נוספים + מתן שיעורי עזר + תמיכה לימודית + הכנה לבגרויות + הכשרת מוריםכן2021כן580418408אופנים - עמותה לקידום ילדים ונוער בישראל (ע"ר)7733508148
קידום והטמעת החינוך הדמוקרטי + הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית דמוקרטית רב גילאית + הקניית ערכי הדמוקרטיה והסובלנותכן2021כן580322915בית הספר הדמוקרטי במודיעין (ע"ר)7653416149
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510651482מרכז למוסיקה ירושלים (חל"צ)7644181150
איגודו של ציבור המהנדסים + האדריכלים והאקדמים במקצועות הטכנולוגיים למען פיתוח ההנדסה + האדריכלות והמדעים הטכנולוגיים בארץ + קידום החינוך והמחקר ההנדסי + ייזום וארגון מערכת השתלמויות + עדכון היידע של חברי הלשכהלא2020כן580021236לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר)7528334151
לפתח + לעודד ולקדם את תרבות התיאטרון ברחבי הארץ + תוך שימת דגש על איזורי הפריפריה + להקים + לארגן + לכתוב + ליצור + להפיק + לשחק ולהפיץ תיאטרון עברי לילדים + לנוער ולמבוגרים + המבוסס על יצירות התרבות העברית לדורותיה - ישנה וחדשה + להפעיל ולפתח ככלל את תרבות הספרות + ההמחזה והתיאטרוןכן2021כן580533404התיאטרון העברי - עמותה לטיפוח תרבות עברית (ע"ר)7318494152
הפעלת בית ספר תיכון לבנות בנתניה + הפעלת מוסדות חינוך + הפעלת גני ילדיםכן2021כן580328011בית ספר על יסודי בית רבקה נתניה (ע"ר)7299586153
קידום השתלבותם של עולים חדשים בקהילה הישראלית בדרך של הקנית השפה העברית והנחלת התרבות הישראלית והיהודית + ארגון והפעלת חוגים + הרצאות וטיולים + מתן מידע וייעוץ לעולים בענינים הקשורים לקליטתם בארץ + ארגון והפעלת מוסדות חינוך וחוגים למבוגרים ולילדים עולים + ארגון לשכת פניות ציבור בשפה הרוסית ומרכז מידע וייעוץ לעולים בעניינים הקשורים לקליטתם בארץכן2021כן580351039אור לתקוה - שילוב עולים בקהילה הישראלית עמותה רשומה7275760154
לעסוק בכל עיסוק חוקילא2020כן513457861יובלים חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)7265548155
ניהול ותפעולה של תזמורת מקצועית + הפצה והחדרת המוסיקה בארץ באמצעות פעולות אומנותיות חינוכיות בקרב מבוגרים ונוער + ארגון קונצרטים ומופעים מוסיקליים בארץ ובחו"לכן2021כן580049708הקאמרטה הישראלית - ירושלים (ע"ר)7243000156
הקמת מוסדות חינוך ברוח שיטת ולדורף + לרבות הקמת גן + בית ספר וקייטנה בנס ציונה והסביבה + הקמת מסגרת לימוד והכשרה בחינוך ולדרוףכן2021כן580380129עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף (ע"ר)7151558157
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520032293קרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית (חל"צ)7126000158
לארגן ולקיים פעולות לקידומם המקצועי + חברתי + תרבותי חינוכי לרווחתם של ההנדסאים והטכנאים בישראל + ליצור ולטפח קשרים חברתיים ותרבותיים בין חברי העמותהכן2021כן580075174אגודת בית ההנדסאי והטכנאי (ע"ר)7002000159
1 + לפעול להעצמת המורים בישראל ולעשיית כל הנדרש על מנת להביא לצמצום הפער הדיגיטלי של המורים + בין היתר + על דרך חשיפתם לטכנולוגיות חדישות ולהדרכתם בטכנולוגיות אלו + וכן על ידי הענקת מחשב נייד ו/או אמצעים טכנולוגיים אחרים לכל מורה + ללא תמורה + ועל ידי פיתוח והנגשת אמצעים טכנולוגיים חדשניים ללימוד וללמידה למורים והכשרתם בהם + 2 + ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי המטרה המתוארת בסעיף 1 לעיל + לרבות הדרכת המורים בישראל על המחשבים הניידים ועל הטכנולוגיות החדישות הנוספות + גיוס תרומות + התקשרות עם גורמים שונים + 3 + עריכת כנסים + הדרכות מפגשים וכל פעילות אחרת בקשר עם מילוי מטרות העמותהכן2021כן580469526עמותת אתנה - מחשב נייד לכל מורה (ע"ר)6963733160
ליזום ולקיים מסגרות הוראה ומסגרות חינוכיות בתחום לימודי ארץ ישראל + ליזום + לקדם ולקיים מחקרים + הוצאה לאור של פרסומים + ספרות עזר ועזרי הוראה + ליזום + לפתח ולטפח כל נושא וענין הקשור בלימודי ארץ ישראל וידיעת הארץכן2021כן580275691מכון אבשלום לידיעת הארץ - ע"ש חיים אבשלום + מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדש6953000161
להקים ולהפעיל קהילות ומוסדות חינוך משלב + פורמליים ובלתי פורמליים + שיושתתו על ערכים יהודים ודמוקרטיים + לשפר את איכות החינוך בישראל + תוך קידום החדשנות בחינוך והפצת התרבות היהודית על כל גווניה בציבור הרחב + לפעול להקמה + הפעלה ותמיכה במוסדות חינוך וקהילות שבהם ילמדו ויחיו בצוותא אנשים בעלי אורח חיים שונה + לקדם ערכי סובלנות ופלורליזם במערכת החינוך + לעסוק בפעילות להעשרה ולליווי של ראשי קהילות לקהילות ישראל + לחזק את החיבור של חלקי העם היהודי בהתייחסות לחגי ומועדי ישראלכן2021כן513180661מיתרים - רשת קהילות וחינוך יהודי משלב בע"מ (חל"צ)6903756162
לענות על בעיות בוערות בחברה הישראלית בקרב בני הנוע בנושאים: חינוך למניעת שימוש בסמים + חינוך לבטיחות בדרכים + חינוך להכרת החריג בחברה + הכנה לקראת גיוס ונושאים אחרים הנקבעים על ידי משרד החינוך והתרבות וזאת באמצעות תיאטרון חינוכיכן2021כן580215846תיאטרון ארצי לילדים ונוער (ע"ר)6865850163
לקיים ולבצע בארץ ובחו"ל פסטיבלים תחרויות מופעים מפגשים בתחומי האמנות התרבות והחינוך ולהשתתף ולקחת חלק בהםכן2021כן580006559פסטיבל ישראל + ירושלים (ע"ר)6787602164
מטרות ציבוריות בלבד: לפתח תכניות חווייתיות להכשרת מורים מוסמכים בישראל ומחוצה לה + הפעלת תכניות חווייתיות לתלמידים בישראל ומחוצה לה בהובלת המורים המוסמכים על ידה + לפעול לחיזוק מערכת החינוך-הציבורי בישראלכן2021כן515720076תלמ"א - תכנית ישראלית למצוינות באנגלית ולחיזוק החינוך הציבורי בע"מ (חל"צ)6730407165
להשריש את היחס לנוף ולשמירתו להגן על יופיה הט הטבעי של ישראל לשמור על אתריה ההסטורייםכן2021כן580021582המועצה לישראל יפה (ע"ר)6722391166
שילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה בעבודה בחזית המיגזרים העיסקי + הציבורי והאקדמי בישראל וסיוע להצלחתם + לקידומם + להצטיינותם + למיצוי יכולותיהם ושאיפותיהם המקצועיות ולהצלחת השילוב + טיפוח דור של מנהיגות מקצועית ומובילה של יוצאי אתיופיה במשק הישראלי + בניית רשת חברתית של אקדמאים יוצאי אתיופיה + הפצה + לימוד + ליווי ויישום של מודל הפעולה של העמותה במגזרים ובארגונים נוספים של החברה הישראלית אשר אינם מממשים את הפוטנציאל השילוב בכלל החברה + לרבות בתחום התעסוקהכן2021כן580484558עולים ביחד- באנדליי וודליי - מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה (ע"6665854167
לקדם דו קיום בין נוער ישראלי ופלסטיני + שיבחר על בסיס מצויינות לימודית ומעורבות קהילתית בולטת + באמצעות פרוייקט חינוכי ייחודי + בסביבה נייטרלית ובלתי פוליטית + שבה יעשה שימוש מקצועי בתחום מדעי המחשב ובסביבה לימודית משותפת לשם קירוב הלבבות בין הצדדיםכן2021כן580418085מפגש - חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון (ע"ר)6653000168
לקדם ולבסס את אמנות המחול בעיר באר-שבע ובדרום הארץ + להקים ולנהל בתי ספר + בתי אולפנא + סטודיות ולהקות או כל גופים או מוסדות חינוך ותרבות אחרים לקידום מטרות העמותהכן2021כן580079887בת-דור באר-שבע - מרכז עירוני לאמנות המחול BAT DOR MUNICIPAL DANCE CENTER-BEER-SH6643995169
הקמה והפעלת ביתי ספר לבנותכן2021כן580490373אורות חינוך (ע"ר)6536726170
להפעיל את בית הספר מארק שגאל שהוא בית ספר צרפתי קשור למשרד החוץ הצרפתי + בית הספר מעניק לימודים מכיתות הגן עד לתיכון (כיתה י`)כן2021כן580391332עמותת הורי תלמידי בית הספר מארק שגאל בתל-אביב (ע"ר)6529672171
סיוע לילדים + נוער ומבוגרים בעלי לקויות וקשיי למידה + הקמת בתי ספר ללקויי למידה + הכשרת מורים ויועצים לכך + העברת שיעורים + קורסים והדרכה ללקויי למידה בבתי ספר ומוסדות החינוך השונים + קידום ענייני לקויי הלמידהכן2021כן580368306מרום - עמותה לחנוך וקידום לקויי למידה (ע"ר)6478912172
הפעלת ממסגרות חינוכיות לרבות צהרונים במחיר חברתי השווה לכל נפש + קידום חינוך חוויתי המותאם לדור ה - Z + (בכפוף להבהרות מיום 14 + 3 + 18)כן2021כן580651230האומץ להיות - העמותה לחינוך בלתי פורמלי (ע"ר)6454543173
להקים + לנהל ולתחזק את מוזיאון ארצות המקרא ירושליםכן2021כן580087021מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (ע"ר)6379539174
גיוס כספים לטובת המדרשות החברות + חלוקת כספים אלו לעמותות החברות ופיקוח על השימוש בכספים אלו + מתן שירותי יחסי ציבור למדרשות חברותכן2021כן580056745אשכולות - פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית (ע"ר)6342815175
נתינה כדרך חיים + במחשבה בדיבור ובמעשה + שינוי התודעה + השיח והעשייה בחברה הישראלית + ממקום אגוצנטרי - לדאגה לזולת + בדרכים של סדנאות + שיעורים + הרצאות + ימי עיון + סמינרים יצירת חיבור אנושי וקהילתיות באווירה מקבלת ושמחה + יצירת מסגרת חברתית לנוער ונוער בסיכון להעצמה באמצעות נתינה + חינוך לעשיית טוב ע"י הדרכה ויציקת ערכים ומשמעות חיובית לשגרת חייהם + תכנית לילדים ומבוגרים לנתינה-חלוקת מזון שבועיות למשפחות נזקקות ופעילויות עשיית טוב למען הזולת והקהילהכן2021כן580485233נכח - נתינה כדרך חיים (ע"ר)6311596176
לקיים מרכז ישראלי ללימודי ייעוץ וטיפול בתחום הפרט + הנישואין והמשפחה; לקיים מוקד התנדבותי לייעוץ נפשי + זוגי ומשפחתי לכלל האוכלוסייה בישראל; לפעול לפיתוח הפרט והעצמת תא הנישואין + ההורות והמשפחה; להפעיל מכון למחקר בתחום הנישואין והמשפחהכן2021כן580458412מרכז י + נ + ר (ע"ר)6311293177
הקמת בית בטוח לנוער בסיכון שיתן מחסה ומענה טיפולי לנערים שנקלעו למצבי חרום + מצוקה וסיכון + הצעת מפלט בטוח ותומך מהרחוב ויצירת רצף טיפולי מתאים + הכולל עבודה בשיתוף פעולה עם הורים או גופים אחרים האמונים על הנער + בסביבה בלתי פורמאלית ואמפתית + באמצעות צוות מקצועי רב תחומיכן2021כן580542371דארנא - בית בטוח לנוער בסיכון (ע"ר)6299808178
לחנך בני נוער + לחנך + לטפח + לאמן + להכשיר + להסמיך + להדריך ולתדרך תלמידים ונוער מרקע מגוון ולהכשירם למילוי תפקידי מנהיגות ופעילות לקידום קהילתיכן2021כן580332625מנהיגות - פיתוח מנהיגות צעירה בישראל (ע"ר) (LEAD - ISRAEL YOUTH LEADERSHIP DEVEL6196602179
לפעול לקידום תחום הרווחה התרבות והחינוך של ציבור ההנדסאים והטכנאים בישראל + ליזום ולטפל בקידום החינוך הטכנולוגי בישראל + להקים + לקיים ולנהל באופן עצמאי או בשיתוף עם כל גוף או מוסד אחר + בארץ או בחו"ל פעילות משותפת לקידומו של ציבור ההנדסאים והטכנאים בישראל + לפעול למען פרסום והעברת מידע שוטף והרחבת הידע לציבור ההנדסאים והטכנאים בישראל + לרכוש נכסים ומתקנים מכל עניין וסוג שהוא דניידי ובין דלא ניידי לשם ביצוע וקידום מטרות העמותהלא2020כן580189132עמותת הסתדרות הנדסאים וטכנאים בישראל (ע"ר)6144500180
ליזום + להקים + לתמוך ולנהל פרוייקטים ומוסדות חינוך ותרבות שמטרתם קידום וצמצום פערים בחברה בישראל תוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות + לעודד ולהכין בני נוער לשירות משמעותי בצבא + לפעול על פי עקרונות של חינוך לידיעת הארץ + מורשת העם היהודי והכרת החברה הישראלית + הפעלת השתלמויות חינוכיותכן2021כן580543817קידום החינוך בישראל - אחד משלנו (ע"ר)6124000181
קיום + ניהול והחזקת בית ספר לאומנויות + פיתוח דרכים ואמצעי ביטוי חדשים באמנויות + ניהול ומיסוד תיאטרון בוגרים מקצועי ותיאטרון קהילתי + הכשרת אמנים ושחקנים לבמה העברית + לקולנוע ועוד + הכשרת מדריכים חברתיים במסגרת אמוניות הבמה + העמקת תודעת האומניות בכל שכבות הציבורכן2021כן580234524סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטיין (ע"ר)6112484182
לשתף אזרחים בעלי מקצועות חופשיים + אקדמאיים + סטודנטים + עובדי מדינה ורבים אחרים בהוראת קורס בבתי ספר על בסיס התנדבותיכן2021כן580397156שיעור אחר (ע"ר)6056793183
עיצוב דמות בוגר המגובש: בינו לבין עצמו + בינו לבין חברות + בינו לבין המדינה ועמו לבין העולם + השבת קרנה של העשיה למען הכלל בחברה הישראלית + חינוך לידיעת הארץ + מורשת העם היהודי + מורשת צה"ל וערכיוכן2021כן580299089נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית - עמותה (ע"ר)6046658184
הכשרת אנשים חרשים עיוורים לעיסוק באומנויות והעסקתם + הגברת המודעות בציבור לנושא העיוורון והחרשות והשרשת ערכים של פתיחות + סובלנות + קבלה והכרת השונהכן2021כן580402352נא לגעת (ע"ר)6006760185
ללכד את עובדי המוסד שפרשו לגימלאות משרות במוסד + "להקים ולנהל קרנות להלוואות ולמתן מענקים לסיוע לחברי העמותה + "כן2021כן580105666אגמון - עמותת גמלאי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ופורשיו (ע"ר)5953691186
לגבש + לנהל ולהפעיל תזמורת אשר תושתת ברובה על עולים חדשים שרכשו מיומנות הנגינה בארצות מוצאם + ליזום + לארגן + לקיים ו/או לנהל אירועים בתחום המוסיקה הקלאסית והקלה ולהרבות ולהעשיר המודעות והפתיחות למוסיקה הקלאסית ולתרבות המוסיקה בכלל + ליזום + לארגן ו/או לנהל ארועי תרבות + סימפוזיונים + הרצאות + סדנאות + לעסוק בחינוך מוסיקאלי בישראל + ליצור מקור תעסוקה ואפשרות לעסוק במקצועם לעולים חדשים + ליזום ולעודד אפיקי תקשורת ומערכות קשרים בין עולים חדשים ותושבים ותיקים ולסייע בקליטת עלייה + לסייע באמצעות המוסיקה לקירוב לבבות ולהגברת ההבנה וההערכה ההדדית בין מיעוטים במדינת ישראל + ולקידום השלום והאחווה + לעסוק בהכנה והגשת תכניות מוסיקאליות באמצעות הופעות חיות + קלטות + הופעות ברדיו ובטלויזיה ועשית שימוש ומתן ביטוי באמצעות כל מדיום אחר + להוציא + לפרסם + לעזור ולתמוך בהוצאות ספרי תוים + יצירות וכן הוצאה ופרסום בטאונים + כתבי עת + ספרים ועתונים + לייסד + לסייע + לקדם ולפתח ספריה מוסיקאלית עצמאית של התזמורת + להעניק פרסים + מענקים + סטיפנדיות וכן תמיכות והענקות אחרות למחברי יצירות מוסיקאליות + מוסיקאים + תלמידי מוסיקה + נגנים + ליזום + לארגן ולעודד פעילות בתחומי המוסיקה הקשורים למורשת העם היהודי ובפרט להנצחת מורשת השואה והגבורה + לפתח תוכניות ופרוייקטים מוסיקאליים בתחומי החינוך והנוער + לפתח ולעודד פרוייקטים למצוינות ואיכות במוסיקה + לפתח מנהיגות תרבותיתכן2021כן580198471עמותת תזמורת סימפונט רעננה (ע"ר)5891000187
להביא למודעות ציבור רחב ככל שאפשר את קיומן של בעיות חברה במדינת ישראל + הגדלת האוכלוסיה המבוססת בירוחם + חיזוק הגרעינים המשימתיים + שרותי הדרכה וחינוך פעילויות תרבותיות וחינוכיותכן2021כן580118172מדרשת ביחד - ירוחם (ע"ר)5888143188
פיתוח וקידום תיאטרון ילדים + לרבות במדיום של בובות + חפצים ודימויים + בארץ ובחו"ל + אירוח מופעים ואמנים מהארץ ומחו"ל + קיום אירועים מקומיים ובין לאומיים + וקידום שיתוף פעולה עם תיאטרונים מקבילים בארץ ובעולם + פעילות למען הנצחתו של מריו קוטליארכן2021כן580010684תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר (ע"ר)5829450189
ניהול פעילות בתחום החינוך + התרבות והמוסיקה בעיר רמת גן + ניהול והפעלה של בית ספר למוסיקה לשם מתן חינוך מוסיקלי לקבוצות ויחידים + ארגון ועריכת מופעי אומנות ותרבות + לרבות קונצרטים ומופעים מוסיקליים שונים + ארגון והפעלה של התזמורת ומקהלות + ארגון הרצאות בתחומי המוזיקה והאומנות + קידום החינוך וההשכלה המוסיקאליים של ושבי רמת גן + קידום וביצוע פרוייקטים שונים בתחומי המוסיקה והאומנותכן2021כן580001972המרכז החדש למוסיקה - רמת גן (ע"ר)5815536190
פעילות בתחום החינוך והקנית השכלה לקטינים ולמבוגרים כאחד + הקמת + בניית וניהול מעונות יום + גני ילדים טרום חובה + בתי ספר + גנים טיפוליים ושיקומיים לילדים חריגים + הרחבת הפעילות החינוכית + התרבותית + החברתית והמוסרית של העמותה בחברהכן2021כן580141513ג'מעית אלתועיה (ע"ר)5756956191
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514424845קרן שחף בע"מ (חל"צ)5742785192
טיפוח אמנות המשחק והתיאטרון + מורשת ישראל + אקטואליה ותרבות מישראל ומחו"לכן2021כן580502946תיאטרון האינקובטור (ע"ר)5661637193
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514907815סאסא סטון בע"מ (חל"צ)5651000194
תמיכה בארגונים שלא למטרת רווח (מלכ"ר) אשר לוקחים חלק בפעילות צדקה מגוונת למען הרווחה של האנשים בישראל וסגירת פערים חברתיים בישראל + תוך התמקדות בקידום בני נוער + או ארגונים שלא למטרת רווח שתורמים לקידום התרבותי או החינוכיכן2021כן580380012תמורה (ע"ר)5621282195
להקים ולהפעיל תיכון ומכללה עם תנאי פנימיה + מועדוניות ופעולות תרבות והעשרה לנוער ולמבוגריםכן2021כן580513356שלהבת החינוך (ע"ר)5597525196
לקדם את חינוכם השכלתם ומעמדם של אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל + ליזום לפתח ולהטמיע מגוון פתרונות חדשניים ועדכניים המאפשרים לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה + שילוב מלא בתחומי החיים בפן החינוכי + התעסוקתי + והחברתי ובתקשורת עם רבדי החברה והקהילה + וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה תפקוד מלט ומעמד שוויוני כאזרחים ושותפים פעילים + לטפל בילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה + לסייע בהכשרת אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה + לרבות ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה ובשילובם בהשכלה הגבוהה במטרה להביא לשיתופם המלא בעבודה ובחברה הישראלית + לסייע להורים של ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה ולכוונם למצות את מלא הפוטנציאל של ילדיהם + לקיים ולקדם קשרים עם מוסדות + ארגונים וגופים שונים + בארץ ובחו"ל + המטפלים בחרשים ובכבדי שמיעה וכן לסייע או לייעץ להם + לאסוף ולרכז נתונים ומידע + מכל הסוגים + בכל הנוגע לקידום כל בפעילויות הנ"ל + ליצור בארץ תודעה ציבורית לצורך במתן סיוע ותמיכה לשילוב מלא ושיווייוני של אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בחברה + ולקדם חקיקה בתחום אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעהכן2021כן580002483מעגלי שמע (ע"ר)5576373197
קידום החינוך + הרווחה והבריאות + בדגש על (אך לא רק) אוכלוסיות מוחלשות ואנשים בעלי צרכים מיוחדים + תמיכה ליווי ומימון של תוכניות חינוכיות + ובכלל זה תכניות חינוכיות עבור ילדים אוטיסטיים + אנשים עם צרכים מיוחדים ואוכלוסיות מוחלשות + קידום ערכי חינוך + ציונות + מחקר ומעמדה של מדינת ישראל באמצעות פעולות הסברה חברתיות לאומיות + ובכלל זה קשר עם קהילות בתפוצות ושיתוף פעולה עם ארגונים ומוסדות חינוך + חברה וקהילה בארץ ובחו''לכן2021כן515136372אלומות אור בע"מ (חל"צ)5541000198
לייסד ולתפעל כתות גן לחינוך בנות בשפת האידיש + לתת יד עזרה וסעד למשפחות מרובות ילדים + לייסד בית ספר חינוכי לבנות בשפת האידישכן2021כן580298495עטרת החינוך (ע"ר)5497497199
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513377457צוותא לתרבות מתקדמת בע"מ (חל"צ)5489000200
לקיים תזמורת קאמרית + להופיע ברחבי הארץ ובחו"ל בקונצרטים ובטקסים בין בהרכב מלא ובין בהרכבים חלקיים + לעסוק בתוכניות חינוכיות בתחום המוזיקה + לקיים כיתות אמן + לעסוק בהוצאת כתבי עת וספרים בתחום המוזיקהכן2021כן580503605תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית (ע"ר)5485000201
קידום והפעלת יוזמות חינוכיות וחברתיות + קידום והכוונת בני נוער בתחום התעסוקה + קידום יוזמות חברתיות שיתבצעו על ידי בני נוער + אספקת מסגרת לבני נוער שלא נמצאים במסגרת לימודיתכן2021כן580568103עמותת קיימא - ארגון נוער סביבתי חברתי (ע"ר)5448234202
לעודד הפקות יחודיות ישראליות אשר הופקו בידי מפיקים ויוצרים עצמאיים והמיועדות לשידור ראשוני בטלוויזיה ובכבליםלא2020כן580272409קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר)5373734203
לפעול למען אוניברסיטת חיפה + לקידומה + לפיתוחה לבנייתה ולביסוסה + לטפח יחסי גומלין בין אוניברסיטת חיפה לבין שוחריה בארץ ובחוץ לארץ ובמיוחד בינה לבין העיר חיפה וצפון הארץ ותושביהם + לסייע לתלמידי האוניברסיטה ולעובדיהכן2021כן580030310אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל (ע"ר)5311699204
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלאכן513314732הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל) חברה לתועלת הציבור בע"מ5241714205
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514490515קבוצת הכדורגל הפועל רמת גן גבעתיים בוגרים בע"מ (חל"צ)5224229206
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520028770למען בית שלום עליכם בע"מ (חל"צ)5152866207
העמותה תיזום ותבצע מחקרים + תיעוד + ימי עיון + סימפוזיונים + מפגשים וכנסים לאומיים ובינלאומיים הקשורים במטרות העמותה + לקדם את נושאי ההכנה + הטיפול + ההתערבות והשיקום של אוכלוסיות שנחשפו למצבי לחץ משבר אסון וחירום + קידום תכניות לסיוע ולשיקום של נפגעי טראומה נפשית ברמה הפרטנית + המשפחתית והקהילתית + להפיץ ידע ולהקנות מיומניות לאנשי מקצועות הבריאות + רווחה + קהילה + מינהל + חינוך ופסיכולוגיה בנושאי העמותה + אספקת מידע וחינוך הציבור להתמודדות עם מצבי משבר ואסון + גיוס משאבים ותרומות לקידום מטרות העמותה + שיתוף פעולה לאומי ובינלאומי בנושאי העמותה + תיזום למימוש מטרותיה וללא כוונת רווח + הוצאה לאור והפצה של ספרים + חוברות + אוגדנים + נהלים ואמצי עזר אלקטרונים ואחרים הקשורים במטרותיה + תפעל לקשר ושיתוף פעולה עם מוסדות מחקר אקדמיים ואחרים בנושאים הנ"ל ותיזום מרכז מחקר בתחום + תעודד סטודנטים וחוקרים לעשות עבודות ומחקרים בתחומים הקשורים במטרותיה ותסיע להם במלגות מחקר או השתלמות + תעודד פיתוח תכנים וכלים חדשים על ידי אנשי צקצוע ותסיע להם במלגות מחקר או השתלמות + העמותה תקים ותתחזק ספרית מאמרים בנושאיה לשימוש ללא תמורה + על ידי אנשי מקצוע + תלמידים סטודנטים וחוקריםכן2021כן580154888משאבים - לפתוח משאבי התמודדות מיסודו של המרכז לשעת חירום (ע''ר)5029640208
קידום חינוך ילדים ובני נוער בישראל ומיצוי הפוטנציאל האישי שלהם באמצעות שירותי חינוך משלימים + לקדם פעילות בתחום החינוך והתרבות + הקשורה בלימודים + בבית הספר או מחוצה לו ואשר נועדה לטובת תלמידים + ילדים ובני נוערכן2021כן580401024פוש (ע"ר)5026290209
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510693609חברת מוסדות חינוך ותרבות ברמת גן מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י-מתנ"ס שקמה המחוד4953798210
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514918192זרקור - לטיפוח מצוינות בחברה הישראלית בע"מ (חל"צ)4942165211
הקמה והפעלת בית ספר דמוקרטי דו-לשוניכן2021כן580505774שדות - בית הספר הדמוקרטי - דו -לשוני במרכז (ע"ר)4915275212
הקמה וניהול של מרכזים בירושלים המשלבים לימודים + חינוך + עשיית חסד + הדרכה + הכוונה לחסד + כדי להעמיק את תחושת השליחות הנקנית ע"י הסיוע לנצרך בקרב המשתתפים במרכז בפרט ובקרב האוכלוסיה בכלל ותמיכה במשפחות במצוקהכן2021כן580592285בית חמדת החסד ירושלים (ע"ר)4905106213
להקים ולנהל בית ספר ללימודי טלויזיה ותקשורת בירושלים + להפיץ קולנוע יהודי בישראל ובעולםכן2021כן580201309מעלה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש אורי אליצור (ע"ר)4901797214
הפעלת בתי אבות סיעודיים בתקצוב משרד הבריאות + הפעלת מוסדות חינוך בתקצוב משרד החינוך + הפעלת מוסדות טכנולוגיים בתקצוב משרד העבודה הרווחה והשירותים הקהילתיים + מתן שירותים שיקומיים ואחרים בתקצוב משרד הביטחון + הפעלת מוסדות לקידום הנפש והגוף בתחום הבריאותלאכן515977809מעצמה בקהילה בע"מ (חל"צ)4875260215
עזרה בציוד לבית הספר וביגוד + לעזור ולסייע לתלמידים שיש להם קשיי למידה והסתגלות והמתקשים בלמודיהם במערכת הרגילה של בית הספר + ולילדים עולים חדשים + הקמת מעונות + גני ילדים ומוסדות חינוך + הפעלת חוגי העשרה בתחום המדע וההלכהכן2021כן580224855עולל - עזרה ואהבה לילד ולתלמיד (ע"ר)4842528216
לזהות לפתח ולתמוך במצוינות אמנותית בישראל באמצעות גיוס כספים עבור והענקת מענקים לאמנים וארגונים אמנותיים ישראליים ולעודד ולתמוך באופן אחר באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים + לקדם את התרבות + האמנות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל + לשתף פעולה עם קרן התרבות אמריקה ישראל + בע"מ בארה"ב (EIN13-1664048) (להלו:AICF US) בכל העניינים הקשורים בתמיכה באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים וקידום האמנויות + התרבות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראלכן2021כן580032035קרן התרבות אמריקה -ישראל (ע"ר)4801621217
ליזום + לארגן + לפתח ולהפיק הצגות תיאטרון + מופעי תרבות ואמנות לילדים + לנוער ולמבוגרים ברחבי הארץ ובעולם; לפתח ולהפיק מופעים לילדים בגיל הרך; לעורר דרך החוויה הרגשית-אמנותית את האהבה לתיאטרון בקרב הדור הצעיר; ליזום ולהפיק תיאטרון קלאסי ומקורי בדגש על עידוד יוצרים צעירים; לחשוף ילדים מגיל צעיר לשילוב אמנויות הבמה; ליזום פעילות ייחודית של תיאטרון ותיאטרון מחול בעיירות פיתוח + בשכונות מצוקה ובקרב אוכלוסיה חריגה; ליזום ולהפיק פעולות חינוכיות של תיאטרון ושילוב אמנויותכן2021כן580477982שיא - עמותה לפיתוח התרבות והאומנות בישראל (ע"ר)4742006218
טיפוח החינוך המדעי בישראל + הנחייה מקצועית + סיוע ותמיכה למורים בתחום הוראת המדעים + סיוע למערכות ממלכתיות + ציבוריות ופרטיות + ולעיריית ראשון לציון בפרט + לקידום חינוך מדעי + והכל כחלק ממארג כולל של מרכזים לחינוך מדעי בישראל ע"ש שוורץ/רייסמן + ותוך שיתוף פעולה עם יתר המרכזים ברחבי הארץכן2021כן580628576מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי + ראשון לציון (ע"ר)4735000219
הפעלת מערכת מגוונת של פעילות קהילתית + חברתית וחוגים לילדים + נוער ומבוגרים + הפעלת הקהילה לטובת הקהילה ושיפור איכות החיים החברתיים בלב תל אביב + חיזוק מעורבות הקהילה במערכות החינוך והתרבות הפועלות באיזור מגוריהכן2021כן580085306מקהל"ת - מרכז קהילתי לב תל-אביב (ע"ר)4693082220
לקדם ולפתח את תחום תיאטרון התנועה בישראל + להפיק מופעים בתחום תיאטרון התנועה בישראלכן2021כן580103026תיאטרון תנועה "תמו-נע" (ע"ר)4601978221
קידום + סיוע + פיתוח ותמיכה בפעילויות חברתיות + חינוכיות + תרבותיות + פעילויות רווחהכן2021כן580414571קרן אמא (ע"ר)4597343222
לקיים ולהפעיל תזמורת ומקהלה ולבצע באמצעותן יצירות מוסיקליותכן2021כן580044873התזמורת הקאמרית הישראלית (ע"ר)4543951223
חינוך ותמיכה לילדים + נוער וצעירים עד גיל 21 + פיתוח מנהיגות צעירה + יזמות ומעורבות חברתית + סיוע ותמיכה לחיילים בשרות וסיוע לחיילים משוחרריםכן2021כן580579910קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל (ע"ר)4446534224
לשפר את איכות ההוראה בישראל + לעודד יוזמות חינוכיות ולהניע את המורים לפתח גישות לימוד חדשניות וזאת באמצעות מתן מענקים לבתי-הספר השונים + כל פעולותיה של הקרן מתנהלות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבותכן2021כן580152684הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בהוראה (ע"ר)4436946225
לפעול לקידום אומנים ויוצרים עצמאיים בתחום התרבות והאומנות + ליצור מנגנון שיאחד את היוצרים העצמאיים ויפעל לקידום יצירותיהם והבטחת זכויותיהם על פי דין + ליזום ולהפיק הצגות ואירועים אומנותייםכן2021כן580549962אי"ב - ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע (ע"ר)4432745226
קיום בית ספר דמוקרטי בבקעת אונו ומעורבות בתיפקוד בית הספר וקיום מרכז פעילות קהילתיתכן2021כן580368728עמותת בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו (ע"ר)4424891227
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514913680עמית-הקרן לפיתוח ועידוד ענף הבניה + ולקידום העובד מייסודה של הסתדרות העובדים הלאומ4412025228
להקים + לנהל ולהפעיל מרכז תרבותי + אמנותי ומוסיקלי לשם הפצתה של המוסיקה הקלאסית על סוגיה + להקים + להציג ולהפיץ באמצעות תזמורות + מקהלות + קונצרטים + הצגות אופרה + אופרטה + תיאטרון מוסיקלי ובלט את המוסיקה הקלאסית בארץ ובחו"ל + לחבב על הקהל הישראלי את עולמם העשיר של יצירות סימפוניות + קאמריות + קונצרטנטיות-תזמורתיות וכו' + לעודד ולקרב את הקהל הישראלי בארץ ואת קהל אוהבי המוסיקה בחו"ל אל המוסיקה היהודית והישראלית בפרט אל המוסיקה החדשה המודרנית + בכלל + לקבל + לגייס + לנהל + להחזיק + להשיג כספי תרומות + כלי נגינה + נכסים דניידי ודלא ניידי בארץ ובחוץ לארץ וכל דבר הדרוש לקידום מטרותיה של העמותה + לקשור קשרים ולשתף פעולה עם אומנים ותזמורות בארץ והעולם כולו + לעשות כל פעולה המועילה להגשמת מטרותיה של העמותהכן2021כן580293454התזמורת הסימפונית אשדוד (ע"ר)4398747229
לפתח תרבות יהודית בהצגות תיאטרון ובסרטים + להקים בית ספר למשחק + ללמד דרמה בבתי ספר יסודיים ותיכוניים + להפיק הצגות תיאטרון + להפיק סרטים עלילתים ודוקומנטרים + להקים ולנהל מאגר שחקניםכן2021כן580423168אספקלריא (ע"ר)4371980230
ליזום + לבנות + לפתח ולנהל גני ילדיםכן2021כן580473270גני מגדים (ע"ר)4312608231
הפעלת וניהול תאטרון + קידום תרבות ותאטרון בישראלכן2021כן580371045תאטרון "פסיק" ירושלים (ע"ר)4284632232
לייצג בישראל את מפעל פרסי הדוכס מאדינבורו ולהפעיל את תוכנית הפרסים למתנדבים ולנוער בישראל + לעודד מפעלי התנדבות בעם + לפעול בתחומי נוער + חינוך + מפעלי תרבות ומפעלי עזרה לזולתכן2021כן580092120האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל (ע"ר)4256880233
להפעיל ולנהל בתי תרבות ובכלל זה לבצע ולהפיק מופעי תרבות ופסטיבלים בתחום המוזיקה + המחול והתיאטרון + לטפח + לקדם ולהפעיל תוכניות מוסיקה + לארגן להפיק ולהפעיל תצוגות גלריה בתחום הציור + צילום והפיסול + להפעיל ולטפח גופים אומנותיים בתחום המחול והתיאטרון והמוסיקהכן2021כן580468460"עמותת מופעים" - עמותה עירונית לתרבות מודיעין - מכבים - רעות (ע"ר)4183066234
פיתוח ויישום תכנית לחינוך אלטרנטיבי לכל הגילאים בכפוף לפקודת החינוך (נוסח חדש) וחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט-1969 ובכפוף לכל דין + קידום רעיונות החינוך האלטרנטיבי + בניית מסגרות פורמליות ובלתי פורמליות לקידום רעיונות החינוךכן2021כן580371060חיואר לחינוך אלטרנטיבי (ע"ר)4173606235
לנהל עניניו הכספיים של בית הספר האורתודכסי סנט מיכאל ביפו ולהשתתף בניהולו + תוך איסוף תרומות למימון פעילות בית הספר + לסייע למימון פעילות בית הספר + כל הפעילות תעשה בכפוף לפקודת החינוך (נוסח חדש) תשל"ח-1978 ולחוק הפיקוח על בתי הספר + תשכ"ט-1969כן2021כן580419190עמותת בית הספר הפטרירכיה רום האורתודוכסית סנט מיכאל ביפו (ע"ר)4161660236
קידום התרבות האמנות ותרבות הפנאי ברשות המקומית + קיום פעולות תרבות + אמנות + חינוך + העשרה ותרבות פנאי ברשות המקומית + ניהול הפעילות במבנה מרכז הבמה שבתחום הרשות המקומית + ניהול הפעילות בכל מבנה שתייחד הרשות המקומית לצורך המטרות העיקריותכן2021כן580003705עמותת אומנות ותרבות בגני תקוה (ע"ר)4124805237
קידום ופיתוח התרבות + האומנות + החינוך ואיכות החיים בתל אביב ובמקומות נוספיםכן2021כן580324101דוקאביב - העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי {ע"ר}4107936238
קידום ידע עיוני ומחקרי בתחומי עיסוקם של עובדי עירית תל אביב יפו + קידום הידע העיוני בתחום יחסי העבודה + ריכוז + גיבוש והפצת מידע בתחום יחסי העבודהכן2021כן580249969העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי עירית תל אביב - יפו (ע"ר)4058127239
לקיים פעילות ימית אתגרית חוויתית כאמצעי להעצמה של בני נוער בסכנת נשירה ממערכת החינוך ולאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים + על מנת לאפשר לכל אחד מהם לממש ולמקסם את הפוטנציאל האישי הגלום בתוכו + למען הצלחת השתלבותם בכל תחומי החיים + הגברת המודעות להכרת הסביבה הימית וניצול השפעתה לקידום ושינוי בתחומי חייהם המגוונים של בני נוער ומבוגרים בחברה הישראלית באמצעות פעילות ימית חוויתית ואתגריתכן2021כן580365088זיו נעורים (ע"ר)4014479240
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510441389נאות קדומים בע"מ (חל"צ)3988796241
קידום השלום באמצעות תכניות המתמודדות עם בורות ודעות קדומות ומקדמות הבנה ואמפתיה בין נוצרים ויהודים בארץ ישראלכן2021כן513816421מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג (חל"צ)3985395242
ליצור סביבות חינוכיות דו לשוניות עברית/אנגלית מאתגרות + מהנות ומעוררות השראה המאפשרות מצוינות אישית + באמצעות תכניות לימודיות חדשניות + איכותיות ורב תחומיותכן2021כן580592764העמותה למצוינות בחינוך ואנגלית (ע"ר)3945987243
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515691640חלום באחוזה בע"מ (חל"צ)3939329244
הלוואות גמ"ח וכן סיוע כספי לצורך מחיה וסגירת חובות + להעצים את כלל האוכלוסיה להגיע לעצמאות פיננסית ע"י ליווי ועזרה לאנשים ולמשפחות + ביניהן משפחות רגילות + חד-הוריות ומשפחות עולים מחו"ל + להביא את עקרונות ההתנהלות הכלכלית הנכונה לחזית המודעות הציבורית + וליצור שינוי משמעותי במצב הכלכלי של הציבור ע"י הגברת המודעות לאורח חיים פיננסי נכון + והטמעת חינוך לאחריות ואיזון כלכלי במערכות החינוך + עזרה והכוונה למיצוי פוטנציאל כלכלי ומיצוי זכויות בתחום הרווחה והתעסוקה של הפונהכן2021כן580361236מסילה לכלכלה נבונה (ע"ר)3912381245
פיתוח ויישום מודל חינוכי להפחתת אלימות ותוקפנות חברתית בקרב ילדים ונוער תוך הגברת תחושת השייכות ושיפור האקלים החברתי + מבוסס עבודה ישירה עם תלמידים בבתי הספר + והטמעתו באמצעות הכשרות מקצועיות לאנשי חינוך + פעילות מול הורים ומתן כלים לגורמים נוספיםכן2021כן580419521עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי ספר (ע"ר)3873628246
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514712454פוליפוני לחינוך בע"מ (חל"צ)3871955247
חינוך לגיל הרך באמצעות הפעלת גני ילדים + סדנאות וספרות חינוכיתכן2021כן580673796חינוך שקוף - בגישה הקונסטרוקטיביסטית (ע"ר)3858906248
לסייע בכל דרך שהיא למוזיאון ישראל בירושליםכן2021כן580009660אגודת ידידי מוזיאון ישראל ירושלים (ע"ר)3820000249
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513699918בני אור מוסדות חינוך בע"מ (חל"צ)3804843250
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514802503נפלאות הבורא בע"מ (חל"צ)3800267251
קידום יצירת ועשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל והגברת המודעות הציבורית ליצירת הקולנוע והטלוויזיה הישראלים + ליזום השתתפות וביצוע פעולות שונות התורמות לקידום עשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל + לקיים תחרות שנתית בין סרטי הקולנוע הישראליים ויוצרי הקולנוע הישראליים בתחומים שונים + לבחור את סרט הקולנוע הישראלי המצייג את מדינת ישראל בתחרות האקדמיה האמריקאית ובתחרויות אחרות + להעניק פרסים לזוכים בתחרות השנתית בין יוצרי הקולנוע + לקיים תחרות שנתית בין תוכניות וסרטי הטלוויזיה הישראלים בתחומים שונים + להעניק פרסים לזוכים בתחרות השנתית בין יוצרי הטלוויזיה + ליצור ולטפח קשרים עם ארגונים + גופים ועמותות בישראל ו/או בחו"ל לשם קידום מטרות משותפותכן2021כן580151272האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר)3799076252
פיתוח וקידום תרבות + אמנות + מוסיקה ושלום דרך ריכוז והפצת מידע + יצירת קשרים בין אמנים מקומיים לבין מוסדות תרבות בארץ ומחוץ + ארגון הרצאות וסמינרים + הכשרות מקצועיות + הפקת אירועים ומופעים + קידום תקשורת מקומית ועצמאית + תמיכה וליווי בפיתוח מודלים חדשים לביטוי וארגון משותף וביצירה ירושלמית מקורית משלב הרעיון ועד לעצמאות + תוך שימוש בטכנולוגיה + הומור ומיקור המון + טיפוח כלים להפקה + ניהול וארגון יעיל ושקוף לשותפות משאבים וגורל בקהילות יוצרותכן2021כן580450898בר-קיימא לתרבות + אמנות + מוסיקה ושלום (ע"ר)3790492253
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512662560יזמים צעירים ישראל (1998) בע"מ (חל"צ)3788623254
קידום ופיתוח מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל באמצעות הגשמת מטרות הביניים כדלרמן: יזום ופיתוח מערכת השתלמויות + לימודי המשך והתמחויות מיוחדות בתחום העבודה הסוציאלית לעובדים סוציאליים + לצורך שיפור והרחבת הידע המקצועי + ייזום ועריכת מחקרים שימושיים בתחום העבודה הסוציאלית + הוצאה לאור של ביטאון מקצועי + בעל רמה + שיגרום לעידוד הכתיבה והפרסום בשטח העבודה הסוציאלית + ייזום ועידוד הפעלת פרויקטים מיוחדים וחדשניים בתחום המקצוע + עידוד וביסוס קשרים עם אגודות של עובדים סוציאליים בחו"ל + ומוסדות דומים של העבודה הסוציאלית בחוץ לארץ + לפעול לשיפור הדימוי הציבורי של העבודה הסוציאלית והעובדים הסוציאלייםכן2021כן580083269האגודה לקידום העבודה הסוציאלית (ע"ר)3781332255
לקדם ולחשוף את אומנות המחול לקשת מגוונת של קהלים ותלמידים + לפעול לחינוך לרבגוניות בשיח התרבותי בישראל + לפעול לקידום ולחשיפה של יצירה ישראלית בארץ ובעולםכן2021כן580551984להקת המחול פרסקו (ע"ר)3777432256
חינוך ותגבור הלימודים + הכשרה מקצועית + סיוע כספי לסטודנטים + שימור המורשת התרבותיתכן2021כן580244739ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה - ישראל (ע"ר) NACOEJ - ISRAEL (R3753551257
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513426866כרם גפן ישראל בע"מ (חל"צ)3713007258
קידום + ביסוס והרחבה של בי"ס "קדמה" בירושלים + קידום ותמיכה בתכניות לימודים + שיעורי העשרה + חוגים וכל פעילות אחרת של ביה"ס + גיוס תרומות בארץ ובחו"ל עבור בית הספר ועבור מילגות לתלמידים ומורי ביה"ס + הקמת אגודת ידידים לביה"ס לפתח ולתעד את המתודולוגיה ותכניות הלימוד של קדמה כבסיס להפצת המודל + להרחיב מודל קדמה בפריפריה הכלכלית- חברתית ע"י הקמת בתי ספר חדשים ו/או הדרכה וליווי של בתי ספר קיימים + לפתח ולהפעיל תכנית להכשרת מורים + מנהלים וצוותים חינוכיים המבוססת על התפיסה הפדגוגית של קדמה + לבסס תשתית להכנה להשכלה גבוהה לצעירים + לקיים קשר רציף עם בוגרי קדמה + להשפיע על השיח וסדר היום החינוכי באקדמיה + חלוקת פרס כספי- "פרס פועל צדק בחינוך" לגורמים שפעילותם תואמת את מטרות העמותהכן2021כן580320083קדמה- לשוויון בחינוך ובחברה בישראל (ע"ר)3697474259
מחקר: פיתוח תכנים ומשאבים לתועלת החינוך החוויתי; תכניות העשרה: הכשרת אנשי מקצוע העובדים בתחומי החינוך הלא פורמלי + חינוך יהודי וחינוך קהילתי; ליווי מקצועי: יעוץ + הכוונה וסדנאות לארגונים ואניש מקצוע בתחום החינוך החוויתיכן2021כן515806396המכון לחינוך חוויתי בע"מ (חל"צ)3695921260
פעילות בתחום החינוך והתרבותכן2021כן580232239אמנות למען השלום (ע"ר)3686140261
לפעול לחינוך בקרב ידידי ישראל באירופה + לחנך למעורבות בקרב ידידי ישראל באירופה ולחנכם כיצד להציג בצורה משכנעת את עמדת מדינת ישראל + לחנך ליצירת קשרים בינם לבין מנהיגים ומקבלי החלטות בישראל + לפעול לחינוך מובילי דעת קהל ומנהיגים מאירופה בהכרת המציאות במדינת ישראל וחשיבות היחסים עימהכן2021כן580535672אלנט אירופה-ישראל (ע"ר)3678278262
הקמה וליווי בית ספר דמוקרטי ברעננה + פעילות חינוכית והפצת הרעיון הדמוקרטי בקהילהכן2021כן580368538עמותה למען חינוך דמוקרטי ברעננה (ע"ר)3665190263
קידום השתלבותם של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל בתחום הטכנולוגי + הכשרה וסיוע בהשמה של בני הקהילה הנ"ל בהיי טקכן2021כן580401081טק קריירה (ע"ר) ( + TECH CAREERS (R + A3660001264
להעמיק את אחדות העם + ערכיו ואמונתו ע"י הסברה בכל הצורות והמסגרות האפשריות המתאימות + הפצת התרבות היהודית בציבור הרחבכן2021כן580160430אל עמי - אל עצמי (ע"ר)3652011265
לקדם את ידע לשונות המקרא ומדעי הרוח באמצעות לימוד ומחקר + והפצתם בכל האמצעים + לארגן תוכניות + שיטות לימודים ובחינות ולהעניק תעודות ותארים בהתאם + בהקשר עם המטרות הקבועות בתקנון העמותה + ארגן פעילויות משלימות או נוספות בהקשר זהכן2021כן580539591פוליס - המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים (ע"ר)3638530266
הפקת תוכניות לימודים וחומרי עזר לימודיים + פעילויות העשרה חינוכיות + העצמת צוותי חינוך + פעילויות חינוך להורים וקהילה + בינוי ופיתוח מבני חינוךכן2021כן580591907חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק בארה"ק (ע"ר)3632169267
לדאוג לרווחת הסטודנטים של הקריה האקדמית + לטפל בבעיות בתחום האקדמי והאדמניסטרטיבי + להוות חוליה מקשרת בין ציבור הסטודנטים להנהלת המוסד והסגלכן2021כן580296127אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית (ע"ר)3623486268
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514754910הילה - הסתדרות ישירה לקידום העובד בע"מ (חל"צ)3613858269
פיתוח מנהיגות עתידית מונחית ערכים ומצפון בישראל; הצמחת מנהיגים בכל הסקטורים: ציבורי + עסקי וחברתי; הקמת והפעלת תכניות מנהיגות בשיתוף עם גופים אחרים; מתן תמיכה ומימון לתכניות מנהיגות קיימות; מתן מלגות לחניכי תכניות מנהיגותלאכן516153426מופת למצוינות בע"מ (חל"צ)3588218270
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515097269כפרי הנוער - לקידום ולמצוינות בע"מ + חברה לתועלת הציבור3584942271
לפתח חשיבה מדעית אצל בני נוער יוצאי אתיופיה + לשפר ההישגים הלימודיים של בני נוער יוצאי אתיופיה + לסייע לתלמידים בהשגת תעודת בגרות + לסייע לתלמידים יוצאי אתיופיה להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה + לבנות עתודה למנהיגות שתשתלב בבוא העת בעמדות משפיעותכן2021כן580551562מנהיגי העתיד (ע"ר)3582221272
מכינה קדם צבאית- בהתאם לתקנות המכינות הקדם - צבאיות + התש "ע - 2009 + כמפורט בטופס מיום 5 + 6 + 18כן2021כן580378362מכינה קדם צבאית - אדרת (ע"ר)3579000273
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514259399פרזנטנס ישראל בע"מ (חל"צ)3577090274
קיום וניהול קורסים להכרת המחשב + לימוד טכנולוגיה ממוחשבת + קיום קורסים והשתלמויות מורים מאושרים ע"י משרד החינוך והתרבותלא2020כן580214021עמותת המרכז הטכנולוגי במשולש הדרומי יפו + לוד ורמלה (ע"ר)3528285275
הקמה והפעלת מוסד טכנולוגי ובו בתי ספר על יסודיים + חינוך וקידום לידע טכנולוגי מעשי + הקמה והפעלת קרן תמיכות לעידוד וקידום החינוך + קידום והפעלת תכניות תעסוקה + תמיכה וסיוע לנזקקים + משפחות מרובות ילדים ועזר נישואיןלא2020כן580518405המוסד הטכנולוגי העל יסודי תל אביב (ע"ר)3507079276
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514614304אקסטרא סטודנט מיסודה של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב חברה לתועלת הציבור3460901277
הקמה והפעלת מסגרת חינוכית- בית ספרכן2021כן580485423מקום להיות (ע"ר)3447538278
שימור + לימוד + מחקר והוראת יצירות זאב ז'בוטינסקי + יסוד מוזיאון וארכיון על שם זאב ז'בוטינסקי והקמת מרכז שישא את שמו וישמש לשימור + מחקר + לימוד והוראה של מורשתו ואשר יכיל את הפעילות ההולמת את מטרות העמותה + החזקתם וניהולם של מרכז ז'בוטינסקי וכל מוזיאון וארכיון המופעלים ע"י העמותה + איסוף מסמכים + ספרים + כתבי עת + עתונים + סרטים + תמונות + הקלטות וכל תיעוד אחר לשימור הזכרון של הפעילות של תנועת בית"ר + הארגון הצבאי הלאומי + לוחמי חרות ישראל + התנועה הרוויזיוניסטית + תנועת החירות + הליכוד + הסתדרות עובדים לאומית וכן של כל תנועה ומפלגה בארץ ובחו"ל אשר הנהלת המכון תאשר את האיסוף האמור לעיל בהיותה תנועה או מפלגה שפעלה או פועלת ברוח תורת ג'בוטינסקי + תיעוד + מעקב וחקר אנטישמיות + פעילות בכל תחום אפשרי נגד האנטישמיות + הקמת שלוחות בספריות וארגון סמינריונים ופעילות תרבותית בתחומים אלו + הענקת פרסים ומלגות עבור מחקרים על הבעיות הלאומיות ומעמד העם היהודי בארץ ישראל וברחבי תבל + יסוד קרנות במסגרת העמותה ובמסגרות אחרות + קבלת עזבונות ותרומות למחקרים + לעידוד מחקרים ולהענקת מילגות למחקרים ולפעיליות ההולמים את מטרות העמותה + הקמת מוזיאונים והשתתפות בהקמת מוזיאונים ההולמים את מטרות העמותה + השתתפות בפעיליות של מוסדות אחרים שיש בהן כדי לקדם את מטרות העמותה + הקמת מכון מחקר על תורת זאב ז'בוטינסקי ויישומה + פרסום גברי הגות + מחקרים מאמרים המבוססים + בין היתר + על התיעוד השמור במכון ז'בוטינסקי ובכל מוזיאון אחר שהעמותה שותפה להחזקתו או לניהולו ופרסום מידע על התיעוד הנ"לכן2021כן580028736מכון ז'בוטינסקי בישראל (ע"ר)3424893279
לפעול לקידום חברתי תרבוי וחינוכי של ציבור ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בישראלכן2021כן580223451העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי (ע"ר)3379000280
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2021כן513132043מעוז ישראל צור (תל אביב) בע"מ (חל"צ)3356013281
מתן תרומות + מענקים וסיוע מכל סוג שהוא ליחידים למוסדות + לתאגידים + לישויות משפטיות אחרות ולפרוייקטים או עבודות אשר מקדמים מטרות ראויות וזקוקים לתרומה או סיוע כאמורכן2021כן580298271קרן ברכה (ע"ר)3332506282
לסייע להקמת גן מיוחד לבנות בבני ברק שמטרתו לכוון את חינוך הבת מישראל עפ"י דרכו של מייסד החסידות רבי ישראל בעל שם-טוב + הקמת ביס יסודי לבנות + להמשך הגןלא2020כן580222107מוסדות חינוך לבנות "עטרת חי'ה" + בני ברק (ע"ר)3308817283
הקמה + תפעול + קידום וניהול צהרונים + הקמה + תפעול וניהול מעונות לגיל הרך + הקמה ו/או תפעול ו/או ייזום ו/או ארגון ו/או השתתפות בפעילויות חינוכיות מכל מין וסוג שהוא + ריכוז והפעלת חוגים + קידום וניהול פעילויות + מרכזים ומסגרות לחינוך בלתי פורמאלי + הקמת מערך עזר לאוכלוסיות מיוחדות ו/או בעלי מוגבלויות פיזיות כחלק מפעילויות העמותה בתחום החינוך הבלתי פורמאליכן2021כן580597177לגדול בצפריה (ע"ר)3274965284
לערוך פעילויות תרבותיות ולקדם תרבות יהודית באמצעות כנסים + תפילות ואירועי תרבות לקהילה כולל ילדים + נוער ובוגרים + להפיץ רעיונות חסידות חב"ד והוראות הרבי מליובאוויטש בקרב הציבור הרחב בכתב ובעל פה + לעסוק בפעילויות חינוכיות ופתיחת מוסדות חינוך לגיל הרך + לנוער + ולמבוגריםכן2021כן580613024מוסדות חינוך חב"ד ליובאוויטש + תל אביב - יפו (ע"ר)3263899285
פיתוח שותפויות בין ארה"ב וישראל + וחיזוק הקשר בין ישראל לעולם + הקמה וניהול של מרכזי חינוך ופיתוח מנהיגות לכלל שכבות האוכלוסייה + אשר יציע תוכניות ייחודיות המשלבות הקניית ערכים + פיתוח מיומנויות + ניהול ומנהיגות באמצעות אתגרים ועיבוד תהליכים קבוצתיים + המטרה תקודם בין היתר + על ידי שיתוף פעולה עם רשויות מוניציפליות וממשלתיות + יצירת שיתופי פעולה מעשיים בין המיעוטים השונים החיים במדינה בנושאים הקשורים לערכי המדינה + זהות לאומית + מנהיגות + מסחר ושלוםכן2021כן580617215הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות (ע"ר)3237450286
ליזום לתכנן לארגן לבנות לפתח ולצייד את "קרית המדרשיה" במדרשית נעם פרדם חנה וכן ליזום לתכנן לארגן לבנות ולפתח את קרית יעקב הרצוג חטיבת הביניים של מדרשיית נעם בכפר סבא וכן קריות חינוך ומוסדות חינוך אחריםכן2021כן580014439חוג ידידי המדרשיה בישראל (ע"ר)3205365287
העצמת תדמיתה + זהותה והישגיה של מדינת ישראל באמצעות המרשתת (האינטרנט) + הרצאות + תחרויות + אירועים וכנסים והבאת משלחות מובילי דעה לישראלכן2021כן580584241וייב ישראל (ע"ר)3197590288
להקים + לנהל ולבסס בית ספר תיכון וסמינר לבנות להוראה והכשרה מקצועיתכן2021כן580435238מכון חינוכי רוחני לבנות- סמינר תהילה (ע"ר)3193146289
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515681443אידיאה - המרכז לדמוקרטיה ליברלית בע"מ (חל"צ)3160440290
קידום התרבות הדמוקרטית הישראלית על ידי חינוך רב-תרבותיכן2021כן580323855מרחבים - המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל (ע"ר)3156711291
לטפח לעודד ולקדם הקמתן וקיומן של להקות מחול ב ישראל בכלל ושל להקת תאטרון המחול רמלה בפרטכן2021כן580042422להקת קולבן דאנס (ע"ר)3068151292
קידום גישת החינוך המכיל במערכת החינוך בישראל + ליווי וייעוץ לבתי ספר מכילים ובתי ספר שונים ברחבי הארץ בנושא של התמודדות עם הטרוגניות בכיתה ובבית הספר + תמיכה פדגוגית באמצעות ליווי והכשרה של המורים ובניית כלים פדגוגים להוראה וניהול המסגרת החינוכית + פעולות לשינוי מדיניות קיימת ושינוי תפיסות בהקשר לחינוך המיוחד והחינוך הרגיל בארץ + פיתוח של כלים חינוכיים חדשניים וכלים שיווקיים אשר יכולים לתמוך בעבודה של אנשי חינוך בשטחכן2021כן580652618אינקלו - מיוחד לכולם (ע"ר)3060919293
הפעלת בית לזרוס כמרכז קהילתי ע"י מערכת מגוונת של פעולות חינוך תרבות וחברה לכל הגילאים בהכוונת תושבי האזור ותוך כדי מעורבותם הישירה של התושביםכן2021כן580003432ענבלים לחינוך ותרבות (ע"ר)3060111294
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514320530רקאז למען הציבור בע"מ (חל"צ)3054729295
לייסד ולהקים בית ספר דמוקרטי באזור השרון + ולפעול להבטחת מטרות החינוך הדמוקרטיכן2021כן580354553בית הספר הדמוקרטי הוד השרון (ע"ר)3013267296
קידום חינוך יהודי לנוער ובוגרים מחו"ל + פעילויות חינוכיות וחוויתיות + פורמליות ולא פורמליות + בארץ ובחו"ל + בכל נושא הקשור לעם היהודי + יצירה והפעלת תוכניות להכנת מחנכים מהארץ ומחו"ל ליישום התוכניות כאמור לעיללאכן580487213כיוונים תוכניות חינוכיות (ע"ר)2980358297
פיתוח קשרים בין קהילות בחברה הישראלית + פיתוח קשרים בין קהילות יהודיות בחו"ל לארץ ישראל + פיתוח חומרים לימודיים ושילובם בתוכניות לחינוך יהודי + פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בנושאי "זהות" ו"זהות יהודית"כן2021כן580473247מלחאו"ז - מכון לחינוך + אומנות וזהות (ע"ר)2928165298
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515175172תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ (חל"צ)2907676299
חינוך ותרבות לפעוטות + ילדים + נוער ומבוגרים בישראל + והכשרת מחנכים בישראלכן2021כן580388015ניר חינוכי שתפני (ע"ר)2898553300
הקמה ותפעול של קרן פילנתרופית לקידום מטרות חברתיות + כלכליות וסביבתיות + הקרן תקים מיזמים שמטרותיהם לקדם חברה ישראלית דמוקרטית בריאה + מלוכדת ורב תרבותית + לטפח ולהעצים אוכלוסיות מוחלשות ומודרות בישראל ולפתח בהן מנהיגות + להעצים ילדים + צעירים ונשים + ולסייע למדינות עולם שלישי באתגרים דחופים העומדים לפניהן בתחומים מגוונים + ובהם + מים + מזון + אנרגיה + חינוך + בריאות ביטחון ועודלאכן515920627קרן מנומדין לאימפקט חברתי בע"מ (חל"צ)2893500301
לשמש במה ליוצרים בקשת התחומים שבין אמנות הבמה והאמנותיות החזותיות + לפעול לקידום האמנות והתאטרון הבין-תחומי בירושלים בפרט וברחבי הארץ בכלל + בלב השיח התרבותי והאמנותי + ליזום הפקות תאטרון + מחול + מיצג ומולטימדיהכן2021כן580352490הזירה הבין-תחומית (ע"ר)2890181302
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלאכן514566611המרכז לאמנות צעירה חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)2875716303
העמותה תפעל להקמת והפעלת גני ילדים ובתי ספרכן2021כן580134658העמותה לחינוך וגנים בעמנואל (ע"ר)2862147304
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515309391נפש חופשית בע"מ (חל"צ)2840082305
להפגיש נוער מישראל ומארצות שכנות + כדי לפתח קשרי רעות ולהנחיל את המודעות לשיתוף פעולה ולסובלנות + ללמד ישוב סכסוכים ולהקנות מיומנויות לעשיית שלום וקיומוכן2021כן580293751זרעים של שלום (ע"ר)2829333306
"הקמה + ניהול ופיתוח של מוזיאון ליצירותיו של הצייר והסופר נחום גוטמן ז"ל + פיתוח ועידוד תרבות + אומנות וחינוך על ידי ניהול המוזיאון בו ירוכזו פעילויות תרבות + אומנות וחינוך שונות + העמותה תקדם מטרות אלה בלבד + "כן2021כן580067551מוזיאון נחום גוטמן לאמנות (ע"ר)2825431307
ללמד את המסורת היהודית + משמעותה וישומה לחיים המודרניים + להכשיר תלמידים לסמיכה לרבנות ולעבודה בתחומי חינוך ונוער ולקיים מסלול לימודים כללי להעשרה + הפצת תרבות יהודית בציבור הרחבכן2021כן580089167בית המדרש לרבנים על שם שכטר (ע"ר)2820428308
הקמה ותמיכה בפעילותו של בית חינוך צומח (בית ספר) לגילאי גן + יסודי וחטיבת ביניים + המבוסס על זרם ה unschooling + יצירת קהילה לומדת של ילדים ומבוגרים + תמיכה ביוזמות חינוכיות דומות ברחבי הארץ + סיוע ותמיכה לקהילה בה שוכן בית החינוך וקידום תרבות הנתינהכן2021כן580540755הבית העגול - העמותה לחינוך בדרך הטבע (ע"ר)2813115309
להצמיח דור חדש של יוצרי קולנוע וטלוויזיה מקרב בני נוער מפריפריות חברתיות וגאוגרפיות שעד היום לא ניתנה להם ההזדמנות לעשות כן + בין היתר + על ידי הענקת מלגות ללימודים אקדמאיים לתלמידים מצטיינים + הבניית הכשרה מקצועית וליווי וחניכה על יד סטודנטים ואומנים + ליצור את התנאים הנדרשים לשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ומוסדות חינוך או אקמיה ותמיכה בתלמידים מצטיינים + להעניק מלגות ו/או הטבות אחרות לתלמידים ו/או סטודנטים בהתאם למטרות העמותה והחלטותיה + לגייס תרומות + תשלומים + הקצבות + מתנות ומענקים מגופים שונים בכל צורה לצורך קידום מטרותיה + להעסיק אמנים וסטודנטים לקולנוע שילמדו את סודות המקצוע + לערוך תכנית הכשרה יעודית + לערוך חוזים + הסכמים והתקשרויות שונות עם צדדים שלישיים (לרבות תאגידים ורשויות ממשלתיות ומוניצפליות) למען ביצוע או קיום מטרות העמותה + מבלי להגביל את הסמכויות המנויות לעיל + תהיה העמותה רשאית לבצע כל אותן הפעולות הדרושות להשגת מטרותיה + לרבות אך לא רק + הטלת תשלומים והתחייבויות כספיות + עריכת מגביות ואיסוף תרומות + העסקת עובדים או קבלני משנה מכל סוג שהוא בשכר ושלא בשכרכן2021כן580614329רואים רחוק - הדור החדש של יוצרי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר)2785521310
להקים ולהפעיל תיאטרון + קיום פעולות למען הקהילה בתחומי התיאטרוןכן2021כן580516805תיאטרון הקיבוץ (ע"ר)2778000311
לאגד את ציירי הסניף + לפתוח וקידום האמנות ולהגן על זכויותיהם המקצועיות + בתאריך 25/11/01 הוחלט לשנות המטרותכן2021כן580078293עמותת הציירים והפסלים (ת"א) (ע"ר)2774000312
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514924422קרן אלרוב בע"מ (חל"צ)2770000313
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515538700המרכז לפיתוח יצירי בע"מ (חל"צ)2753724314
הקמת בתי חינוך לילדי ישראל + גמילות חסדיםכן2021כן580198042מנחת אפרים (ע"ר)2752264315
לאגד את הסופרים העבריים היושבים בישראל + לשמור על מעמדם של הסופרים העבריים בישראל + לעודד את היצירה העבריתכן2021כן580013860אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)2737958316
מטרות ציבוריות בלבד: לייסד ולקיים תשתית ארגונית ומקצועית שתפעל לשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בזירות בינלאומיות + מתן כלים בסיסיים ומידע הסברתי על ישראל לצעירים טרם יציאתם לחו"ל כדי להפכם ל"שגרירים צעירים"כן2021כן515621324ישראליז' - שינוי ושיפור תדמית ישראל בתפוצות בע"מ (חל"צ)2691065317
לארגן ולייצג את יועצי המס בעלי תעודות רשום לפי פקודת מס הכנסה (להלן "יועץ מס") או לפי כל חוק אחר שיבוא במקומה + או נוסף עליהכן2021כן580029502לשכת יועצי מס בישראל (ע"ר)2672488318
קידום אמנות התיאטרון הבלתי תלוי + עידוד יוצרים צעירים בתחום האמנות והתיאטרון + יצירת במה לדרכי ביטוי חדשות לתיאטרון ולמעורבות חברתית + העמקת המודעות לחויה התיאטרונית בקרב קהלים מכל שכבות האוכלוסיהכן2021כן580234995תיאטרון יפו (ע"ר)2668522319
צדקה ועזרה לנזקקים ולענייםכן2021כן580400919עמותה למען נזקקים - טירה (ע"ר)2667666320
לעשות למען תרגום ללשונות לועזיות שונות + יצירות של הספרות העברית על כל ענפיה + לשקוד על הוצאת התרגומים לאור והפצתם ברחבי העולם + להביא את הספרות העברית המקורית לעולם ולהדק את הקשרים הרוחניים עמוכן2021כן580100212המכון לתרגום ספרות עברית (ע"ר)2667625321
הקמת וקיום בית חינוך (גנים ובית ספר) ולדורף בפתח תקוהכן2021כן580665321פרדסים - לקידום חינוך ולדורף בפתח תקוה (ע"ר)2644660322
ייעוץ וסיוע למשפחות עם ילדים מיוחדים ומוסדות חינוך לחינוך מיוחדכן2021כן580642924מאירים - לקידום חינוך מיוחד (ע''ר)2623572323
קידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם + יצירתם והפצתם של תכנים חופשיים + שיפור שוויון ההזדמנויות בגישה לידע חופשי והנגשתו של הידע לכלל החברה בישראל + קידומן של מערכות מחשב ואינטרנט המשמשות לאיסוף והפצה של תכנים חופשיים בעבודה שיתופיתכן2021כן580476430ויקימדיה ישראל (ע"ר)2606971324
לבנות חוסן לאומי המושתת על ערכים ונורמות התנהגות רצויות למען החברה בישראל ולמען הדורות הבאים + הטמעת נורמות התנהגות המבוססות על נימוסים + מנהגים והליכות + שתכליתן להביא לאחדות החברה הישראלית + קידום הדיאלוג הבין תרבותי בחברה כבסיס להטמעת ערכים של כבוד והתחשבות בין בני אדם באשר הםכן2021כן580487783חיים בדרך ארץ (ע"ר)2576721325
פיתוח + קידום והעשרת הזמר הישראלי לכל גווניו + עיצוב מודעות כלל ארצית למוסיקה הקולית לכל סוגיה + עידוד + פיתוח והעשרה של פעילויות בתחומים של הרכבים קוליים לרמותיהם ולסוגיהם השוניםכן2021כן580350841מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות זמר (ע"ר)2525788326
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513423137תאטרון מחול אבשלום פולק בע"מ (חל"צ)2516743327
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510177587משכן לאמנות עין חרוד + ע"ש חיים אתר בע"מ (חל"צ)2498000328
לארגן ולקיים אירועים ופעילויות בהתאם לחזון וערכי העמותה + להטמיע את עשרת העקרונות של ארגון Burning Man בארה"ב: הכללה מקיפה + מאמץ קהילתי + הענקת מתנות + אחריות אזרחית + א-מסחריות + לא משאירים עקבות + הסתמכות עצמית מוחלטת + ביטוי עצמי מוחלט + השתתפות + מיידיות + לפעול כנציגה רשמית בישראל של ארגון Burning Man בארה"ב + לשמור על קשר רציף עמה לתורכי למידה + הנחלת ערכים והטמעת התרבות בקהילה + ליצור ולשמר קהילה חברתית הפועלת ברוח מידברן ומאפשרת לשותפיה יצירה וביטוי עצמי ללא תלות בדימוי חיצוני ובערכים הנקבעים לפיהם + לעודד ולמוך ביצירת אמנות ייחודית וחדשנית בישראל + לקדם תרבות ההתנדבות בישראל + לחזק את ההשתתפות + המעורבות החברתית והעשייה הקהילתית + לתמוך ולסייע למארגני אירועים מהקהילה בהקמת מרחבים חווייתיים ברוח עשרת העקרונותכן2021כן580567600מידברן (ע"ר)2468401329
הקמת תיאטרון פרינג' בעיר נצרת + פעילות תרבותית ואומנותית לטיפוח האדם והקהילה + איתור ופיתוח כשרונות ויוצרים במגוון מקצועות התיאטרון + עידוד וביצוע הפעילות האומנותית וחומר תיאטראלי מקוריכן2021כן580486173תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת (ע"ר)2441004330
להיות אמצעי ומסגרת לחינוך ולקיים מסגרת טיפולית חינוכית עבור ילדי החבריםלא2021כן580136935עמותת צהרונסון - צהרון-נוה מונסון (ע"ר)2417459331
להקים תיאטרון (תיאטראות) + לעסוק בקידום + עידוד וטיפוח של תיאטראות ואומנות התיאטרון + ליזום + להקים + לנהל + להפעיל ולתחזק תיאטראות + מוסדות ומפעלי אומנות ותרבות + לעסוק בלימוד ועידוד הלימוד של אומנות התיאטרון + בפיתוח כשרונות בתחום זה ובהקניית ערכי אומנות זוכן2021כן580475721תיאטרון הנגב (ע"ר)2397734332
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513544494חוש"ן - חינוך ושינוי + חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)2377230333
לקדם ולפתח את מקצוע משאבי אנוש בישראל כגורם מעורב ומשפיע על המהלך העסקי של הארגון + תוך מיצוי התחומים עליו הוא אמון + לקדם את המקצוענות של העוסקים בתחום + לעודד את הידע והמחקר בתחום + להיות מרכז ידע בתחום משאבי אנוש + ליצור הפריה מקצועית בין אנשי האקדמיה + היועצים ואנשי השטחלא2020כן580417590עמותה לניהול + פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל (ע"ר)2373676334
להקים אנסמבל נגנים של מוסיקה קלאסית אשר יופיע בארץ ובעולם + לקיים בישראל פסטיבל "פניני מוסיקה קלאסית" בהשתתפות סולנים יהודיים מרחבי העולםלא2021כן580360634פניני מוסיקה קלאסית (ע"ר)2362070335
מפעל קליטה לעולים מרוסיה + עזר גשמי ורוחני + חתונות לעולים + בריתות + בר מצוה + כינוסים הרצאות שיעורים + מועדונים לילדים + מפעלי גמילות חסדים + עזרה לקראת חגים במזון ובלבוש הוצאה לאור של ספריםכן2021כן580207033מפעל קליטה לעולים חדשים שע"י כולל חב"ד (ע"ר)2331267336
הקמה והפעלה של תיאטרון בדימונה + הקמה והפעלת מרכז אמנות בינתחומי + ייזום קידום ופיתוח הפעילות האמנותית והחברתית בקרב הקהילה תוך שיתוף פעולה עם המוסדות השוניםכן2021כן580482941מעבדתרבות דימונה (ע"ר)2329314337
לחקור + לאסוף + לרכוש + להשיג + להחזיק ולשמר לדורות הבאים מכתבים + מסמכים וכתבי יד אחרים של אנשי מעלה + בעלי חשיבות היסטורית או הישגית + לפעול לחינוך הציבור באמצעות פעילות חינוכית בחברה הישראלית בכלל ובמוקדי חינוך + השכלה ותרבות בפרט + הצגה ופרסום אוספי כתבי היד והעתקם לתערוכותכן2021כן580440386עמותה לכתבי יד על שם משפחת בנימין שאפל (ע"ר)2321425338
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515497121כל אחד ממקומו בע"מ (חל"צ)2321408339
יצירת שינוי חנוכי וערכי במדינת ישראל + העמקת ההזדהות עם ה"אני מאמין" הקולקטיבי של מדינת ישראל + סיוע לגופי חינוך מוכרים לטיפוח עבודתם ולצמצום פערים בחינוך + תמיכה בפעילות של ארגונים אחרים העולים בקנה אחד עם מטרות העמותהכן2021כן580312569חותמים מחדש (ע"ר)2314176340
ליזום ולארגן פעולות שונות כדי לעודד + ולקדם ילדים ובני נוער מחוננים בתחומי המדע הספרות האמנות והחברהכן2021כן580022960המכון לקידום נוער ליצירתיות ולמצויינות מיסודה של דר' אריקה לנדאו (ע"ר)2310262341
קידום וטיפוח אמנים בתחילת דרכם ע"י חשיפת יצירותיהם לציבור הרחב + יצירת שיתוף פעולה בין אמנים ותיקים לאמנים בתחילת דרכם + פעילות אומנותית בשיתוף ולמען הקהילה + פיתוח וקידום מיטבי + אישי + מקצועי וארגוני של אמנים בתחום העיצוב החזותי + קידום החדרת העיצובים החזותיים והגראפיים לחיי היום יום + 1 + שימוש באומנות ועיצוב ככלי חינוכי שיקומי לקידום ולווי אוכלוסיות מוחלשות + 2 + שימוש באומנות ועיצוב ככלי חינוכי לקידום נשואים הקשורים לאיכות סביבה ושמירה על קיימות ואיכות חייםכן2021כן580529113לצאת מהקופסא (ע"ר)2309351342
קירוב הציבור בישראל ובני נוער בפרט ליסודות המשפט העברי וערכיו: חירות + צדק + יושר + שלום ושלטון חוקכן2021כן580146231אגודת נוער שוחר משפט עברי (ע"ר)2276837343
לקדם ולפתח את האמנות החזותית + לרבות אמנות הציור + הפיסול והארכיטקטורה + לעסוק בכל פעולה חינוכית ותרבותית + להוציא לאור ספרים + כתבי-עת ועבודות מחקר ולהפיצםכן2021כן580313112המרכז לאמנות עכשווית (ע"ר)2265850344
להפעיל ולקיים תיאטרון ילדים מקורי המעודד ותומך ביוצרים ישראלים ע"י: יצירת תיאטרון איכותי תוך שמירה על ערכים בין היתר של סביבה וטבע + כבוד הדדי + ציונות ומורשת + עידוד וטיפוח אמנות תיאטרון הבובות לקהל ילדים + הפקת תכנים חדשים לגני הילדים תוך קידום ערכים חינוכיים + הפקת ימי הולדת לכל ילד - לילדים מעוטי יכולתכן2021כן580626307תיאטרון הילדים הישראלי (ע"ר)2252801345
הקמת וניהול מוסדות חינוך וחסד + עזר נישואין למשפחות נזקקותכן2021כן580564722ש + ק + יוזמות חינוך (ע"ר)2205106346
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515418374מומנטום אקספיריינס ישראל בע"מ (חל"צ)2192826347
קידום התרבות והחינוך - טיפוח וקידום לימודי החשיבה והיצירתיות ו/או ניהול בי"ס ו/או ניהול גני ילדים ו/או פנימיות ו/או מעונות לילדים + הכל בכפוף לפקודת החינוך + חוק פיקוח על בי"ס + חוק הפיקוח על מעונות ולחוק המועצה להשכלה גבוההלא2020כן580407708אלכרום - עמותה לקידום התרבות + החינוך וטיפוח החשיבה (ע"ר)2191845348
קידום + ייזום + חינוך וקירוב הציבור הרחב לשירה וספרות בישראל בכלל ובירושלים בפרט + ארגון + ניהול + פיתוח + הפקה וקיום פעילויות אמנותיות וספרותיות + לרבות הוצאה לאור + הקמת בית ישראלי ובינלאומי לשירה ואומנויות המילה + פיתוח קשרים בינלאומיים עם אמנים + משוררים + מתרגמים + אנשי ספרות ורוחכן2021כן580537041מקום לשירה (ע"ר)2186917349
א + לתמוך + לסייע ולטפח את בית ספר וגני הילדים הדמוקרטיים + הפועלים במוסדות חינוך ממלכתיים בתחומי המועצה המקומית שוהם (להלן: "בית החינוך") + ולתגבר את הפעילויות החינוכיות + הקהילתיות והחברתיות המבוצעות בבית החינוך + אשר יושתתו על עקרונות החינוך לערכים דמוקרטים + ב + לאגד את משפחות התלמידים הלומדים בבית החינוך + למען תמיכה + חיזוק וסיוע למוסדות ולקהילת משפחות התלמידים + ג + קיום קשרים עם מוסדות חינוך אחריםכן2021כן580390623עמותת שחף שהם - שהם חינוך ופיתוח (ע"ר)2174968350
קידום אומנות מקורית ואלטרנטיבית בתחומי המוסיקה + אומנות הווידאו + שירה + מחול + אומנות מייצג ופלסטית + ע"י הפקת מופעים בין תחומיים + הבאת אומנים + מחול ויצירת קשרים בין יוצרים ישראלים ליוצרים בין לאומיים + סיוע לאומנות זו להתקיים ולהחשף לקהל הרחב ולקידום האמנות הרלבנטית לתרבות המקומיתכן2021כן580455939א + מ + א + - אומנות מקורית אלטרנטיבית (ע"ר)2153552351
לקדם את הרכיבה הטיפולית והשיקומית לילדים ולבני נוער באיזור השרון + לפעול להקמה ולהפעיל מגמת רכיבת סוסים לילדים ולבני נוער במסגרת מוסדות החינוך באיזור השרון + לקדם את רכיבת הסוסים כפעילות מגבשת למגזר העסקיכן2021כן580581064קידום רכיבת הסוסים לילדים ולנוער בשרון (ע"ר)2152057352
לעסוק בכל עיסוק חוקיכן2021כן513494054קרן הדרים בע"מ (חל"צ)2133428353
ניהול קונסרבטוריון למוסיקה בצהלה + תל אביבכן2021כן580505006קונסרבטוריון למוסיקה צהלה (ע"ר)2127934354
העמותה תפעל לקידום נושא היציבה + הנשימה וההבעה הקולית על ידי מתן שעורים לעובדי הוראה בעזרתם של מומחים בנושא + כן תפעל העמותה להרחבת והעמקת מודעות הציבור לנושא + על ידי הרצאות וסדנאותכן2021כן580139061המרכז למוסיקה מן המזרח (ע"ר)2103661355
ליזום להקים ולנהל מוסד לימוד אשר בו תתפתח שיטת לימוד המכירה במגוון הרחב של מקורות יהודיים וכללים של התרבות הישראלית + להקנות שיטת לימוד זאת לקבוצות איכות בחברה הישראליתכן2021כן580282341עלמא מכללה עברית (ע"ר)2078944356
העמותה תפעל על מנת לסייע + לעודד ולקדם את הישגיהם הלימודיים והחברתיים של תלמידים מאוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית + וזאת מתוך מטרה לחזק אוכלוסיות אלוכן2021כן580565935ינשופים הדרכה (ע"ר)2071157357
לימודים ויצירה בנושאי תיאטרון ובעיקר בקשר עם המקורות היהודיםכן2021כן580080224קבוצת התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל (ע"ר)2062636358
קידום החינוך והתרבות בירושלים + ע''י הפעלה וניהול מוסדות חינוך + מתן סיוע ותמיכה לתלמידים נזקקים + הפעלת קורסים שונים + הקמת סדנאות קורסים וקידום פרוייקטים למען פיתוח ירושלים + פיתוח מסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליותלאכן580633188עמותת נור לחינוך - ירושלים (ע''ר)2027373359
פרסום מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית ותרגומים לעברית ברשת האינטרנט + קידום העיסוק בתרבות עברית באמצעות אתרי אינטרנט + קבוצות דיון מקוונות ואמצעים דומים + יצירת תשתית טכנולוגית לרתימה של מחשבים ושל רשת האינטרנט לשירות הספרות העברית והכלליתכן2021כן580428621עמותה למיחשוב ספרות עברית {ע"ר}2008589360
כנפיים הינו ארגון שבו אמנים מתמודדי נפש או בעלי צרכים מיוחדים פועלים ויוצרים ביחד ולחוד + לעשיה אמנותית וחברתית + המאפשרת חיבור ומעורבות בקהילה והגברת המודעות לאחר + וזאת על ידי הקמת מרכזי אמנות ויצירת פלטפורמות הצגה שונות של התוצרים האמנותיים + קיום שיתופי פעולה עם קהילת האמנות ומוסדותיה בארץ ובעולם ושיתופי פעולה חברתייםכן2021כן580433456כנפיים "כי באומנות אין מוגבלות" (ע"ר)1999000361
לפעול לקידום החינוך + התרבות + ההשכלה + של תלמידים ובני נוער-שהם עולים חדשים או נזקקים מיעוטי יכולת בנים למשפחות דלות אמצעים ולסייע בפיתוח כשרונות ויכולת היצירה אשר יהיו לתלמידים או בני נוער אלו + להעניק מילגותכן2021כן580217628קרן אלי ויזל - ישראל (ע"ר)1990404362
ליצור ולהפיק יצירות תיאטרון + טלויזיה וקולנוע בעלות אופי יהודי + לשם חינוך ובידורכן2021כן580097210תאטרון הנפש (ע"ר)1964410363
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515108900ביחד לאהוב בע"מ (חל"צ)1953753364
חינוך לדמוקרטיה ולשלום + שלא למטרות רווחכן2021כן580115541אדם - המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצווייג (ע"ר)1943473365
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515292316פעמוני נועלה בע"מ (חל"צ)1920640366
לקדם את נושא הקריאה והשימוש בספרים בקרב קהילות נזקקות + להפיץ מידע מועיל לקהילות נזקקותכן2021כן580463578ספרי מפתח (ע"ר)1903000367
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514767177ילדי מי-טל בע"מ (חל"צ)1897623368
סעד + סיוע לאנשים בעלי עסקים קטנים במצוקה + סיוע למניעת אבטלה במשק + עידוד תעסוקה והכשרה מקצועית של אוכלוסות חלשות + ובכלל זה : א + חיזוק המודעות לתפקידם של עסקים מתחילים בכלכלה הישראלית + ב + האצה לצמיחתם של עסקים מתחילים בחברה הישראלית "בעין הסערה" ג + מתן הזדמנויות לכניסה מחדש למעגל העבודה דרך יזמות חברתית והעלאת מודעות לתמיכה בעסקים קטנים בתקופת משבר + ד + שימוש בפלטפורמה חדשנית בתחום הפילנתרופיה תוך נתינת אחריות ומעורבות מלאה של העסקים המתחילים + ה + מתן הזדמנויות למוביליות חברתית בציבור הישראלילאכן516267911הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ)1889955369
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512390683עצמה ג'ודוקאן האתלט ראשל"צ (חל"צ)1883220370
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515277309קרן אי + וי + אן ליוזמה חברתית בע"מ (חל"צ)1881488371
לסייע לאנסמבל הקולי החדש ולכל גוף מוזיקלי דומה + שמטרותיו העשרת החוויה המוסיקלית של אוהבי מוסיקה קלסית ובמיוחד מוסיקה קולית וירטואוזית- א + ק + ח + גיוס תמיכה ציבורית + פירסום והפצת פעילות הא + ק + ח + שיפור תנאי עבודת אמני הא + ק + חכן2021כן580263507האנסמבל הקולי הישראלי (1995) (ע"ר)1867773372
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510678360חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)1862956373
ניהול הפעלה והחזקה פיננסית של המדרשה + קידום החינוך הפתוח לילדים נוער ומבוגרים מכל מגזרי האוכלוסיהלא2020כן580149557מח"ר - מדרשה חפשית רב לאומית (ע"ר)1853890374
פעולות חסד למען הכלל + מתן צדקה בכסף או בשווה כסף לנזקקים + פעילות לסיוע לנזקקיםכן2021כן580535698קרן צדקה - איחוד קהילות הדר גנים (ע"ר)1842668375
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן510697501קרן מוזיאון רובין (חל"צ)1841542376
קידום היצירה הדוקומנטרית הרדיופונית בישראל + סיפור ישראלי יצייר את הרבגוניות של ההוויה הישראלית דרך הסיפורים של האנשים החיים ופועלים בה + סיפור ישראלי יקדם את תרבות הסיפור ויתן במה ליוצרים חדשים וותיקיםכן2021כן580576791סיפור ישראלי (ע"ר)1836279377
הקמה + הפעלה וניהול של בית ספר ללימודי קולנוע יהודי ותקשורת יהודיתכן2021כן580347086קולנוע יהודי תורת החיים (ע"ר)1832335378
לעסוק בהנצחת אופן חגיגת חגי ומועדי ישראל בקיבוצים + בארץ ובתפוצות + קיום ארכיון האוגר בתוכו חומר בנושא חגי ומועדי ישראל + ידיעת הארץ ותרבות עברית + והוצאה לאור של פרסום בנושאים אלה: חינוך + חקר והוצאה לאור של פרסומים בנושא תרבות יהודית פלורליסטית + ציונות + החברה בישראל וידיעת הארץ + הפצת תרבות יהודית בציבור הרחבכן2021כן580459212מכון שיטים (ע"ר)1832000379
תיאטרון - הצגות וסדנאות תיאטרון + פעילות חברתית בין בני נוער על ידי הכנת הצגות וסדנאות תיאטרוןכן2021כן580463339עמותת האומנים לקידום התיאטרון וההצגות - מגד אל כרום (ע"ר)1831748380
הקמה והפעלה של בית ספר ייחודי דמוקרטי מוכר שאינו רשמי ועל אזורי לשימוש תושבי נס ציונה ותושבי הרשויות בסביבתה + הקמה והפעלת מוסדות חינוך ברוח דמוקרטית + לרבות בית ספר + גן + צהרון וקייטנה + וכן הכשרה דמוקרטית למבוגרים בנס ציונה והסביבהכן2021כן580622108העמותה לחינוך בשפלה (ע"ר)1816266381
פיתוח המודעות לצריכת אומנות + הקמת מרכז למידה ויצירה אזורי + עידוד והקמת להקות והרכבים בתחומי המשחק + השירה + הנגינה והריקוד + גיוס משאבים להבאת מיטב המורים והאומנים ממרכז הארץ לאצבע הגליללא2020כן580350783מ + ר + א + ה + - מרכז אומנויות הבמה (ע"ר)1770334382
הקמת מערך פעילויות חינוכיות וחברתיות לרבות פעילות לחיזוק הקשר בין אבות לבניהם במגזר היהודי בארץ ובעולםכן2021כן580551927למען יידעו דורותיכם (ע"ר)1763441383
הקמת מרכז לתיאטרון מחול אלטרנטיבי תוך שיתוף בני תרבויות שונות כולל עולים חדשים ליצירת פרוייקטים + הופעות וסדנאות הפונות לקהל הרחב ולכל שכבות האוכלוסיהכן2021כן580317766תיאטרון מחול קליפה (ע"ר)1725713384
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2021כן511521171סראיא המרכז לשרותי חברה ירושלים בע"מ (חל"צ)1720778385
בעלות החזקה נהול והפעלה של מוזיאון לעתיקות הגולן בקצרין + ארגון + יזום ועדוד פעולות ארכיאולוגיות ומחקרים בשטח הארכיאולוגיהב של רמת-הגולןכן2021כן580077964מוזיאון עתיקות הגולן (ע"ר)1709982386
לקדם המצב הבריאותי + התפקודי + הרגשי והסביבתי של הפרעת קשב + לקדם את זכויותיהם של בעלי הפרעת קשב בכל מעגלי החיים + לרבות באמצעות קידום הכרה וסיוע על ידי גופים ממסדיים + משרדי ממשלה או כל גוף אחר רלוונטי בארץ ובעולם + להוות כתובת אחראית + ציבורית + אמינה ורב תחומית לקבלת מידע וידע בתחום הפרעת קשב + להגביר את המודעות ולהקנות ידע בנוגע להפרעת קשב + לרבות באמצעות הנגשת והפצת הידע לגבי אבחון וטיפול אינטגרטיבי בהפרעת קשב + להתוות קווים מנחים לאבחון וטיפול רפואי אינטגרטיבי בהפרעת קשב + לרבות על ידי הגדרת כלים לאבחון תקף + לקדם את המחקר והפיתוח של שיפור ההבנה + האבחון והטיפול בהפרעת קשב + לקיים כל פעילות חוקית אחרת לשם קידום המטרות המפורטות לעילכן2021כן580473916קווים ומחשבות (ע"ר)1694731387
לפתח ולקדם את תרבות ואמנות הקולנוע באזור שדרות - שער הנגב + בכלל זה הקניית ידע בתחומי הלימוד + היצירה והביקורת הקולנועית + על בסיס פלורליזם תרבותי וכבוד לזולתלא2020כן580350403סינמטק שדרות (ע"ר)1693834388
הקמת וניהול גני ילדיםכן2021כן580522514אג'יאל טירה (ע"ר)1688613389
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515689370אורחות שמואל בע"מ (חל"צ)1684175390
חינוך ופיתוח מחקר לקידום דו קיום בין קהילות ולאומים שונים + העצמת נשים לפעילות ציבורית למען עתיד של שלום למדינת ישראל + יצירת שיח ציבורי ומנהיגותי של תקווה שיבטיח את עתיד מדינת ישראל במסגרת יחסי שלוםכן2021כן580602308נשים עושות שלום (ע"ר)1669408391
ייזום והפעלה של פרוייקטים חינוכיים וחברתיים + הפעלת מוסד חינוכי תוך קיום מיזמים לחינוך + תרבות ומדיניות + + הקמה והפעלה של מכוני מחקר בתחומי מדעי הרוח + החברה והמדיניות הציבורית + הפעלת תכניות לפיתוח מנהיגות צבורית וחברתית (בכל בכפוף לאמור במכתב העמותה מיום 22 + 6 + 17)כן2021כן580458438המכללה למדינאות ע"ש עדו זולדן (ע"ר)1663297392
קידום זמרים צעירים במקצועות האופרה + הפעלת סדנאות וכיתות אמן במקצועות האופרה והזמרה ע"י טובי המורים מהארץ ומחו"ל + עזרה לזמרים צעירים המעונינים ללמוד במרכזי האופרה החשובים בעולם + עזרה לפסנתרנים המתמחים בליווי זמרים ובהדרכתםכן2021כן580363364עמותה ישראלית לאומנויות האופרה (ע"ר)1662620393
הקמה + הפעלה וניהול מדרשה + הכשרה לשירות צבאי בצה"ל + לימוד לבוגרי שירות צבאי או לאומיכן2021כן580643302מדרשת רוני (ע"ר)1662221394
ללמד את נושא המקדש וירושלים לכל שכבות העם + לפתח לשם כך אמצעי לימוד והמחשה + להוציא פרסומים פדגוגיים בנושא + ארגון כנסים השתלמויות והרצאות + כתיבת תוכניות לימודים על נושאי המשכן והמקדשכן2021כן580223873המדרשה לידע המקדש (ע"ר)1661233395
לרכז קבוצת אנשי תיאטרון מקצועיים במטרה להרחיב ולפרוץ נתיבים חדשים בעשייה התיאטרונית + הן מבחינת קהל והן מבחינת העשייה האמנותית; להעמיק ולחדד את הקשר בין הקהילה לאמן הפועל בתוכה + תוך התייחסות לצרכים הקונקרטיים של הקהילה; להגיע את קהלים חדשים אשר אינם מורגלים בצפייה בתאטרוןף להעלות הפקות איכותיות ייחודיות + בעלות אופי ניסיוני אשר אין להם מקום בתיאטרון הממוסד + ולקיים פעילות קהילתית חינוכיתכן2021כן580189769עמותת תיאטרון נוצר (ע"ר)1648852396
לנהל פעילות מוסיקאלית בישראל ומחוצה לה עם דגש על מוסיקת-בארוק + להקים + לנהל + לקיים ולתפעל תזמורת לביצוע פעילותה של העמותה + לרכוש + לשכור + לייבא לשאול או לקבל בדרך אחרת מקרקעין או מטלטלין + להנחיל לעוסקים במוסיקה ולציבור הרחב הכרה והעמקת הידע במוסיקת בארוק ובביצוע היסטורי וקיום פעילויות חינוכיות לקיום מטרה זוכן2021כן580175966תזמורת הבארוק ירושלים THE JERUSALEM BAROQUE ORCHESTRA (ע"ר)1647438397
הקמה ו/או הפעלת כפר נוער כולל פנימייה בגבעת חביבה + הקמה ו/או הפעלת בתי ספר על יסודי + מכיתה ז' עד כיתה י"ב + קידום החינוך ע"י הקמת סדנאות והרצאות + הכשרה והכוונה מקצועית ע"י הפעלת קורסים וסדנאותכן2021כן580599595כפר נוער למנהיגות גבעת חביבה (ע"ר)1627041398
פעילות למען חינוך ילדים בכל הגילאים לכיוון של קבלת תעודת בגרות מלאה + להרחבת אופקים ע"י שיעורי העשרה + לדמוקרטיה וקבלת ה"אחר" בחברהכן2021כן580321685מהפך (ע"ר)1592346399
להפעיל ולקיים בית ספר + שעות העשרה ופעילויות תרבותיות וחברתיות לתלמידיםכן2021כן580668952בנות חיל השם תל אביב (ע"ר)1585651400
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2017כן513698134הכח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ (חל"צ)1564353401
עידוד הפקות משותפות בתחום הקולנוע והטלוויזיה בין יוצרים ומפיקים ישראלים לבין יוצרים ומפיקים מארצות שונות + פיתוח והעשרה של השפה הקולנועית הישראלית ע"י שיתוף פעולה בין יוצרים ומפיקים ישראליים לבין יוצרים ומפיקים זרים/ מטרות העמותה מוגבלות לתחום היצירה הדוקומנטרית והאנימציהכן2021כן580390961קופרו - קרן לשיווק תוכן ישראלי (ע"ר)1562911402
פעילות תרבותית + אמנותית + חברתית וחינוכית בתחום התיאטרון + והעלאת הפקות תיאטרוןכן2021כן580373769תיאטרון מיקרו (ע"ר)1557761403
עמותת כדורסל הפועלת עצמאית למען קידום הכדורסל בהפועל פתח תקוהכן2021כן580188480עמותת כדור סל 1990 הפועל פתח תקוה (ע"ר)1549754404
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2021כן515681435ארגון הקייטנות של ישראל בע"מ (חל"צ)1537606405
ליזום + לייסד + להחזיק ולנהל תזמורת קונצרטנטית + אנסמבלים + סולנים ו/או כל גוף מוסיקלי בהרכב שונה לביצוע של יצירות מוסיקליות על גווניהן השונים + לרבות מוסיקה קאמרית ומוסיקה עכשווית - בתל אביב וברחבי הארץכן2021כן580383990אנסמבל סולני תל אביב (ע"ר)1527616406
ארגון ועריכת הופעות תרבות וקונצרטים בישראל ובחו"ל + גיוס כספים לצורך מימון אירועי תרבות/אומנות של אומנים + קידום תרבות ואומנות בישראלכן2021כן580546901עמותה ישראלית לתרבות ואומנות (ע"ר)1516542407
קידום ילדים ובוגרים לקויי למידה + הסתגלות ותפקוד וכן אבחון ואיתור הילדים מתן הוראה מתקנת בכל המקצועות הלמידה + רפוי בעיסוק + ריפוי בתרפיות שונות + הסברה והדרכת הורים ובני משפחה סיוע פסיכולוגי + חינוכי וסוציאלי + מתן מילגותכן2021כן580243822ניצן - רמת גן + אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה + הסתגלות ותפקוד (ע"ר)1514944408
העמותה תהווה מרכז מחקרי לאתגרי ישראל בצפון + במסגרת זו + המרכז ייצר ויספק ניתוח + מחקר + סיורים + הדרכות + חינוך + הסברה ומידע אודות המתרחש בכלל הצדדים של הגבול הצפוני של ישראל- גליל/גולן + סוריה + לבנון ובמידת הצורך ירדן והרשות הפלסטיניתכן2021כן580653640עלמא- מרכז מחקרי חינוכי לאתגרי הביטחון של ישראל בצפון (ע"ר)1505127409
להקים בית ספר למחול ותנועה בהתאם לעקרונות המפורטים בתקנון העמותה ולאחר הקמתו להמשיך ולתמוך בו כלכלית + תוך נטילת חלק בניהולו + לעודד ולפתח הפצת מחול ותנועה ברבים + לתמוך בפעילות האומנותית של רקדניםכן2021כן580397230הקבוצה ביפו - עמותה לקידום בית ספר למחול (ע"ר)1505088410
להקים ולהפעיל מוקד בירוחם המיועד לילדים בסיכון אשר ינסה לתמוך בכל צורכיהם וישמש להם אלטרנטיבה לבית ולפעול למען שיפור החינוך בירוחם ובאזורים נוספיםכן2021כן580419497עמותת ירוחם לזכר רות טל - למען החינוך בישראל (ע"ר)1499840411
להוות מוסד מרכזי בישראל למחקר + לימוד + הכשרה + השתלמות וחינוך לערכי איכות השלטון + לפתח תכניות לימוד + חומרי למידה ועזרי לימוד הנדרשים להגשמת יעוד המכללהכן2021כן580372845המכון לאיכות השלטון (ע''ר)1497740412
לטפח ולקדם את האומנויות השונות בגליל בכלל ובמעלות בפרטכן2021כן580159291עמותת מרכז אומנויות ע"ש ברר במעלות (ע"ר)1491472413
קידום האומנות + החינוך והתרבות בכפרכן2021כן580157550בית האומנות לחינוך ולתרבות - תרשיחא (ע"ר)1488057414
לנהל מועדונית בשעות אחר הצהרים לילדי טרום חובה וחובה לרבות חוגי העשרהכן2021כן580503357מועדונית דנבר (ע"ר)1457704415
העצמת בני נוער לשליטה עצמית באמצעות שיעורים + סדנאות וחניכה אישית + חינוך בעידן טכנולוגי באמצעות הפקת מערכי שיעור ועידוד שימוש בכלים טכנולוגיים לסינון תכנים וניצול זמן + חינוך לערכי צניעות + חברתיות ומשפחתיות באמצעות שיעורים + מאמרים + כנסים וסדנאות + עידוד + הטמעה ופיתוח סינון תכנים כסטנדרט חברתי על ידי הגברת התודעה הציבורית לצורך בסינון + העמקת החינוך היהודי בדור של טכנולוגיה מתקדמתכן2021כן580629541לוקחים אחריות - משנים מציאות ברשת (ע"ר)1454099416
לקדם + להסביר ולהפיץ מוסיקה ישראלית ועכשוית על ידי חינוך + הסברה + ארגון + קונצרטים ובכל דרך שהיאכן2021כן580208486מקשב (ע"ר)1442855417
סיוע לתורמים פרטיים ותאגידים להעביר תרומות ושיפור נגישותם לארגונים + מוסדות ועמותות מגוונים הפועלים למען מטרה ציבורית כהגדרתה בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה + סיוע לעמותות לגייס משאבים מהציבור הרחב ולפיכך לשפר את האמצעים הכספיים העומדים לרשותן ללא צורך במנגנון גיוס כספיםכן2021כן580497873עיגול לטובה (ע"ר)1439077418
עזרה לקבוצות תיאטרליות חופשיות ולאמנים עולים להיקלט בארץ מבחינה מקצועיתכן2021כן580300614תיאטרון "מלנקי" (ע"ר) (MALENKY THEATRE (REGISTERED AMUTA1418789419
קידום האמנות הבינתחומית בישראלכן2021כן580158210מקלט 209 ע"ש דן זקהיים (ע"ר)1410826420
להמשיך את הפעילות התיאטרונית של "תיאטרון הספרייה" + לקיים תיאטרון שהשחקנים והיוצרים שיפעלו במסגרתו יהיו בין היתר + אך לא רק + תלמידי בית צבי ובוגריו + להרחיב את פעילות התיאטרון לכל תחום מתחומי אומנויות הבמהכן2021כן580446433תיאטרון הספרייה מיסודו של בית צבי (ע"ר)1404237421
לסייע בצמצום פערים חברתיים ע"י הקמה והפעלת מערך הוראה וחונכות אישית וקבוצתית ארוכי טווח + שיתמוך ויאפשר שוויון הזדמנויות ע"י חיזוק מיומנויות לימוד והעצמת הכישורים האישיים והחברתיים של הפרט + חיזוק והעצמת החונכים של ילדי האומנה על ידי מתן מלגות מחיה עבור הליווי והחונכות שמעניקים לילדי האומנהכן2021כן580597011משלימים לחינוך (ע"ר)1399585422
לייסד + להקים ולנהל מרכז עולמי לעידודם וקידומם של מוסיקלים צעירים עידוד וקידום של אמנים בנגינות פסנתר בין היתר ע"י קיום תחריות בינלאומיותכן2021כן580016145עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית מיסודו של יעקב (יאשה)ביסטריצקי (ע"ר)1399369423
ייסוד והקמה של קבוצה או קבוצות של שחקנים + אשר חבריהם יעבדו בשיטת "רות קנר" ויפתחו "שפת במה" מקומית וייחודית אשר תיתן ביטוי ותבחן באופן ביקורתי את ההוויה המקומית + יישום + קידום + סיוע ומעורבות בהקמת מעבדה בימתית + ייזום + קידום וקיום של מופעים והצגות בישראל ומחוצה להכן2021כן580575470עלילה מקומית + עמותה רשומה (ע"ר)1397786424
א + קידום היצירה הדוקומנטארית הישראלית בארץ ובעולם + ב + ביסוס העשייה הדוקומנטארית המקורית כאחת מאבני היסוד של התרבות הישראלית + וכחלק חשוב ומכריע בייצוגה ובשיקופה של המציאות בישראל + ג + טיפוח ועידוד קהלים מגוונים והפיכתם לצרכנים נאמנים של היצירה הדוקו מנטארית הישראלית + ד + יצירת איגוד שיהווה בית מקצועי לכל מי שעיסוקו בעשייה דוקומנטרית בישראלכן2021כן580318590הפורום הדוקומנטרי בישראל (ע"ר)1392502425
תכניות חינוכיות למוגנות לילדים + נוער ומבוגרים + העצמת ילדים ומבוגרים ופיתוח חוסן ומודעות בקרב הורים ואנשי חינוך למניעת פגיעות מיניות + אלימות + התעללות וכיוצ"בכן2021כן580617223לתת פה - תכניות מוגנות לילדים ונוער (ע"ר)1392012426
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515034767בית אליהו פ"ת בע"מ + (חל"צ)1379327427
הקמת להקת מחול מקצועית משולבת בגלאים צעירים 8-18 + קורסים והעשרה בתחום המחול + במה בליווי אנשי מקצוע בתחום החינוך כיצד המחול מחולל שינוי + ליווי סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים בהשכלה הגבוהה + חשיפה להופיע בארץ ובעולם לצד רקדנים מקצועיים ושיתוף פעולה + מתן אפשרות ותרומה של האולמות ללא עלות לרקדנים לפרויקטים אישיים רקדנים יוצרים לבעלי צרכים מיוחדים + לימוד וחשיפה לסדנאות בחו"ל חילופי נוער רוקד לומד ומצליח + פיתוח והעצמה בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחברה פדגוגית חינוכית + פיתוח היכולות והכישרונות בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ADHD הפרעת קשב וכיצד החיבור לגוף והנפש + לתת הזדמנות במה לכל ילד באשר הוא + חלוקת מלגות לימוד לילדים אשר ידם לא משגתלא2021כן580678886חזון אמנות מחול ובמה דנסינג (ע"ר)1377174428
לקדם ולפתח מקצועית ותרבותית את מקהלת "מורן" בית יצחקכן2021כן580238699עמותת מקהלות מורן והבית לשירה בישראל (ע"ר)1367285429
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520028846בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה (חל"צ)1357000430
להפעיל מרכז ארצי ובינלאומי לתרבות מורשת ולפולקלור עמים שיפעל לקירוב לבבות בין עמים שונים + חיזוק + טיפוח והעמקת ערכי הדמוקרטיה והתודעה לאזרחות טובה + קידום מעמד האישה הלוקאלי והגלובאלי + כאבן בסיס להצלחת כל דיאלוג + הפעלת סדנאות לסיעור מוחות + גיבוש קולקטיבי וחילופי קבוצות נוערכן2021כן580469237לוגוס לתרבויות ומורשת עמים (ע"ר)1350997431
ניהול והפעלת גני ילדים + מעונות יום וצהרונים + קידום חינוך פורמלי ולא פורמלי לגיל הרך וגן חובה + הפעלת גנים טיפוליים ובכלל זה גן שפתי וגן שיקומי + איכלוס ילדים עם מוגבלויות + פעילות לרווחת הפרט והנפשכן2021כן580563492אלאולפה ללטופולה (ע"ר)1332946432
להקים תאטרון לקידום העשרה ותרבות בעיקר בקרב ילדים ונוער + לקדם + לעודד ולפתח את אמנויות הבמה + בעיקר בתחומי התאטרון והמחול + להגביר מודעותם של ילדים לתחום הזהירות בדרכים באמצעות אמנות התאטרון + לעודד ולקיים פעילויות תאטרון + חינוך ותרבות בעיירות פיתוח ובפריפריה + לעודד + לפתח ולקיים פעילויות לעידוד הקריאה והאוריינותכן2021כן580640738תאטרון המטמון - העמותה לפיתוח התאטרון והמחול בישראל (ע''ר)1327682433
לפעול לקידום תהליכים תיאטרליים סביבתיים בתחום אמנות המשחק + הבימוי + העיצוב והכתיבה + לפעול לחשיפה מתמדת של יצירות תיאטרליות עצמאיות ישראליות על מנת להחדיר אותן לתודעת הקהל הרחבכן2021כן580370773תיאטרון קרוב מייסודו של ניקו ניתאי (ע"ר)1322120434
קשר ותמיכה בתאטרון גשר + קידום פועלו של התאטרון ופיתוחוכן2021כן580262947עמותת ידידי תאטרון גשר (ע"ר)1320251435
קידום וטיפוח החינוך המוזיקלי האינסטרומנטלי ברחבי ישראלכן2021כן580431286מיתר חינוך מוזיקלי (ע"ר)1298297436
לפעול לקידום רווחתם של בני הקהילה הזרה בישראל + לשמירה על כבודם + ולקידום זכותם לבריאות + לחינוך + בדגש על רווחתם של ילדי הקהילה האפריקאית ובני הנוער בה + לפעול להקמת מערך סיוע וגיוס תרומות כספיות וכן תרומות של ציוד + הלבשה + תזונה + חינוך + בעלי מקצוע + היסעים + בריאות למען הקהילה הזרה בישראלכן2021כן580568939אליפלט - אזרחים למען ילדי פליטים (ע"ר)1293659437
לסייע ליתומים + ילדי רחוב וילדים בודדים ממשפחות הרוסות במדינות עולם שלישי + ע"י מתן מחסה בטוח + חינוך + שירותי בריאות והכשרה מקצועית + הרחק מהעוני והדיכוי בו הם נמצאים + לבנות בתי יתומים + בתי ספר + גנים וחוות חקלאיות + מרכזי הכשרה ותשתיות נוספות ולדאוג לאחזקתם השוטפת לטווח ארוךכן2021כן580507879ביקם (ע"ר)1286769438
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514698497שיא הפסגה בע"מ (חל"צ)1277074439
קידום והפצת תרבות ואמנות המחול בישראל תוך קירוב נוער וילדים למחול והפצת המחול הישראלי בעולםכן2021כן580200830מרכז התנועה שדרות אדמה (ע''ר)1266667440
לקדם ולשפר את התנאים הכלכליים והחברתיים של חבריה ובני משפחתם בין השאר ע"י הגשת עזרה חמרית סיוע רפואי השתלמות מקצועית בשטח קבלת מענקים ממוסדות בארץ ובחו"ל ארגון פעילות חברתיים ותרבותייםלא2020כן580004695ארגון הגימלאים של בנק דיסקונט (ע"ר)1263768441
פעילות חינוכית + לימוד נערות לאחר שעות בית הספר + עידוד נערות לבחירת מגמת מחשבים במטרה להשתלב בחברות הייטקכן2021כן580644466קווין בי (ע"ר)1258651442
להקים + לקיים + לנהל ולהפעיל מועדון חברים לסגל אוניברסיטת תל אביב ואחריםכן2021כן580212413מועדון אוניברסיטת תל-אביב ע"ש מרסל גורדון (ע"ר)1253848443
הכשרת כח אדם בנושאים שונים ע"י העברת קורסים מקצועיים רב תחומיים לפי צרכי שוק העבודה וסיוע בהשתלבות בשוק העבודה הישראלי + ללא מטרות רווח + קליטת עליה ע"י ייעוץ והכוונה בתחום המקצועי לעולים חדשים וותיקים והתאמת מקצוע + תמיכות כספיות ותמיכות במוצרים לנזקקיםכן2021כן580584902מרכז הכוונה + הכשרה והשמה מקצועית (ע"ר)1237215444
הקמת מרכז למוזיקה ולאומנות; קידום האומנות והחשיבה המוסיקלית במגזר הדרוזי; תמיכה באומנים הדרוזים ואיגודם במסגרת שמטרתה קידום האומנות במגזר הדרוזי והנצחת המורשת המוזיקלית בעדהכן2021כן580439065יארא - פולקלור ואומנות דרוזית (ע"ר)1209921445
קידום תרבות הפלמנקו בישראלכן2021כן580401404העמותה לקידום תרבות הפלמנקו בישראל (ע"ר)1208207446
לימוד והפצת אמנות הציוד והפיסולכן2021כן580018521מכון אבני - המכללה לאמנות ועיצוב תל-אביב (ע"ר)1205918447
להוות מסגרת שתדאג להרחבת הידע ולהתמחות המקצועית של עמיתי העמותה + בין היתר ע"י ארגון השתלמויות + מפגשים מקצועיים + סדנאות וימי עיון לאזרחים עובדי צה"ל על מקצועותיהם המגוונים + במטרה להוביל להרחבת אופקים בתחום מקצועם הייחודי + יזום מפגשים והשתלמויות מקצועיות בין-תחומיות + לימודים וקורסים בתחומים שונים להעשרת הידע של העמיתים + הוצאה לאור של כתבי עת + חוברות וידיעונים לצורך מימוש מטרות העמותהכן2021כן580581841העמותה לקידום מקצועי של עובדי צה"ל (ע"ר)1196000448
יצירת סביבה אלטרנטיבית לילדים ונוער באזורי מצוקה + פיתוח ערוץ קשר ותקשורת ישיר בין סטודנטים לבין נוער בסיכון גבוה + הדרכה ולימוד ילדים מאזורים מוחלשים שחמטכן2021כן580479616צעירים לומדים שחמט - צ + ל + ש (ע"ר)1195779449
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514262229סופיה-יוזמה לתרבות אדם חדשה בע"מ (חל"צ)1188000450
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2020כן513876359קרן אניאס ובני שטינמץ בע"מ (חל"צ)1185000451
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514675230דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל בע"מ (חל"צ)1172338452
ליזום ולבצע פעילויות לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה בכלל ובפעילויות לקידום נוער בסיכון באמצעות מוזיקה בפרט + לקדם ולטפח ילדים בני נוער וצעירים במצבי סיכון באמצעות מוזיקה בפרט ואומנות בכלל + להקים מרכזי מוזיקה ואמנות ליזום ולקדם פעילויות ובכלל זה פעילויות מוזיקליות עבור ילדים בני נוער וצעירים בסיכון ועבור פעילותם בקהילהכן2021כן580504348מקור- העמותה לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה (ע"ר)1169138453
יצירת מרכז ליצירה תיאטרונית רב תחומית + למפגש עם תחומי האומנות הפלסטית + קרקס + וידיאו + תיאטרון תנועה ומוסיקה + הקניית מיומנויות אלה לקבוצות למידה + יצירת פעילות אמנותית בזיקה ובשיתוף עם הקהילה המקומיתכן2021כן580497741הידית - מרכז ליצירה תיאטרונית אלטרנטיבית פרדס חנה - כרכור (ע"ר)1150895454
לעסוק בקידום יצירה איכותית בתחום המוזיקה + המחול + התיאטרון + האמנות הפלסטית + קולנוע + הספרות והפולקלור + העלאת מופעים בתחום + הפקתם + תיעודם והפצתם + העשרה ויישום תכניות בתחומים אלו לילדים + נוער ומבוגרים מתוך רצון להעניק חינוך לתרבות במסגרת סל תרבות ומסגרות אחרותכן2021כן580510469אב"י - אומנויות במה ישראלית (ע"ר)1145023455
קידום התיאטרון המקומי ע"י חיפוש כשרונות קיימים וגיוס כספים לצורך חיזוק התיאטרון המקומי + העשרתו ופיתוחו + פיתוח וקידום הכשרונות הצעירים ושילובם בתיאטרון ע"י פתיחת סדנאות שונות ללימוד תיאטרוןכן2021כן580523116תיאטרון אלמג'ד להפקות (ע"ר)1141490456
לאגד את הקומפוזיטורים הישראלייםכן2021כן580147239איגוד הקומפוזיטורים בישראל (ע"ר)1125589457
לנהל בית מדרש להכשרת מורים ספריות ארכיונים מעבדות פרסומים והשתלמויות עידוד וטיפוח תלמידים והוראה בנושאי החקלאות והטבע המלאכה המדע והטכניקה החינוך התרבות האמנות והקניית ער כי העם היהודי תנועת העבודה תנועת המושביםכן2021כן580002194יד אליעזר לי יפה (ע"ר)1125495458
לפעול לקידום אוכלוסיות מוחלשות וצמצום אבטלה באמצעות חינוך + עידוד השקעות ויזמות + העצמה עסקית וכלכלית בהסתמך על עקרונות הכתובים + עידוד + הכוונה + סיוע + חונכות וקידום מקצועי לצעירים וסטודנטים מאוכלוסיות מוחלשותכן2021כן580554640מרכז ביכורי ישראל לקידום כלכלי (ע"ר)1125366459
לקדם את מוזיקת הבארוק בישראל + להקים ולנהל תזמורת המתמחה בנגיעת מוזיקת בארוק בכלי התקופה + להופיע בקונצרטים בהרכב תזמורתי והאנסמבלים קטנים בארץ ובחו"לכן2021כן580474906בארוקדה - קולקטיב הבארוק הישראלי (ע"ר)1119742460
לפעול לקידום והפצת אמנות התיאטרון והבמה + להקים ולתפעל קבוצות תיאטרון + או אנסמבל + שיפיקו ויעלו הצגות + או עבודות + בתחומי התיאטרון והבמה + להפיץ ידע ומיומנות בכל תחומי אמנות התיאטרון והבמה באמצעים שוניםכן2021כן580202091אנסמבל עתים (ע"ר)1114739461
לנהל + לטפח ולקדם את להקת יסמין גודר על פעילותיה בארץ ובעולם + להוביל ולטפח את אמנות הבמה והמופע על גווניה + לקדם ולטפח דור חדש של אמני במה + לספק במה קבועה ליוצרים חדשים בתחום המחול ואומנויות הבמה + לקרב קהל חדש ולפעול בקהילה לחיזוק קשר עם אמנות המחול וכלל אמנויות ההמה והמופעכן2021כן580466787להקת יסמין גודר (ע''ר)1110749462
ליצור ולעודד יצירה יהודית צעירה בקרב יוצרים צעירים המעוניינים להתקדם בתחום היצירה הכתובה + התיאטרון + הקולנוע + השירה ותחומי היצירה היהודית המקורית המתחדשת בדורנו + ליווי מקצועי ליוצרים צעירים מהתחומים הנ"ל + להוות בית כלכלי ומקצועי לשחקנים ויוצרים + מינוף היצירה היהודית המקוריתכן2021כן580538148קבוצת אראל (ע"ר)1104744463
קידום פעילות מוזיקאלית ושירה + נגינה + טיפוח כשרונות מוזיקליים + קידום מוזיקה פולקלורית ניהול מקהלה לזמר ושירהכן2021כן580494177"ביאת" למוסיקה ושירה (ע"ר)1101326464
לעודד בדרכים שונות את המוסיקה הישראלית המקורית לכל סוגיה + לעודד את המלחין הישראלי לחבר מוסיקה מקורית לכל סוגיה ע"י הוצאה לאור של יצירותיו + פירסומן והפצתןכן2021כן580029379מכון למוסיקה ישראלית (ע"ר)1097083465
לתת מענה מקצועי + סיוע כללי וקידום לצרכי ילדי המגזר המיוחד + ילדי הרווחה ובני משפחותיהם + לספק את צרכי ילדי המגזר המיוחד וילדי הרווחה בתחומי החינוך הפורמלי והלא פורמלי + הקליטה והעזרה הסוציאלית + להקים ולנהל מוסדות חינוך וכן ליזום תוכניות העשרה וחברה + לילדי המגזר המיוחד ולילדי הרווחה בכל הגילאיםכן2021כן580565232מערכות חינוך - לקידום החינוך ולעידוד המצויינות (ע"ר)1096109466
הקמת מוסדות ומסגרות אשר יקדמו וירחיבו את אפשרויות ההכשרה בתחום הפסיכואנליזה והתיאוריות החוסות תחת קורת הגג של הפסיכואנילזה בישראל + הקמת מוסדות ומסגרות שיעסקו בטיפול + ייעוץ והכוונה ברוח המסורת הפסיכואנליטיתכן2021כן580357317מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו (ע"ר)1083945467
להכשיר לאמן ולקדם שחקנים לקולנוע ולטלוויזיה + לעודד שיתוף פעולה בין יוצרים + לקדם תעשיית הקולנוע העצמאי בישראלכן2021כן580546067אימפרו - הסטודיו למשחק בקולנוע טלוויזיה ותיאטרון (ע"ר)1075793468
לקדם את התיאטרון הקהילתי בקרב האוכלוסיות השונות בארץ + לתת במה ולהשמיע את קולן של אוכלוסיות וקהילות שונות באמצעות התיאטרון והקולנוע ולהגיע לשינוי + ליצור דיאלוג בין אוכלוסיות וקהילות שונות בארץ דרך התיאטרון והקולנוע + לחנך ליצירה וצריכת תרבותכן2021כן580558021השתחוויה - תיאטרון + קהילה + חברה (ע"ר)1073693469
גיוס כספים ואמצעים לקידום והרחבת הפעילות של הסטודיו למשחק + עמותה לטיפוח אמנות משחק הבמה + ניהול קרן לצורך הקמת שיפוץ ואחזקת מבנה לסטודיו למשחק + ניהול קרן עזר לתלמידים נזקקים + הקמה ותפעול של תיאטרון הבית כמרכז מקומי לאומי ובינלאומי של פרינג'' וקבוצות תיאטרון כמו גם מרכז מחול שמטרותיו הן: קיום פעילויות איכות מכלל אומנויות הבמה + + + + לעודד ולטפח את היצירה התיאטרונית ואת היוצרים והמבצעים בתחומם עם דגש על בוגרי סטודיו למשחק ניסן נתיב + לפעול ברחבי הארץ ולאפשר את חשיפתה של כלל האוכלוסיה לעשייה תיאטרונית + לקדם את היצירה המגוון והחדשנות של הפעילות התיאטרונית ואומנויות הבמה האחרות לרבות מחול ומיצג + הרצת הצגות בוגרים + + + + קידום בוגרי סטודיו למשחק ניסן נתיב + יצירת ותפעול תוכניות העשרהמגוונות בנושא אומנויות הבמה וחיבורן לאומנויות נוספות לסוגיהן כגון אומנות פלסטית + לספרות ולקולנועכן2021כן580107977קידום נתיב האמן (ע"ר)1072797470
כן2021כן580670768התיאטרון שלנו - תרבוטף (ע"ר)1070337471
ארגון פעילות התנדבותית במסגרת מוסדות חינוך + המכוונת לעידוד מוטיבציה אישית בקרב התלמידיםכן2021כן580576627ניצוצות לחינוך (ע"ר)1069142472
מטרות ציבוריות בלבד: צמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל באמצעות הקניית כלים מעולם העסקים והיזמות + סיוע למניעת אבטלה במשק באמצעות הפעלת תכניות חינוכיות והכשרות לבני נוער ו/או צעירים + הכוללות הקנייה של כלים ומיומנויות להשתלבות מיטבית בשוק העבודה בהווה ו/או בעתיד + עידוד אוכלוסיות מודרות משוק התעסוקה באמצעות מתן כלים למעסיקים + מועסקים ו/או יזמים אשר מאפשרים הגדלת הפעילות ויצירת משרות נוספות בקהילה + קידום וטיפוח מגזר ההתנדבות של עובדים ומנהלים בתכניות שונותכן2021כן513992883מנהיגות עסקית צעירה בע"מ (חל"צ)1068130473
ביצוע יצירות שנכתבו במיוחד לפרויקטי התזמורת ויצירות ישראליות מן הרפרטואר הקיים + להרחיב את גבולות המוסיקה הישראלית על-ידי יצירה ומתן במה לרעיונות מוסיקליים מקוריים + יצירת שיח אמנותי רחב עם תחומי אמנות שונים: אנימציה + מחול + תיאטרוןכן2021כן580496719תזמורת המהפכה (ע"ר)1067783474
פעילות בענייני פולקלור + ריקודי עם + איסוף השירה העממית וסיפורי העם + איסוף כלי חקלאות ישנים + חינוך ותרבות + תיאטרון + ייזום פעילות התנדבותית לשיפור פני העירכן2021כן580484624באב אל חארה- התיאטרון הכפרי לתרבות וחינוך טמרה (ע"ר)1067074475
הקמת וניהול בית ספר דמוקרטי רב גילאי בעמק האלהכן2021כן580592178בית הספר הדמוקרטי עמק האלה (ע"ר)1053551476
העשרת וטיפוח תלמידים מחוננים בהתאם ליכולותיהם המיוחדות + העברת קורסים שונים מתחומי המדעים + האומנויות והחברה + בצד הלמידה תתקיים עבודה משמעותית עם פנים לקהילה ועבודה על הצד הרגשי והחברתי של התלמיד המחונן והמצטיין + במסגרת העמותה יפעלו שני מערכי מחוננים ומצטיינים : 1- ממ"ד- ידי"ד + סמל מוסד 216815 + 2 + ממלכתי מרכז סחל"ב + סמל מוסד 516864כן2021כן580589935העמותה למחוננים ומצטיינים מחוז ת"א והסביבה (ע"ר)1045571477
העשרת עולמם התרבותי של ילדים + נוער ומבוגרים באמצעות לימודי דרמה + אומנות והפקות תיאטרון + העשרת העולם התרבותי באיזורי מצוקה + חשיפת דילמות ומצוקות בחברה הישראלית באמצעות הפקות תיאטרון + הקמה והפעלת חוגי דרמה ותיאטרון + סדנאות אומנות + הפקות תיאטרון וקייטנות בנושאי דרמה + תיאטרון ואומנותכן2021כן580577237עמותת תיאטרון ענתות (ע"ר)1041303478
הופעות בציבור של אמנים ומוזיקאים להמחשת היופי והשמחה של ארץ ישראל + חיזוק אהבת ישראל ואחדות ישראל באמצעות אמנות ומוזיקה + הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לבני הנוער באמצעות אמנים ופיתוח אומנות ומוסיקה וכן העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות של העם היהודי לחיזוק אהבת ישראל ואחדות ישראלכן2021כן580452829א + מ + ל + א + י + - אמנים ומוזיקאים למען ארץ ישראל (ע"ר)1039183479
קידום ילדים ונוער בסיכון באמצעות לימודי נגינהכן2021כן580650927קצב בית הספר החברתי למוזיקה (ע"ר)1017358480
להפעיל ולתחזק את מוזיאון ינקו דאדא שבעין הוד ולקיים פרוייקטים אמנותייםכן2021כן580055929מוזיאון ינקו דאדא (ע"ר)1014068481
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520028234קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן (חל"צ)988633482
פיתוח זהות החברה האזרחית בישראל באמצעות הקניית כלים להתייחסות אל הזולת על בסיס מחוייבות וכבוד הדדי + וקרוב בין כלל התרבויות בחברה הישראלית במסגרת מוסדות חינוך + סדנאות והן במסגרות חינוכיות + פיתוח והטמעת הכלים והידע בקרב האוכלוסייה האזרחית ומנהיגיה להיכרות עם זולתםכן2021כן580487049מבט - מודעות בחברה רב-תרבותית (ע"ר)987883483
קידום החינוך והתרבות בקהילה + וזאת על ידי הפעילות : יזום + תכנון וקיום שוטף של פעילות + ושל חוגים לתושבי הקהילה + יזום + תכון ארגון כנסים + סמינריונים + וימי עיון לתושבי הקהילה + יזום + תכנון וקיום פעילות בשטח החברה + התרבות והחינוך כגון: שיעורי עזר + פיתוח מוזיקלי וחינוך גופני + קיום פעילות לאוכלוסיות מיוחדות בקהילה + כל פעילות אשר תתרום לקידום מטרות העמותה בסעיף זה "הקהילה" תחום הרישום של בית הספר היסודי הממלכתי ארנון ברמת -גן ושכונת נוה יהושעכן2021כן580057933ארנונים (ע"ר)980401484
העשרת תלמידים מחוננים וטיפוחם בהתאם ליכולותיהם המיוחדות באמצעות מתן קורסים שונים מתחומי המדעים + האומנויות והחברה לצד עבודה משמעותית עם פנים לקהילהכן2021כן580584993העמותה להעשרת מחוננים - איזור השרון (ע"ר)975024485
הקמת תיאטרון + העלאת הפקות תיאטרון + קידום תרבות התיאטרון על כל גווניה + עידוד התחדשות התיאטרון גם מחוץ לגבולות אולם התיאטרון + הקניית תרבות התיאטרון לכל שכבות האוכלוסיה + הפיכת תרבות התיאטרון זמינה לכל אדםכן2021כן580569283האיל המרקד (ע"ר)961321486
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513546168הקרן להשכלה גבוהה ע"ש המנוח אחמד מוסטפא שרים ז"ל והמנוחה מרים סלימאן ז"ל בע"מ (ח950000487
כתב-עת לשירה עכשוויתכן2021כן580170801הליקון (ע"ר)949747488
ק + ט + מ + ו + ן - קבוצת מחול בירושלים מאז הקמתה בשנת 2012 על ידי הכוראוגרף אלעד שכטר + הקבוצה חותרת לפיתוח אמנות המחול בירושלים ולהנכחתו במרחב הציבורי + אנו עושים זאת מתוך הכרה שביכולתנו כאמני גוף ותנועה + לחבר ולגשר בין התרבויות המתקיימות זו לצד זו בעיר + בקבוצה חברים אמנים מדיסציפלינות שונות שהמשותף ביניהם הוא הרצון העמוק לפתח + לחיות וליצור אמנות בעיר ועליה + ק + ט + מ + ו + ן פועלת תוך שימוש בייחודיות של העיר ובהשראה הרבה שהיא מעניקה לתושביה + כך לתפישתנו + נוצר בסיס לאמנות מקומית + מורכבת + מקצועית ובעלת יכולת להעמיק ולרגש + הקבוצה מביאה למרחב הירושלמי + קול חדש + רענן ועדכני + הקשור ישירות למרחב בו הוא חיכן2021כן580641256ק + ט + מ + ו + ן - קבוצת מחול בירושלים (ע''ר)943647489
שיעורי העשרה לילדי רווחה ומשפחות במצוקה + עזרה לנזקקים + מועדוניות נוער ומועדוניות לנשים מוכות ונשים חד הוריות + מעונות יום וגני ילדיםכן2021כן580618098יובלים רשת חינוך לגיל הרך (ע"ר)943060490
לשקוד על הרמה המקצועית והמדעית של הביוכימיה ה קלינית בישראלכן2021כן580012334האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (ע"ר)942796491
ליזום + לפתח ולהטמיע תוכניות של שימור מורים וניהול קריירות במערכת החינוך + ליזום + לפתח ולהטמיע אסטרטגיות הוראה וכלים פדגוגיים להעצמת מורים במערכת החינוךכן2021כן580578508קודקוד בחינוך (ע"ר)940709492
הקמה והפעלה של מוסדות חינוך + מעונות יום + גני ילדים ובתי ספר + פעולות צדקה וחסד + תמיכה במשפחות נזקקות + גמילות חסד + הפעלת קייטנות רווחהכן2021כן580459709אורים ותומים חינוך ורווחה בקהילה (ע"ר)939870493
לתרום לחברה הישראלית על יסוד פעולות חינוך + תרבות ורווחה במטרה להעמיק את הקשר בין קבוצות שונות באוכלוסיהכן2021כן580316297אפשר אחרת (ע"ר)927136494
לפעול לקידום + קיום וטיפוח של המצוינות בחינוך + ליזום ולבצע פעולות חינוכיות ואחרות בין בעצמה ובין בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים + לרבות גופים מאוגדים + משרד החינוך + מוסדות להשכלה גבוהה + כל רשות ממלכתית או עירונית או ציבורית אחרת + וזאת לשם קידום + קיום וטיפוח של המצוינות בחינוך + ליזום + לארגן + להנחות ולפקח על קיום הרצאות + מופעים + כנסים + קייטנות ופעולות אחרות בעלות אופי חינוכי או תרבותי + לרכוש ולהחזיק אמצעים ואביזרים לקידום + קיום וטיפוח של המצוינות בחינוך + לסייע לתלמידים או למוסדות חינוך + על ידי מתן הלוואות + מענקים + מלגות או בכל דרך אחרת + באופן ובתנאים אשר ייקבעו מפעם לפעם על ידי מוסדותיה המוסמכים של העמותה + לעשות כל פעולה אחרת העשויה לדעת העמותה לסייע בהגשמת מטרותיה או שיש לה קשר עם מטרותיהכן2021כן580608289עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך (ע"ר)926568495
להכיר ליהודי התפוצות את מדינת ישראל + הישגיה ובעיותיה + לארגן פעילויות לעידוד העלייה לארץ ישראל + לבצע פעילויות צדקה + לעודד את המשתתפים בתוכניותיה להשתתף בפעילויות צדקה + לעודד את לימודה והבנתה של התרבות היהודיתכן2021כן580480515הסתדרות צעירים ציוניים בישראל (ע"ר)918371496
מרכז לכוריאוגרפיה בעיר בת ים לקידום יצירת מחול עכשווית בישראל + מתוך מחוייבות לטיפוח הקשר בין יצירה אמנותית + חינוך ומעורבות קהילתית + קיום שיתופי פעולה עם מרכזי מחול בינלאומיים בעלי אג'נדה אמנותית וחברתית דומהכן2021כן580603546כלים - גוף לעבודה כוריאוגרפית (ע"ר)916139497
לסייע בארגון מימון והפעלת מוזיאון הרצליהכן2021כן580050409עמותה למען מוזיאון הרצליה (ע"ר)915908498
מתן מענה נפשי לנוער מתמודד בקשיים רגשיים והתפתחותיים + ליווי כללי למשפחה המורחבת בייעוץ והדרכה + עזרה כספית + הלוואות + ארגון חוגים + סדנאות והשתלמויותכן2021כן580626000קול הנער - מכון לקידום נוער מתמודד (ע"ר)914091499
הקמה וניהול מעון יום + גני ילדים + בית ספר + כולל ערב + תמיכה לנזקקיםכן2021כן580521136אור האמת - רמלה (ע"ר)913574500
קידום השכלה הומניסטית רחבה ומעמיקה בחברה הישראלית + נקיטת פעולות תקשורתיות + ציבוריות וארגוניות לצורך קידום מטרה זו הן מהבחינה התודעתית והן על ידי הוראה ולימוד בפועלכן2021כן580608321רוח צעירה (ע"ר)906101501
להקים ולנהל תיאטרון + ליזום + לארגן + להקים + ליצור + להציג + להפיק ולנהל פעילות אומנותית בקהילה ואירועים אומנותיים שונים בישראל ובחוץ לארץכן2021כן580396307אורתו-דה (ע"ר)905837502
להפעיל ולקיים בית ספר וגני ילדים עבור ילדים בגילאים שונים + לתת שעות העשרה לתלמידיםלא2019כן580366136בית הילד - שדרות האו"ם (ע"ר)904320503
גיבוש תזמורת מקצועית בניהול מנצח מקצועי ובהשתתפות נגנים בעלי השכלה מוסיקלית + ארגון מופעי קונצרטים של מוסיקה אינסטרומנטאלית בשיתוף נגנים ו/או זמרים אורחים + קליטת כשרונות מוסקליים ווקליים צעירים והכוונתם ללימודי מוסיקה + פתוח קול וביחוד התמחות בנגינה בכלים לא שגרתייםכן2021כן580544567עמותת אנג'אם לקידום המוסיקה (ע"ר)899796504
קידום תחום החינוך והשוויון בחינוך בישראל ע"י ייצוג מוסדות חינוך מול רשויות וגופים שונים + עזרה למוסדות חינוך בהשגת תקציבים ותרומות + הקמת רשת גני ילדים + מעונות + בתי ספר + שיעורי ילדים "אבות ובנים"כן2021כן580532679עמותת יד לחינוך (ע"ר)898717505
ייסוד וקיום קרן למימון ותמיכה בפעילות לקידום הפצת תרבות ואמנות + קיום תערוכות ותצוגות להצגת דברי אומנות ותרבות + קיום מפגשים + קורסים וחוגיםכן2021כן580524601מרכז קימידיה לתרבות ואומנות - חיפה (ע"ר)898119506
טיפוח + קידום + אימון והכשרה לאילוף כלבים + הקמת והפעלה של מרכזי הדרכה ברחבי הארץ לאילוף עידוד וטיפוח הקשר בין האדם לכלב + טיפוח ועידוד כלבנות טיפולית המסייעת להתגבר על קשיים (פיזיים + נפשיים-פסיכולוגיים) לילדים ולבעלי מוגבלויות + קידום והפעלה של פעילות חינוכית עם כלביםכן2021כן580663383מרכז הכלב והאדם (ע"ר)882094507
לימוד וחשיפה של מגוון מסורות הפיוט והניגון והבאתן אל מרכז ההוויה הישראלית + תוך איחוד וחיבור ציבורים רחבים ומגוונים + חיזוק המימד הקהילתי והדיאלוג הרב-תרבותי תוך העצמת המשתתפים והקהילה + הכרות עם המרחב התרבותי + המוסקלי והיצירתי של עולם הפיוט + יצירת התחדשות תרבותיתכן2021כן580540672קהילות שרות פיוט וניגון (ע"ר)878179508
שמירה + טיפוח וקידום התרבות + האמנות והיצירה המקומית בישראל + בדגש על תחום המשחק + שאיפה לסיוע לאמנים באשר הם + וקידום פרויקטים להפצה ויצירה של תרבות בקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפיריה הגיאוגרפית והחברתית בישראלכן2021כן580587905שחקני נשמה (ע"ר)875930509
לעודד ליזום לארגן את הנגינה בנבל + לטפח בקרב הנוער והעם את ההבנה + הלימודים וההבנה לנגינה בנבלכן2021כן580025807עמותת הנבל והזמיר (ע"ר)873948510
תמיכה בבתי ספר + הפעלת גני ילדים והפעלת צהרונים וחוגים בגני ילדים ובתי ספר + קיום פעילות תרבותית וחינוכית לעולים ולכלל ישראלכן2021כן580525756עמותת לב בתיה שפרה (ע"ר)865253511
העמותה תממן את העלויות בניהול ובתפעול בית הספר הדמוקרטי כפר סבא אשר מעבר לתקנים שמקציבים משרד החינוך ועיריית כפר סבא + וזאת בתיאום עם ההנהלה והאסיפה הכללית של בית הספרלא2018כן580321099עמותת ידידי בית הספר הדמוקרטי - כפר סבא (ע"ר)855489512
לקדם ולעודד את העיסוק במדע בדיוני ופנטסיה בישראל + לטפח יצירת מדע בדיוני ופנטסיה מקוריים + לעודד את הרחבת היקפו של תרגום המדע הבדיוני והפנטסיה לעברית + לשמש מסגרת אב לארגוני מדע בדיוני ופנטסיה קיימים + ולסייע בהקמת נוספים + לקיים פעילות על בסיס קבוע ומזדמן במקומות שונים בארץ + ובכלל זה כנסים + ימי עיון + הרצאות + הקרנות סרטים + דיונים פתוחים ואירועים אחרים + לעמוד בקשר עם גופים דומים ברחבי העולם + לפרסם ולתמוך בפרסום + כתבי עת שיוקדשו למדע בדיוני ולפנטסיה וכן למדע פופולרי + לקדם את הוראת המדע בדיוני והפנטסיה בבתי ספר + הן בתחום הספרות והן כעזר ללימודי המדעים + לשתף פעולה עם כל גוף + לרבות אמצעי תקשורת + המגלה עניין במדע בדיוני ובפנטסיה + ולעמוד בקשרים עם גופים המצויים בחזית המחקר המדעי בישראל + להזמין יוצרי מדע בדיוני ופנטסיה מחו"ל ולארחם בישראלכן2021כן580287571האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)850221513
שמירת הרמה האקדמית של מקצוע שמאות המקרקעין + קביעת סטנדרטים מקצועיים ברמה בין לאומית למען קידום איכות שירותי השמאות בישראללא2016כן580410710האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל (ע"ר) ( + APPRAISAL ACADEMY OF REAL EST837915514
בניית סטנדרט וקו ברור בהוראת נגינה והנחלתו בבתי ספר למוזיקה ובקרב מורים פרטיים + מתן אפשרות ללמוד מוזיקה לכל המעוניין באמצעות הענקת מילגות הצטיינות + מילגות סוציאליות וקניית כלי נגינה + קידום ושילוב מוזיקה בבתי הספר מיסודי ועד תיכון + עזרה + הכוונה ויעוץ למוזיקאים צעירים ולמורים פרטיים בתחום המוזיקה לרבות בעניינים פיננסיים ומשפטייםלאכן580619096הרן - בית ספר למוזיקה ראשון לציון (ע"ר)834480515
להציל שטחי מחייה חשובים בכדור הארץ באמצעות מימון המונים + לשתף את כלל האוכלוסיה בארץ בפעילות שמירת טבעלא2021כן580681997טיים - ישראל (ע"ר)831966516
להקים ולהפעיל מוסדות וגופים ללימוד ומחקר האנליזה הקבוצתית תוך פיתוח גישות אנליזה קבוצתית ישראלית + להכשיר ולהסמיך מטפלים בגישת האנליזה הקבוצתית + לקיים קשר מקצועי עם מכונים מקבילים בארץ ובחו"ל בכל דרךכן2021כן580375749מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית (ע"ר)830963517
הקמה והפעלה של בי"ס דמוקרטי באזור השפלהלאכן580688869העמותה לחדשנות חינוכית (ע"ר)824652518
מתן סיוע לפליטים ומבקשי מקלט מאפריקה + מתן סיוע הומניטרי לפליטים + סיפוק מידע לפונים על זכויות פליטים + קידום זכויותיהם של פליטים ומבקשי מקלט + הגברת נגישות הפליטים למערכת המשפטכן2021כן580420271מרכז לקידום פליטים אפריקאים (ע"ר)819000519
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515269926קרן מהלך - מלווים עמותות לעצמאות כלכלית בע"מ (חל"צ)816491520
להרחיב את השילוב החברתי בין ילדים חריגים לבין הקהילה + לארגן פעולות להצטרפות ילדים חריגים לילדים רגילים + להרחיב את השילוב החברתי בין ילדים ונוער מאוכלוסיות שונותכן2021כן580206837יוזמות קליידוסקופ (ע"ר)809692521
הקמה + הפעלה וניהול בית ספר ללימוד ריקודי בלט ומחול עכשווי + העלאת המודעות לאמנות בכלל ולימודי ריקוד והכנסתם לסדר היומיום הציבורי + גיבוי וחיזוק אומנים מקומיים + יצירת אוירת תרבות ולימוד אמנותכן2021כן580631638אלמדינה לתרבות ואמנות (ע''ר)807360522
לקדם + לפתח ולעודד את מעמדם המקצועי של עובדי הדפוס + אנרגיה + שמירה + אבטחה + ניקיון וטיפול סיעודי (להלן: "העובדים") על ידי עריכת התמחויות מקצועיות + הוצאת כתבי עת + עידוד סמינרים + בית ספר ו/או מכללה + לקדם + לפתח ולעודד מפעלי תרבות ונופש + הקמת ו/או עידוד של מרכזי לימוד ו/או הדרכה של מקצועות העובדים + גיוס כספים לשם פיתוח המטרות הנ"ל ולרבות איסוף על ידי תרומות מחברי העמותה ו/או אנשי ענ + העבודה של העובדים ו/או תורמים מכלל הציבור בארץ ובעולם + הענקת מלגות ותעודות הצטיינות לעובדים ו/או לחניכי מקצועות העובדים + עידוד פיתוח וקידום של מקצועות העובדים + שילוב עובדים מענפים אחרים בפעילויות ובמטרות הנ"ל ככל שאין בכך כדי לפגוע בציבורי העובדים שמטופלים במסגרת העמותה + להקים קרנות למטרות קידום מקצועי ולרבות קרנות שמטרתן ארגון קורסים + הרצאות הדרכה + הכשרה והשתלמות מקצועית בענפי העבודה של העובדיםכן2021כן580289395ד + א + ת + א - העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי הדפוס + אנרגיה + שמירה + אבטחה + נקיון803309523
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513963637הפוטנציאל הלאומי בע"מ (חל"צ)795915524
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515601300אניה באניה - יחד בע"מ (חל"צ)795416525
לבסס מרכז חינוך + יצירה ופעילות תרבותית וחברתית לבני נוער וצעירים ביפו וסביבתה (בת ים + תל אביב + רמלה + לוד + חולון) + לפתח ולבסס קהילה של יוצרים צעירים בעלי מעורבות חברתית אשר משלבת יצירה אמנותית מקצועית איכותית ופורצת דרך עם עבודה חינוכית וקהילתית מעמיקה + להוות מרכז תרבות יוצא דופן + הן במגוון הרחב האוכלוסיות אותן הוא ישרת + והן בקבוצת היוצרים המגוונת והעשירה אשר תפעל בו + להפעיל מרכז מוסיקלי וסטודיו לאמנויות הבמה שיהווה חממה לליווי למידה + העשרה והכשרה של בני נוער ויוצרים צעירים בכול תחומי המוסיקה + הכתיבה + אמנויות המופע והקולנוע עם מוקד משיכה למפגש + שיתופי פעולה ודו-שיח אמנותי-תרבותי בין יוצרים + הרכבים וקבוצות מקצועיות הפועלות ביפו וסביבתהכן2021כן580531499בית סיסטם עאלי (ע"ר)794809526
תמיכה במתן שיעורים פרטיים לילדים ובני נוער נזקקים ומשפחותיהם + מתן סיוע לטיפול רפואי + טיפולי שיניים + סיוע וקישור בין תורמים בשווי כסף (כגון ריהוט + ביגוד + מכשירי חשמל וכו') למשפחות נזקקות + לרבות באמצעות הרשתות החברתיותכן2021כן580523645שניר העמותה למתן הזדמנות שווה (ע"ר)791535527
הפעלת בית ספר + חוגים לילדים + הרצאות ופעילות לנוער + עזרה למשפחות נצרכותלא2021כן580573269אור שלום החדש (ע"ר)789506528
טיפוח ערכי סובלנות + דמוקרטיה ופלורליזם בחברה הישראלית + קידום השכלה והנחלת כלים להתמודדות עם האתגרים בחברה + הקמת מסגרות הנחלה חינוכיות ואחרות בישראל + הפעלת תרבות יהודית בקרב הציבור הרחב + קידום פעילות תרבות יהודיתכן2021כן580332948ח"י חינוך ישראלי (ע"ר)779000529
קידום אמנות ותרבות הפלמנקו בישראל בדגש על הקשר השורשי בין המחול למוסיקה החיה - הרקדן כמוסיקאי + פעילות חינוכית לימודית ותרבותית + חשיפה והפצת אמנות הפלמנקו לציבור הרחב בישראל ובאמצעותה לחבר בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראליתכן2021כן580651362פלמנקו נטורל - המרכז לאמנות הפלמנקו בישראל (ע"ר)778601530
הצעת הכשרה אינטנסיבית לנוער בסיכון + במשך שנתיים + מכל שכבות החברה הישראלית במגוון מקצועות התיאטרון + במסגרת הפרוייקט יעברו הנערים והנערות הכשרה במקצועות התיאטרון השונים: כתיבה + בימוי + משחק + פיתוח קול + עיצוב תלבושות + תאורה + סאונד ועוד + עם מיטב המורים לתיאטרון בישראל + הכשרה זו תאפשר לבני נוער + שלרוב נמצאים בשוליים + לקבל במה + להישמע + להיראות ולהשתלב בחיים הנורמטיביים באמצעות כלי התיאטרון ובליווי עובדת סוציאלית + התיאטרון מציע מענה לנוער בסיכון מכל קשתות החברה בהתאם לכישוריהם של הנערים והנערות ומטרתו לספק תעסוקה לבני הנוער בשעות אחר הצהריים ולהוציאם מן הרחוב או מן המצוקה בה הם שרויים + בסוף השנה השנייה תעלה הצגה שתיבנה כל כולה + החל מהכתיבה וכלה בעיצוב התלבושות על ידי בני הנוער עצמם בליווי אנשי מקצוע בכירים + הפיכת התיאטרון של בני הנוער למקום שיבוסס על דיאלוג + הבנה + יופי ואמנות + התיאטרון היה ונותר כלי לביטוי עצמי + ביטחון + השתלבות בחברה + דיאלוג חברתי + הבנת האחר + ראיית הצד השני + הקשבה + עבודת קבוצה ואלו הכלים שאו מבקשים לתת לבני הנוער על מנת להוציאם מהיומיום הקשה + לעזור לבני הנוער להשתלב במקצועות התיאטרון ולהעניק מלגות לימודים לאלה שיהיו מעוניינים להמשיך ללמוד תיאטרון באוניברסיטה או בבתי הספר לתיאטרון על מנת ליצור פרוייקט המשכיותכן2021כן580596732קול הנוער - תיאטרון לקידום נוער בסיכון ע"ש אתי הילסום (ע"ר)770301531
ליתן עזרה כספית מוסרית ולעזור מבלי לקבל רווחים ועל יסוד של צדקה + לתלמידים נזקקים ברכישת השכלתם האקדמאית + חינוכם האחר או הכשרתם המקצועית + לתמוך במתלמדים בדרך של מתן מילגות ללימודים + למחייה והלוואותכן2021כן580103265קרן למתלמדים ע"ש ליאון רקנאטי ז"ל מיסודם של משפחת רקנאטי ומסדר בני ברית לשכת רבי769017532
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514607761מקהלת הנוער הירושלמית בע"מ (חל"צ)767652533
הקמה + הפעלה וניהול גן לילדים מחוננים + הקמת קו - ייעוץ טלפוני להורים לילדים מחוננים בגיל הרך + הקמת צוות הנחייה פדאגוגית בגנ"י לאיתור וטיפוח ילדים מחוננים בגיל הרךלא2020לא580660025ייעוץ והכוונה להורים לילדים מחוננים בגיל הרך (ע"ר)766055534
ליזום + לארגן + להקים + להחזיק ולהשכיר סדנדאות בדמי-שכירות נמוכים לאמנים העוסקים בכל תחומי האמנותכן2021כן580144996סדנאות האמנים בתל אביב (ע"ר)761743535
ליזום + ליצור ולפתח את התרבות והאמנות בכלל ואת אמנות המחול בפרט באמצעות חוגים + להקות + הפקת והעלאת מופעים בתחומי אמנויות הבמה + סדנאות ופרויקטים + לחשוף + לעורר מודעות ולהקנות את ערכי התרבות בכלל והמחול בפרט בקרב האוכלוסיות השונות ילדים + נוער ומבוגרים ולפעול למען שילובם של אוכלוסיות מגוונות כגון: בעלי מוגבלויות + עולים חדשים וותיקים מתרבויות שונות ובשכונות מצוקה + האזור בו תפעל העמותה הוא אזור השרוןכן2021כן580670602עמותה לקידום מחול + תרבות ואמנות באזור השרון (ע"ר)761621536
עמותת "קול יוצר" מבוססת על הרעיון של מפגשים בין יוצרים ומינוף החומרים והרעיונות היצירתיים של קבוצה לתוצרים אומנותיים איכותיים עד להצגתם מול קהל תוך ליווי מקצועי והכוונה לרמה אמנותית לא מתפשרת + חזון העמותה הוא להקים בית ליצירה אומנותית וקהילה יוצרת וצורכת תרבות ואומנות מקורית מקומית + ריכוז אומנים יוצרים ומוסיקאים לקבוצה מעורבת ומשפיע לקידום יצירה מקורית איכותית בפריפרייה + הפקת אירועי תרבות לקידום ועידוד הנוער והקהילה ליצור וליצרוך תרבות ואומנות מקורית מקומית + מתן שירותים וסיוע לאומנים ויוצריםכן2021כן580591014קול יוצר (ע"ר)758712537
עיסוק במפעלי צדקה וגמילות חסדים ובמתן סיוע הומניטרי לעניים ולנזקקים + ובלבד שלא תנתינה טובות הנאה כספיות או חומריות לחברי העמותה + לפעול לקידום מטרות העמותה על ידי + בין היתר + מתן סיוע ותמיכה ו/או שיתוף פעולה עם ו/או בתאגידים אחרים הפועלים ללא כוונות רווח ואשר להם מטרות דומות ו/או משותפות ו/או משלימות מטרות עמותה זו + כספים/נכסים יועברו לתאגיד אחר עם מטרות דומות + ובלבד שמדובר בתאגיד + ללא כוונת רווח ואשר אינו רשאי לחלק רווחים בין חבריו + לרבות אפשרות לחלוקה כאמור בעתיד עקב שינוי נסיבות התלויות בחברי התאגיד + כספים/נכסים יועברו לתאגיד אחר + אם יש לאותו תאגיד אישור ניהול תקין או אישור מקביל מאת הגורם הרשמי המפקח עליו + בטרם העברת הכספים/נכסים לתאגיד אחר כאמור לעיל + לוודא שידוע למי שתורם או מעביר כספים/נכסים לעמותה כי יתכן שהכספים/הנכסים יועברו לתאגיד אחר + במקרה שיועבר סכום או נכס שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות העמותה + יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית בטרם העברת הכספים/הנכסים + בכל מקרה אחר + טעון הדבר אישור ועד העמותה + לעשות כל פעולה משפטית חוקית אשר אדם ו/או תאגיד רשאים לעשות הן בעצמם והן בידי מורשים ומיופי כח לקידום מטרות העמותה הנ"לכן2021כן580605087סיוע לרווחת ישראל (ע"ר)753187538
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515395887דרך שירה בנקי בע"מ (חל"צ)752402539
קידום + פיתוח והפצה של פרוייקטים חינוכיים המפגישים ניצולי שואה עם דור שני ושלישי דרך טיפול ביצירה והבעה אמנותית ודרמה תרפיה + כשהתהליך מלווה בכתיבה + בימוי ותיעוד סיפוריהם של הניצולים + עד לכדי העלאת הפקה של אירוע בימתי מסכם בהשתתפותם של המבוגרים והנוערכן2021כן580445617תיאטרון עדות - לספר כדי לחיות (ע"ר)737835540
להעצים + להעשיר ולחבר את ראשי התכניות למנהיגות בישראל + להוות מקום למידה אמין + בלתי תלוי + לראשי ההנהגה הפוליטית במדינת ישראל על מנת לקבל החלטות ראויות + לפתח תכניות וכלים לשיפור וללימוד המנהיגות בישראל + לזהות ולתת מענה לאתגרים ומשברים אשר מולם מתייצבת מדינת ישראל + להעניק מלגות לעמיתים בתכניות לימוד של העמותהלאכן580661668הכור למנהיגות (ע"ר)735338541
לא2021כן580673457העמותה הישראלית להפקות תיאטרון יהודי חינוכי (ע"ר)733607542
הקמת בית ספר + הקמת גני ילדים + הקמת צהרונים + הקמת בית ספר תיכון + פעילות חינוכית + חוגי העשרה וסיוע לתלמידים כולל מתן ארוחות ודאגה לצרכיהם ליווי הנוער ודאגה לרווחתםכן2021כן580590271קרן אור חדש (ע"ר)732742543
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2018כן510068059חברת חזקיהו בע"מ (חל"צ)732360544
קידום השירה המקומית + קידום זמרים חדשים בתחום ויצירת שירים חדשיםכן2021כן580394880שקאייק אלנעמאן (ע"ר)732214545
פיתוח וטיפוח אמנות תיאטרון הבובות לקהל ילדים ומבוגרים + שילוב תיאטרון הבובות במסגרות החינוכיות הקהילתיות והטיפוליות + הכשרת אמני תיאטרון בובות בתחום העיצוב + הבניה + ההפעלה + הבימוי והפקת ההצגותכן2021כן580408896עמותה לקידום ופיתוח תיאטרון בובות בישראל (ע"ר)731120546
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן512650458ניר סקול אוף דה הארט בע"מ (חל"צ)729302547
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515514461החברה לחקלאות עירונית בע"מ (חל"צ)719139548
ארגון קורסי העשרה במגוון נושאים הקשורים להתפתחות אישית ובין אישית + פיתוח כישורי התמודדות + בניית אווירה תומכתכן2021כן580275592מרכז למודעות אישית - מ + ל + א + (ע"ר)718035549
מתן עזרה לילדים נפגעים ולמשפחותיהם + מתן שירותי ייעוץ ומידע להורים לילדים נפגעיםכן2021כן580099182ניצן אגודה לקידום ילדים ליקויי למידה הסתגלות ותיפקוד סניף השרון (ע"ר)717588550
ליזום לארגן ולנהל תזמורת קאמרית שתקלוט אל בין שורותיה אמנים ומוזיקאים עולים חדשים + להפיק ולנהל תכנית מופעים + ארועים ופעילויות אחרות לתזמורת + לרבות מתן קונצרטים מוסברים לילדים ולנוערכן2021כן580303808תזמורת יד-חריף (ע"ר)712181551
העלאה למודעות הציבור נושאים חברתיים הקשורים לבעיות של החברה הישראלית באמצעות תיאטרון חברתי + דרך עיסוק דרמטי על הבמה בסיפורים השאובים מהמציאות + יוזמות לקידום תיאטרון חברתי + שימוש בתיאטרון ככלי אקטיביסטי ליצירת שינוי בנושאים חברתיים במגזר + מגדר וזהות בחברה הישראלית + מתן הזדמנות לשילוב נשים נפגעות אלימות ואסירות משוחררות במעגל העבודה באמצעות אמנויות הבמה + יצירת דיון אקטואלי בסוגיות בוערות בחברה הישראלית + באמצעות רבי-שיח וכיו"בכן2021כן580615938פלטפורמא - תיאטרון אקטיביסטי (ע"ר)708450552
קיום מסגרת לטיפול בשאלות שבבעיות מקצועיות וארגוניות של גננות ובעלי גני ילדים בישראל + טיפול + קידום ושמירה על זכויותיהם הכלכליות + הסוציאליות והמקצועיות של גננות ובעלי גני- ילדים פרטיים בישראלכן2021כן580070167ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל (ע"ר)702087553
"לארגן חובבי מוסיקה בישראל + ללא הבדל מין + לשם טיפוח הטעם וההבנה המוסיקליים + ועל מנת להדק את הקשר בין המוסיקה + יוצריה ומבצעיה + לבין קהל המאזינים הצעירים + "כן2021כן580064103נוער מוסיקלי בישראל (ע"ר)700002554
העמותה תעסוק בתרבות התיאטרון ובחינוך לתרבות תיאטרוןכן2021כן580474021אנסמבל אספמיה (ע"ר)698405555
ליזום + להפעיל ולקיים פעילויות ותוכניות חינוכיות + קורסים וסדנאות לנוער ולמבוגרים בנושא ניהול כספים אישי ומשפחתי + לפעול לקידום יציבות כלכלית אישית ומניעת התדרדרות לחובות ולעוני באמצעות פרויקטים חינוכייםכן2021כן580469195חיים בפלוס (ע"ר)690777556
קידום ערכים של סובלנות + אינטליגנציה רגשית וחברתית + אמפתיה וכבוד הדי בקרב ילדים + בני נוער ומבוגרים (כמפורט בפניית העמותה מיום 30 + 6 + 19)כן2021כן580500981ואהבת - למניעת אלימות ופיתוח אמפתיה (ע"ר)690147557
עיצוב והעצמת דור המנהיגים הבא של מדינת ישראל + הכשרת דור המנהיגים של מדינת ישראל + הפקת אירועים + כנסים וימי עיון לחברי החל"צ + ייסוד אקסלרטור (זרז) להקמת ומימוש יוזמות חברתיותלאכן515721066טיפוח יזמות והדרכה - הפורום הישראלי למנהיגות וחדשנות בע"מ (חל"צ)684885558
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515339414קפיטליזם קשוב ישראל - חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)684598559
לאגד את הסטודנטים של מכללת נתניה + לפעול למען רווחתם וקידום ענייניהם כלפי ראש המכללה וגופים להשכלה גבוהה אחרים בארץכן2021כן580278679אגודת הסטודנטים של מכללת נתניה (ע"ר)684559560
לפעול למען הגברת המודעות + הידע והחינוך של מקבלי ההחלטות בארה"ב ושל חברי הקהילה היהודית בארה"ב בנוגע לישראל וכן לפעול למען הגברת הזיקה וטיפוח הקשר בין ישראל לבין הקהילה היהודית האמריקאית התומכת בישראל ובשלוםכן2021כן580570000ג'יי + אס + אי + אף ישראל (ע"ר)683814561
החדרת לימוד המשנה וההלכה היומית + אירגון שיעורים ומבחנים לכל שכבות העם + עזרים ללימוד משנה והלכה לנכים ומוגבלים + הנצחה וזכרון לנספי השואה + הפצת תרבות יהודית לקהל הרחבכן2021כן580498921המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים (ע"ר)680382562
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן514307719אנסמבל כאן בע"מ (חל"צ)680026563
לקדם ולטפח תלמידים מחוננים ומצטיינים ע"י התאמת מסגרות + קורסים ופעילויות שונות ולהשגת מקורות מימון למימוש מטרות אלולא2020כן580568210מרכז מחוננים ומצטיינים טייבה (ע"ר)679584564
איסוף והפצת ידע על למודי היוגה + הישגים מדעיים + פרסומים + שיטות וכן דרכי למידה בארץ ומחוצה להכן2021כן580212561ארגון מורי היוגה בישראל (ע"ר)671998565
קידום וחיזוק התרבות והאמנות בישראל + חיזוק וביסוס מוסדות תרבות ואמנות בכל הארץ ומכל התחומים + פעילות להגדלת התמיכות במוסדות התרבות והאמנות על ידי הגדלת תקציבי החינוך והתרבות + פעילות לחשיפת התרבות + האמנות והיצירה הישראלית בארץ ובעולם + קידום יזמות ליצירת דור עתיד והכשרה של מנהלים כלליים ואמנותיים למוסדות וגופי תרבות ואמנות + קידום והרחבת גיוס התרומות מקרנות פרטיות וציבוריות + עזבונות + מענקים וכספים מכל מקור בארץ ובחו"ל + שאיננו במסגרת תקציב המדינה + לגופים ומוסדות תרבות ואמנות בישראל + עידוד שיתופי פעולה עם ארגונים מקצועיים הקשורים לתרבות ואמנות בארץ ובעולם + ייצוג וייעוץ למדורי המועצה לתרבות + למועצת המוזיאונים ומחלקות מנהל תרבות + הוצאה לאור של פרסומים הנוגעים לפעילות מוסדות התרבות והאמנות + קיום כנסים לפיתוח הידע והמודעות לתרבות ואמנות + להביא לתיאום ושיתוף בין מוסדות התרבות והאמנות בארץכן2021כן580578276פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר)668752566
קידום נושאי תרבות + תיאטרון וקולנועכן2021כן580429983עמותת אלפרח פקיעין (ע"ר)661538567
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2015כן513817213מוסדות חסידות טשרנוביל בע"מ661532568
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן520010125חקלאי פרדס חנה - מיסודה של התאחדות האיכרים בישראל בע"מ (חל"צ)660000569
לפתח את המחול האומנותי בארץ במסגרת פעילותה של להקת מחול רועי אסף + ולקדם את שגשוגה של הלהקה ע"י יצירת תשתית ארגונית + כלכלית ופיזית + לאפשר תנאי יצירה של אמנות מחול מובחרת ולפעול לחשיפתה + להפיק מופעי מחול בארץ ובעולם + לקרב בין קהלים ובין יוצרים + ליצור ולעודד זיקה חינוכית + קהילתית ומקצועית בין להקת המחול לבין קהלים וקהילות בארץ ובעולםכן2021כן580650265להקת מחול רועי אסף (ע"ר)658933570
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן560027005נשות המחר בע"מ (חל"צ)657787571
קידום אומנויות התיאטרון בישראל + שיתוף פעולה עם מגוון רחב של מוסדות וארגונים כאמצעי לקידום תיאטרון בישראל + חיזוק הקשר בין חובבים לאנשי מקצוע בתחום + העמקה + הדרכה + הסברה והפצת מידע בתחום התיאטרון בישראלכן2021כן580631299שלופתא - תיאטרון חברתי (ע''ר)657586572
הקמת בית חינוך לבנות ובנים + הקמה ופתיחת גני ילדים + תמיכה במשפחות ובנוער לקידום חינוכי עפ"י קריטריונים שוויםכן2021כן580623957בית חינוך לבנות סערט ויז'ניץ (ע"ר)655160573
הקמת מפעלי תיאטרון + מופע + אמנות + תרבות והשכלה: קידום הפקות + יוזמות וקבוצות של תיאטרון מקצועי + תיאטרון קהילתי וכל פעילות בין תחומית של תיאטרון ואמנויות אחרות + הקמת מכללה לאמנויות ותרבות + ייזום פרוייקטים לקידום התיאטרון + התרבות והאמנות + סיוע להפקות ולאמנים יוצרים + ייזום אירועים ופסטיבליםכן2021כן580521946עמותת תיאטרון גלבוע (ע"ר)654321574
מתן ייעוץ והכוונה בנושאי אמצעי מניעה + מתן ייעוץ והכנוונה בנושאי הריון לא רצוי או בעייתי מבחינה פסיכוסוציאלית + מתן שירות רפואי להתאמת אמצעי מניעה לאוכלוסייה המתקשה להשתמש בשירותים הקיימים בקהילה + העברת מידע בנושאי הריון במניעה לאוכלוסיות נוער ולאנשי מקצוע המטפלים בהםכן2021כן580055911לדעת - לבחור נכון (ע"ר)647298575
לעסוק בכל עיסוק חוקיכן2021כן513037523תיאטרון הגליל הקהילתי בע"מ (חל"צ)645254576
הקמת קרן מלגות לסטודנטים הלומדים לימודים אקדמאים בטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל בחיפה + מתן הטבות לסטודנטים מצטיינים + אשר לומדים בטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל בחיפה + מתן תרומות לסטודנטים מצטיינים במוסדות להשכלה גבוהה שימצאו מתאימיםכן2021כן580566420גבי כהן מלגות להשכלה גבוהה (ע"ר)644741577
לעסוק בקידום המחזאות הישראלית בארץ ובעולם ובכלל זה: ארגון כנסים + הדרכות + השתלמויות + סמינרים וימי עיון לציבור במכלול הסוגיות הנוגעות למחזאות ישראלית + יצירת מרכז מידע מקיף וכולל על המחזאים הישראליים ויצירותיהםכן2021כן580385797המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין (ע"ר)643539578
לקדם ולטפח את הפעילות החברתית + התרבותית והחינוכית בבית-ספר ישגב + ליזום ולבצע פעולות חברתיות + תרבותיות וחינוכיות + בין בעצמה ובין בשיתוף עם גופים אחרים + בארץ או בחוץ-לארץ + לשם קיום + קידום וטיפוח הפעילות החברתית בבית-הספרכן2021כן580097616עמותת בית הספר הקהילתי ישגב תל-אביב (ע"ר)643031579
הפקת הצגות תיאטרון + בעיקר מחזות מקוריים ישראליים + העוסקים במורשת עדות ישראל ועם ישראל + כמו כן נושאים המעסיקים את החברה הישראלית ככללכן2021כן580614865תיאטרון השחר- רב תרבותי (ע"ר)641524580
לטעת ערכים חברתיים משותפים של אהבת האדם + אהבת האדמה + אהבת הארץ + אהבת השירה והזמר העברי + לרתום ולעודד כל אדם בכל דרך שהיא + לחלום על עתיד טוב יותר לעצמו + למשפחתו ולסביבה בה הוא חי + תוך העצמת אמונתו ביכולתו להגשים את חלומו + לתרום ולסייע בחינוך ילדי ישראל בכל דרך אפשרית + לעודד ולאפשר לכל אדם להיות שותף במשימת החינוך של ילדי מדינת ישראל + מתוך אמונה שהחינוך הוא מנוע הצמיחה החשוב ביותר של האדם והמדינה + לסייע ולתת כתף לעוסקים במלאכת החינוך מתוך אמונה שהחינוך הוא משימה חברתית המצויה בתחום האחריות של כל אזרחי המדינה + להנחיל בטחון לכל אדם + בדגש על ילדים ונוער + בכל גיל + ביכולתו לקחת אחריות על חייו וגורלו כאדם וכאזרח למען עתיד טוב יותר + לפעול למען טיפוח אוכלוסיות חלשות + בדגש על נוער בסיכון + על מנת להביאם לקו הזינוק לחיים עם מטען חיובי ויכולות שוותכן2021כן580635886שתלתם ניגונים (ע''ר)639168581
פעילות חינוכית ותרבותית + פיתוח תכניות לימוד + פיתוח הכישורים הלימודיים אצל הילדים הן בגיל הרך והן בגיל צעיר + פיתוח דרכי חשיבה ויצירתיות אצל הגיל הרך + הצעירים והצעירות + מתן דגש מיוחד על בעלי צרכים מיוחדים בחברה + תכנון + הקמת והפעלת מעבדות רובוטיקה + בכדי לענות על צרכיהם של תלמידי עידן הטכנולוגיה וההיי-טק + במיוחד אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים + עידוד ליזמות וליצירתיות + להמצאות ולייצור מוצרים חדשים במיוחד בתחום הטכנולוגיה וההיי-טק + קיום תחרויות ארציות ועולמיות בנושא טכנולוגיה ורובוטיקה + מחנות קיץ וחורף בנושאי רובוטיקה + טכנולוגיה ושפות + לימוד שפות + תכנות + עיצוב + מחקרים מדעיים + משחקי חשיבה יצירתייםכן2021כן580660728עמותת אלביירוני למדע ושפות (ע"ר)626796582
עידוד פעילויות תרבותיות + חינוכיות + מחקריות וחברתיות בישראל ובמדינות אגן הים התיכון ואירופה + עידוד דגמים שונים של יחסי גומלין + יצירתיות + חשיבה ודו-שיח המקבלים את השראתם מהווי הדו-קיום הים-תיכוני והצלחותיו + יצירת שיתופי פעולה עם מכוני מחקר + מוסדות ללא כוונת רווח ומוסדות אקדמאים במטרה לעודד דיאלוג בין תרבותי + לעניין עמותות אחרות בפעילות המכון וליצור שיתופי פעולה עמן + לקדם מיזמים בין תרבותיים בפני אישיות ציבוריות + מוסריות ומוסדות ציבוריים + פרטיים ופילנטרופים בישראל + באגן הים התיכון ובאירופהלא2017כן580598423המכון האירו - ים תיכוני לדיאלוג בין ציוויליזציות (ע"ר)625272583
לקדם את המוזיאונים בארץ וליצור שיתוף פעולה ביניהם + לקדם את שיתוף הפעולה בין עובדי המוזיאונים + להרחיב תודעת הביקור במוזיאון לציבור הרחב + לפתח ולשפר את עבודת המוזיאונים ע"י עזרה הדדית של המוסדות שעובדיהם חברים לעמותה + לפעול להגדלת המשאבים העומדים לרשות המוזיאוניםכן2021כן580129328איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל (ע"ר)624908584
ניהול להקה למחול עממי + לימוד מחול וחינוך לפולקלור + שימור הפולקלור העממי והעברתו לדורות הבאיםכן2021כן580589414להקת המחול ביסאן (ע"ר)623787585
קידום נושא הפסיכותרפיה בישראל + פירסום עבודות מקצועיות של אנשי מקצוע בארץ + פסיכיאטרים + עובדים סוציאלים ופסיכולוגים + קידום הרמה המקצועית וקידום התודעה הציבורית בתחום הפסיכותרפיהכן2021כן580116093שיחות - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה (ע"ר)612581586
מטרות ציבוריות בלבדכן2021כן514453554להקת הפלמנקו רמנגאר בע"מ חברה לתועלת הציבור (חל"צ)611751587
לקבל לרכז לשמר ולנהל את כספי אזור רוטרי ישראל וכל רכוש אחר של האזור + לטפל בכל עניניו הכספי ים ובעניני רכושו של אזור רוטרי ישראלכן2021כן580001402עמותת אזור רוטרי ישראל (ע"ר)610837588
טיפוח השירה האמנותית בישראל + קידום החינוך המוסיקלי + פיתוח ותיפעול מקהלה מקצועית מרכזית בישראלכן2021כן580509024המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני (ע"ר)609534589
חינוך לג'אז וליצירה מקורית בקרב בני נוער בתחילת דרכם + לאגד נגנים מצטיינים סולנים ובולטים בישראל והעמדת האפשרות ליצירה מקורית משותפת + קיום פעילות קבועה של תזמורת הג'אז הישראלית ברמה הגבוהה ביותר + הקמת בית למוזיקאי ויוצרי הג'אזלא2021כן580658334האורקסטרה - תזמורת הג'אז הישראלית (ע"ר)604795590
מכון גבוה ללימודי אומנות ומקצוע + השמת עבודה + עזרה ומימון לימודים לאוכלוסיות חלשות + מימון לימודים לתושבי פריפריה + תרבות יהודית + ימי עיון וכנסים + עידוד אומנות בקהילהכן2021כן580666287הגלריה (ע"ר)597488591
תמיכה בנזקקים חדלי פרעון או המתקשים בתשלומי הוצאותיהםלאכן580624989עזר לאה (ע"ר)597293592
קידום פועלה האמנותי של רננה רז בישראל + פיתוח יצירה רב תחומית תוך שימת דגש על מקוריות וחדשנות והפצתה בישראל + חשיפת יצירתה של רננה רז בפני קהלים מגוונים במקומות רבים בארץ ובעולם + התקדמות בקשר בין אמנות לחינוך ויצירת מיזמים אמנותיים לילדים בגילאים שוניםכן2021כן580635423עמותת רננה רז - מחול ויצירה רב תחומית (ע''ר)591623593
ייסוד והקמה של מקהלות ותזמורות העוסקות במוסיקה יהודית לסוגיה + לרבות שימור מאורעות השואה והנחלת זיכרון השואה לדורות באמצעות המוסיקה + ייסוד בית ספר לילדים למוסיקה יהודית אומנותית + ליזום ארועים והופעותכן2021כן580515815תמיד - תרבות מוסיקלית יהודית (ע"ר)589896594
מתן צדקה לנזקקים + ארגון צדקה לנזקקים + עזרה הדדיתכן2021כן580126373קרן אשכולות לעזרה הדדית (ע"ר)589500595
הענקת מלגות ופרסים לתלמידים + פעילות חברתית לנוער + קיום מפגשים לקירוב לבבות + ייסוד קרנות וקופות גמ"ח לעזרה הדדית + הנצחת זכרו של החייל סגן ישי שכטר ז"ל + הקמת קרן לרווחת תושבי שכונת "מצפה ישי" בקדומים שנוסדה לזיכרו של ישי שכטרלא2017כן580415198נצח יש"י - יחד שבטי ישראל (ע"ר)588018596
תמיכה במחקר ההיסטורי במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל + הענקת פרסים ומילגות לחוקרים מצטיינים בכל תחומי המחקר ההיסטורי + עידוד מיזמים מדעיים בכל תחומי המחקר ההיסטורי + הענקת פרס לספר מחקרי בעל איכות מדעית גבוהה ביותר בכל תחומי המחקר ההיסטורי + עידוד פרסומים מדעיים בכתבי עת מדעיים בלשון העברית בכל תחומי המחקר ההיסטורי + תמיכה בפרסום ספרים מדעיים בלשון העברית בכל תחומי המחקר ההיסטוריכן2021כן580634798העמותה ע''ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע''ר)584500597
חינוך לתרבות של מצוינות ואחריות אישית בחברה הישראלית + ובעיקר עבור ארגונים חברתיים וציבורייםלאכן515979391עושים שינוי + שמיים וארץ בע"מ (חל"צ)582201598
קידום פרוייקטים התומכים בקיום + דעת ונועם + הקמה ותפעול מרכזי יוגה תרפיה בארץ ובעולם + הקמת מרכזי תרגול ולימוד יוגה בארץ ובעולם + הכשרת מדריכים ומטפלים בדרך היוגה בארץ ובעולם + הוצאה לאור של ספרים ופרוייקטים אומנותיים ברוח היוגה בארץ ובעולם + קידום שילוב היוגה במערכת החינוך ובמערכת הבריאותכן2021כן580637411קדן - עמותה לקידום הקיום + הדעת והנועם (ע''ר)574415599
לשמש כמוזיאון ולהציג דברי אומנות ומוצגים שהם בעלי עניין לציבור + בין השאר יוצגו תמונות ודברי אומנות אחרים העוסקים ו/או הקשורים בסגנון בנייה באוהאוסכן2021כן580442929באוהאוס תל אביב (ע"ר)572921600
לטפח להרחיב את מודעות הציבור הקוראים בארץ לספרות ותרבות בשפה העברית + להוציא לאור כתב עת לספרות ולתרבות בשפה העבריתכן2021כן580073575אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות (ע"ר)571384601
לסייע להנהלת ביה"ס לאמנויות בתל-אביב + למורים לתלמידים ולהורים בפעולות שונות לצורך שיפור תנאי הלמידה ולצורך טיפוח פעילות חינוכית + תרבותית וחברתיתכן2021כן580080166עמותת ידידי בית הספר לאמנויות בתל-אביב (ע"ר)570040602
העמקת החינוך הספרותי + המורשתי + ההסטורי והאומנותי; פעילות למען חקר + לימוד + קידום והפצת נושאים בהסטוריה + ספרות ותרבות בארץ; עידוד ושיפור קריאת ספרים וכתיבה יצירתית בקרב שכבות גיל שונות + קידום האמנות ע"י קיום תיאטרון והצגות תיאטרון (כמפורט במכתב העמותה מיום 25 + 2 + 19)כן2021כן580457307העמותה לחינוך ספרותי + מורשת ואומנות- "סרד" (ע"ר)568700603
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןלא2020כן515405538הפינג'אן הדיגיטלי בע"מ (חל"צ)565278604
"קיימא בארותיים" - חווה חקלאית בשיתוף הקהילה + שמהווה מסגרת תעסוקתית וחינוכית עבור בני נוער שנשרו ממערכת החינוך הפורמלית + העבודה בחווה + המבוססת על מודל CSA -community supported agriculture (חקלאות בשיתוף הקהילה) מאפשרת לבני הנוער למידה תוך כדי התנסות חברתית עם דמויות בוגרות השותפות לעשייה + לצד לקיחת אחריות + יוזמה ויצירתיות הנדרשות מהם בעבודה החקלאית ובהתמודדות עם האתגרים שהטבע מציב + העמותה תקדם את מטרותיה בפעולות הבאות : קיום קשר קבוע עם מחלקת קידום נוער של המועצה האזורית עמק חפר + כפר יונה + נתניה ולב השרון (בפועל יתחילו נערים את עבודתם מחודש מאי הקרוב ואליהם יצטרפו בהדרגה קבוצות נוספות ככל שהחווה תגדל) + העסקת הנוער בשכר בתחום החקלאות הקהילתית ופיתוח בוסתן מניב + העסקת מחנכים בוגרים לליווי הנערים/ות (4 מחנכים בוגרים כבר מוכנים להתחלת העבודה) + מכירת התוצרת החקלאית בקהילה (מכירת סלי ירקות/פירות) + פיתוח אמצעי לימוד והעשרה לנערים/ות + כל הפעילות החקלאית היא ללא מטרת רווח וכל ההכנסות ישמשו לכיסוי העסקת הנערים + כלי עבודה + פיתוח מיומנויות והעשרה לנעריםלא2018כן580606960חוות קיימא בארותיים (ע"ר)564646605
מחקר ופיתוח של שיטות ואמצעי הוראה + מיכשור + אביזרי וחומרי לימוד לקידום החינוך היהודי ולימוד מקורותיו + הפצת שיטות ואמצעים כנ"ל למוסדות + מחנכים ותלמידים + ניסויים ושכלולם + מתן תמיכה וסיוע לעוסקים בתחומים אלוכן2021כן580139947בית המלמדים - המכון לפיתוח מערכות דידקטיות יהודיות מתקדמות (ע"ר)561545606
להביא למימושו של "האמן שבאדם" + ליזום ולפתח תוכניות בתחומי התרבות והאמנויות למבוגרים + ליזום פרויקטים ייחודיים בתחומי התרבות והאומנויותכן2021כן580501724אדם יוצר - טיפוח הביטוי האמנותי (ע"ר)556783607
לאגד את ציבור מורי הדרך המוסמכים ע"י משרד התיירות + לשם שמירה על זכויותיהם + תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית + לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע ולפקח על הביצוע המלא של כללים אלהכן2021כן580074730אגודת מורי הדרך בישראל (ע"ר)555250608
קידום והפצת המחול והאמנויות בישראל + קידום שיטת עבודתם ודרכם של שינפלד ולאור הכוללת בין היתר הופעות + סדנאות + כיתות אמן + שיעורים והרצאות בישראל + חשיפת הציבור הישראלי למחול ואמנויות + ע''י קיום מופעים + סדנאות + כיתות אמן + שיעורים והרצאות בישראל + קידום והפצה של תרבות ישראלית בחו''ל בכלל + ויצרתם של ניב שינפלד ואורן לאור בפרט + למען חיזוק קשרים בין מובילי תרבות ישראלית לבין גורמים בינלאומיים בתחום התרבות וההשכלהכן2021כן580632479עמותה למחול ואמנויות ניב שינפלד ואורן לאור (ע''ר)550785609
לעודד את בני עדות המזרח על ידי מתן סיוע כספי או תמיכה אחרת ללמוד באונברסיטאות או במוסדות ח ינוך על תיכונילא2020כן580031086קרן יהושע סלטי (ע"ר)550624610
להפעיל מקהלה קאמרית + וכן לעסוק בפעילויות תרבותיות אחרות לרבות מוסיקאליות ותיאטרליות וכן לעסוק בכל הפעולות הקשורות בכך לרבות ארגון פסטיבלים + תחרויות וקונצרטים + מפעלי עידוד לאמנים + סדנאות ולימודים + ארגון פרוייקטים אמנותיים + הכל למטרות תרבותיות וחינוכיות + ומוסיקה אחרת למטרות תרבותיות וחינוכיותכן2021כן580288728''קשת אמנויות'' (ע''ר)546734611
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן515673507ג'אפה אם בע"מ (חל"צ)542959612
שיעורי עזר וחוגי העשרה לילדים ונוער + סדנאות + השתלמויות + פרסומים + אבחונים וטיפול מקצועי לסיוע לימודי חברתי וטיפולי + תמיכה בבעלי קשיים מיוחדים + מעוטי יכולת + יתומים ומשפחות מצוקה בציוד + במצרכים + בכספים + בלימודים + גמילות חסדיםכן2021כן580544104יקיר לי - חינוך ורווחה (ע"ר)542120613
קידום כישורי משא ומתן והידברות בקהלים שונים לרבות תלמידי בתי ספר יסודיים ותיכוניים + קידום סובלנות והבנה בין תלמידים ובקרב האוכלוסיה ושימוש בכישורים יצירתיים וחינוכיים לפתרון סכסוכים ומחלוקות בחיי היום יום + התוכנית שתקדם העמותה תעודד בני נוער ליטול תפקידי מנהיגות בקהילותיהם + להקטין עימותים וחיכוכים ולהגביר הבנה הדדית + קידום שימוש בשפה האנגלית וסובלנות בין בני אדםכן2021כן580611044פאת'וויז - המכון לחינוך בניהול משא ומתן (ע"ר)535772614
קידום התרבות בישראל למען שיפור החברה והגשמת הפרט + עידוד עיסוק באמנות ובתרבות כאמצעי להבנה בין חלקי החברה הישראלית + להשתלבות העולים בחברה ישראלית ולשיפור מעמדם ורווחתם של העוסקים באמנות ובתרבות + קידום מצויינות בתרבות ובאמנות + פיתוח דרכים חדשות לביטוי אמנותי + הפקת פרוייקטים אמנותיים + ארגון אירועים קהילתיים ואמנותיים בהת\שתתפות אנשי תרבות ואמנותכן2021כן580554277מעגל תרבות (ע"ר)529546615
הקמת והפעלת מרחבים יצירתיים מוזיקליים וטיפוליים עבור העצמת אוכלוסיות שונות בקהילה + הפעלת תוכניות טיפוליות באמצעות מוזיקה למגוון אוכלוסיות בקהילה + הפעלת מרכז ללימוד מוזיקה ומקצועות הקשורים בתחום המוזיקה + הפעלת תוכניות וסדנאות חינוכיות בתחום המוזיקה והאומנותכן2021כן580587269אימאג'ין העצמה במוזיקה(ע"ר)529324616
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנוןכן2021כן513608505המרכז הישראלי לכבוד האדם בע"מ (חל"צ)528677617
לקדם ולטפל במעמד הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראל + לקדם ולטפל במעמד ו/או בנושא הילדים החוסים בישראל + לקדם + לטפח ולייעל את הטיפול ו/או החינוך של הילדים החוסים בפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראלכן2021כן580349736העמותה למען ילדי פנימיות הרווחה בישראל (ע"ר)524487618
הקרנה והפצה של סרטי תרבות ואמנות מהארץ ומחו"ל בישראל כולל מתן פרסום ומענקים לסרטים בנושאי אמנות ותרבותכן2021כן580530616העמותה לקידום סרטי תרבות ואמנות (ע"ר)515889619
לקדם את מקצוע רפואת העיניים ולסייע להתפתחותו + להוציא לאור בטאון הקרוי "העין" אשר באמצעותו ניתן יהיה לידע את ציבור רופאי העיניים בנעשה בתחום המקצועי ברחבי הארץ + לאפשר יתר תקשורת בין כלל רופאי העיניים בארץלא2021כן580271567עמותת העין (ע"ר)509816620
לנהל מדרשה + להנחיל לעם ישראל ודורשיו את ערכי ארץ ישראל בכלל והר אפרים בפרט + ולהפנים בו את הקשר הבלתי מנותק של השומרון ובנימין לארץ ועם ישראל + לעסוק בחינוך להכרת הסביבה + בפיתוח סביבתי + במחקר ארץ ישראל + בפיתוח תיירות הפנים והחוץ באזור הר אפריםכן2021כן580521854מדרשת הרי גופנא (ע"ר)506540621
הקמה והפעלת גני ילדים ומעונות יום + קידום ופיתוח ענייני תרבות וחינוך בקרב ילדי הגנים + איסוף נתונים על רמת החינוך בקרב ילדי הגנים; העלאה ושיפור רמת החינוך ובין היתר ארגון מפגשים ופעילויות למטרות חינוך; קיום הרצאות חינוכיות לשיפור החינוך ע"י מורים ומרצים מוסמכים + הכל בכפוף לפקודת החינוךלא2020כן580444164עמותת צמרת לחינוך (ע"ר)504745622
הקמה ותפעול של קבוצת תיאטרון שתיצור הפקות תיאטרון מקוריות + תמיכה ועידוד של אמני במה + ויוצרים מקוריים של יצירה עצמאית בתחום של תיאטרון + אומנויות במה אחרות + ותחומים נוספים של יצירה רב תחומית מקוריתכן2021כן580346161"קבוצת עבודה" - עמותה ליצירה וקידום של תיאטרון מקורי ועצמאי (ע"ר)502336623